Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1945–1954: stalinizmo metų literatūra
Rimantas Kmita
 
Baimė. Turbūt toks žodis geriausiai apibūdintų šį lietuvių literatūros dešimtmetį: Stalino valdymo metu nuo 1945 m. iki jo mirties 1953 m. ir dar bent porą metų po to. Nenorėję rizikuoti rašytojai pasitraukė į Vakarus. Nepasitraukę, bet įtartini buvo ištremti. Tikintys komunizmu tapo „tarybinės lietuvių literatūros“ kūrėjais, nors jokie lojalumo gestai, naujos santvarkos šlovinimas ir genialaus tautų vado Josifo Stalino garbinimas negalėjo užtikrinti jiems ramybės ir apsaugoti nuo kalėjimo, tremties, sunaikinimo. Apie jokį viešą priešinimąsi, antitarybinių kūrinių kūrimą negalėjo būti nė kalbos. Kliuvo ir kūrybinis tylėjimas. Tyleniai, neberašantys rašytojai, buvo kaltinami priešiškumu sovietinei valdžiai ir baudžiami.
 
Rašytojai turėjo tapti, anot Stalino, „sielų inžinieriais“, auklėti skaitytojus ir kurti naują sovietinį žmogų. Jeigu buvai drąsus ir norėjai kovoti, turėjai tik vieną galimybę – eiti kovoti į mišką, suvokdamas, kad eini į mirtį. Unikalią partizaninę literatūrą kūrė žmonės, kurie kitomis sąlygomis greičiausiai būtų išgyvenę ir nerašydami. Kita lietuvių literatūros dalis buvo kuriama Sibiro lageriuose, pabėgėlių stovyklose Vakarų Europoje. Lietuvoje buvo mokomasi išgyventi. O išgyventi neįsipainiojus į institucijų tinklą buvo neįmanoma.
 
Rašytojas turėjo priklausyti Rašytojų sąjungai, kitaip galėjo būti apkaltintas ir nubaustas už veltėdžiavimą. Dar saugiau buvo priklausyti Komunistų partijai. Neišvengiama priklausomybė institucijoms reiškė ir neišvengiamą paklusnumą. Visur – nuo naujųjų leidyklų, žurnalų ir laikraščių redakcijų iki KGB kabinetų  rašytojas buvo auklėjamas, protinamas ir mokomas rašyti. Jeigu tai sunkiai sekėsi, „padėdavo“ Glavlitas – pagrindinė cenzūros institucija.
 
Valdžia ne tik duoda išsamias rašymo instrukcijas, prižiūri, kaip jų laikomasi, bet ir pati tampa autoriumi. Redaktorius prirašo teksto Antano Vienuolio Puodžiūnkiemyje, o Salomėja Nėris, gavusi savo kitaip sudarytą ir naujai pavadintą rinkinį Lakštingala negali nečiulbėti, gulėdama ligos patale stumia jį šalin.
 
Rašytojai auklėjami, kaltinami neteisinga pasaulėžiūra ir ideologinėmis klaidomis, mokomi rašyti įvairiuose susirinkimuose, juose turi teisę pripažinti savo kaltę ir pasižadėti pasitaisyti. Vienas svarbiausių buvo 1946 m. spalio 1–2 d. vykęs visuotinis rašytojų susirinkimas, kuriame, sekant SSKP CK nutarimu „Apie žurnalus Zvezda ir Leningrad“, buvo piktai puolamos „literatūros apolitiškumo ir modernizmo apraiškos“, pasmerkta „neapsisprendusių literatų lūkuriavimo“ pozicija. Viešas rašytojų „klaidų“ pripažinimas ir saviplaka tuo metu buvo vienas svarbiausių auklėjimo metodų. Rašytojas turėjo vienintelį pasirinkimą – tapti „ideologinio fronto kareiviu“, turėjo būti „sveikas, darbingas, pasiryžęs eiti koja kojon su visa tarybine liaudimi, su partija“. Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys, sudarė Laima Arnatkevičiūtė [ir kt.], Vilnius: Vaga, 1991, p. 66.
 
Konstruojamas „tarybinės literatūros“, grįstos socialistinio realizmo „metodu“, kanonas, už konjunktūrinius poezijos kūrinius iškelta Nėris įvardijama tokios literatūros pradininke (Poema apie Staliną); kiti rašytojai, 1940 m. važiavę į Maskvą „parvežti saulės“: Petras Cvirka, Liudas Gira, Antanas Venclova. Į kanoną traukiamas 1917 m. nusižudęs Julius Janonis, kūręs eiles apie darbininkų solidarumą; perleidžiamos Teofilio Tilvyčio smetonmetį šaržuojančios satyros (Artojėliai, Dičius), nors sovietmečiu pokštauti sekėsi sunkiau (Usnynė).
 
 
Šalinami nepatogūs rašytojai: Kazys Boruta (1946–1949) uždaromas į kalėjimą (jo Baltaragio malūnas pasmerkiamas), ištremiami Antanas Miškinis (1948), Jonas Graičiūnas (1949), Kazys Inčiūra (1951); iš viso nubaustas 91 literatas. Iš Štuthofo lagerio grįžęs Balys Sruoga negali išleisti kitokio tono knygos Dievų miškas. Tačiau 1945 m. miršta Nėris, 1946 m. – Liudas Gira, 1947 m. – Petras Cvirka ir Balys Sruoga, ir beveik nebelieka kam kurti socialistinio realizmo literatūros. Už romantizmą, apolitiškumą, o vėliau už modernumą kritikuojamas Eduardas Mieželaitis. Rašytojais daromi įvairiausi veikėjai, kaip antai Aleksandras Gudaitis-Guzevičius – NKVD generolas, kurio „kūrybą“ skeptiškai vertino net bendražygiai.
 
Talentingi rašytojai (Vincas Mykolaitis-Putinas, Ieva Simonaitytė) rūpinosi kaip išlikti, o ne kaip kurti estetines vertybes. Mykolaitis-Putinas, 1945 m. parašęs totalitarinę sistemą kaltinantį eilėraštį Vivos plango, mortuos voco (liet. Gyvuosius apraudu, mirusius šaukiu), kurio autoriaus ieškojo saugumas (prisipažino ir buvo nuteistas vienas studentas), vėliau rašė lojalius valdžiai himnus (Sveikinu žemę ir kt.).
 
Kiti kūrėjai taip pat neturėjo didelės erdvės pasirinkti. Kaip sakoma sovietmečio literatūros istorijoje, „E. Matuzevičius, V. Sirijos Gira, Alb. Žukauskas, ankstesnėje savo kūryboje veikiami modernizmo estetikos, po 1946 m. visuotinio rašytojų susirinkimo nuo jos ryžtingai nusigręžė“. Lietuvių literatūros istorija, II dalis: Tarybinė lietuvių literatūra, Vilnius: Vaga, 1982, p. 19. Tokių nusigręžusių nuo modernizmo arba „be didesnių vidinių lūžių“ ėmusių kurti tarybinę literatūrą tekstai buvo beviltiška propaganda. Tai turėjo pripažinti ir pati sovietinė kritika, visą kaltę versdama „nekonfliktiškumo teorijai“: komunizmas nugalėjo, skirtingos klasės ir jų tarpusavio konfliktai išnykę, negerovių gal dar ir pasitaiko, bet visų laukia neišvengiama laimė. To meto poezija buvo himnai partijai, eiliuoti partijos šūkiai, o proza – gamybinis romanas, vaizduojantis Sovietų Sąjungos statybą, šviesios ateities kūrimą, kolūkinių ūkių laimę, istorijos procesų logiškumą... kur vietoj veikėjų vyravo ideologinės schemos.
 
Norint suvokti to meto menininko situaciją, reikia turėti galvoje, kad Lietuvoje buvo praūžę trys beprotiški antpuoliai: 1940 m. sovietų okupacija ir kultūrinio elito trėmimai, 1941 m. nacių okupacija ir žydų genocidas, 1945 m. – sovietų reokupacija. Netekta kultūrinio sluoksnio žmonių, žmonės susipriešinę, kaimynas išdavęs, įskundęs kaimyną, miškuose vyksta partizaninis karas. Šie sukrėtimai sugriovė ne tik buvusią visuomeninę tvarką, bet ir buvusius idealus. Žmonės susidūrė su galingomis žiaurumo, absurdo ir beprasmybės jėgomis. Tačiau gydytis traumų nebuvo kada. Grįžę sovietai reikalavo giedoti himnus ir šlovinti staiga prasidėjusį rojų. Tuose vertybių griuvėsiuose ir besitęsiančio karo fone literatūra tegalėjo kurti šviesios dabarties ir dar šviesesnės ateities simuliakrą:

Kas dieną iš rytų skaistesnė saulė teka,
Kas kartą vis karščiau lietuvių širdys plaka,
Iš ten gražiausios mūsų upės atkeliauja,
Jos kietą juodžemį pagirdo ir skalauja

[...]
Šviesumas Tavo žodžių tamsą nugalėjo, –
Į vieną naują džiaugsmą žemė susiliejo,
Ta žemė duoda triskart tiek, kiek vakar davė, –
Ar būtum be Tavęs tą žemę išvadavę?

Teofilis Tilvytis, Garbė didžiajam Stalinui
 
Taigi socialistinis realizmas iš tiesų dažniau ne atspindėjo tikrovę, o ciniškai iš jos šaipėsi: vietoje konstitucijos garantuojamų žmogaus teisių – tremtis ir kalėjimai, vietoje trykštančio eilėse optimizmo – baimė, vietoje pasaulio taikos – partizaninis karas ir ginklavimosi varžybos. Retai, tarsi stebuklas, pasirodantys autentiški kūriniai (Borutos Baltaragio malūnas, Sruogos Dievų miškas) buvo per sudėtingi ir netiko sovietinio žmogaus koncepcijai. O leidžiama buvo tik šlovinti Staliną, dirbti daugiau, nei leidžia eilinio žmogaus jėgos, ir niekuo nesiskųsti, neapkęsti kapitalizmo ir bet kokių kitų, meilę jausti tik partijai, bet jokiu būdu ne artimam žmogui.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Lietuvių literatūros istorija, II dalis: Tarybinė lietuvių literatūra
Vilnius: Vaga, 1982
Rašytojas pokario metais
Dokumentų rinkinys, sudarė Laima Arnatkevičiūtė [ir kt.], Vilnius: Vaga, 1991
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.