Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Naujų reikalavimų akivaizdoje
Lijana Natalevičienė
 
Taikomajai dailei, iš nepriklausomos Lietuvos paveldėjusiai kur kas mažiau nei kitos dailės sritys, pirmasis pokario dešimtmetis buvo organizacinių ir meninių jėgų telkimo laikotarpis. Pirmiausia trūko stabilios materialinės bazės – techninių priemonių, medžiagų ir vietos, kur būtų galima įgyvendinti sumanymus. Pokario sumaištyje, vis labiau įsitvirtinančios sovietinės okupacijos sąlygomis, taikomosios dailės organizatoriai siekė sudaryti sąlygas nuoseklesnei šios dailės srities plėtotei: Kauno taikomosios dailės institute atnaujinti specialistų rengimą, atgaivinti kooperatyvo „Dailė“ veiklą, burti taikomosios dailės kūrėjus.
 
1944 m., frontui pasitraukus į Vakarus, atnaujinta karo išvakarėse (1940) įsteigto Kauno taikomosios dailės instituto (nuo 1945 m. – Kauno valstybinis taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas) veikla. Šiame dailės židinyje, be kitų specialistų, buvo rengiami keramikai, tekstilininkai ir monumentaliosios dekoratyvinės dailės menininkai. Ugdyti viduriniosios grandies specialistus patikėta iš dailiųjų amatų mokyklų išaugusioms aukštesniosioms dailės mokykloms – Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumui (nuo 1954 m.) ir Telšių taikomosios dailės technikumui (nuo 1959 m.).

1945 m. pradėtas kurti gamybinių kombinatų „Dailė“ tinklas; „Dailės“ kombinatai„Dailės“ kombinatai – specifinis sovietinės taikomosios dailės reiškinys, įdomus tiek dizaino (dėl darbo organizavimo ir dirbinių tiražavimo), tiek taikomosios dailės (dėl gaminių stiliaus) tyrinėtojams. Sovietiniai „Dailės“ kombinatai buvo kuriami Europos ankstyvojo modernizmo susivienijimų, skleidusių dailės ir amatų sąjūdžio idėjas, siekusių suartinti dailę ir masinę gamybą, pavyzdžiu. Sovietinius ideologus įkvėpė XIX a. antrosios pusės socialisto Williamo Morriso siekis savo dirbtuvėje Morris and Co (atidaryta 1888 m.) Anglijoje sutelkti visų gyvenamajai aplinkai reikalingų dirbinių (tekstilės, keramikos, baldų, sienų apmušalų) gamybą. Morisso veiklą tęsė XX a. pradžioje vienos po kitų atidarytos panašios dirbtuvės kitose šalyse: Vienos dirbtuvės (Wiener Werkstätten, atidarytos 1903 m.) Austrijoje, Vokiečių Verkbundas (Deutsche Werkbund, atidarytos 1907 m.), Krokuvos dirbtuvės (Warsztaty Krakowskie, atidarytos 1913 m.) ir kitos. stambesniems taikomosios dailės darbams finansuoti įsteigtas LTSR dailės fondas.
 
„Dailės“ kombinatuose veikė taikomosios dailės atskirų šakų cechai, čia pagal profesionalių dailininkų projektus, vadinamus etalonais, buvo gaminami dailieji dirbiniai. Bendradarbiaudami su Dailės fondu, „Dailės“ kombinatai iki pat Sovietų Sąjungos griūties veikė kaip stambių užsakymų ir kompleksinių interjerų apipavidalinimo sistema.
 
Taikomosios dailės kūrėjų meninės pajėgos buvo netolygios. Nemažai menininkų, baimindamiesi bolševikinio teroro, pasitraukė į Vakarus. Keramikai jau keliolika metų dalyvavo Lietuvos meniniame gyvenime, tad galėjo orientuotis į skoningus dar prieš karą Paryžiuje mokslus baigusio Liudviko Strolio (1905–1996) dirbinius, jo mokinių Vaclovo Miknevičiaus (1910–1989), Valdemaro Manomaičio (1912–2000), Jono Mikėno (1899–1988), Teodoros Slyvauskaitės-Miknevičienės (1909–1982) kūrybą. Keramikų veiklos nebuvo nutraukęs Antrasis pasaulinis karas: 1943 m. Kaune surengta Lietuviškos keramikos paroda, karo metais Kauno taikomosios dailės institute parengta keramikų.
 
Kitoms taikomosios dailės šakoms (tekstilei, medžiui, metalui, stiklui, juvelyrikai) buvo gerokai prasčiau. Kurioziška buvo tekstilės padėtis. Sutuoktiniams tekstilininkams Antanui Tamošaičiui (1906–2005) ir Anastazijai Tamošaitienei (1910–1991) pasitraukus į Vakarus, neliko profesionalių šios srities menininkų. Tad Kaune veikusi dailės institucija turėjo parengti Lietuvai reikalingų taikomosios dailės specialistų; juos ugdyti rūpinosi žinomi menininkai. Svarbiausias uždavinys buvo pasiekti aukštesnį nei amatininkų kūrybos profesinį lygį. Jau nuo tarpukario šios meninės veiklos buvo sumišusios – dailiųjų dirbinių stygių nepriklausomoje Lietuvoje kompensavo amatininkų dirbiniai.
 
Tekstilės katedrai nuo 1945 m. vadovavo scenografas Liudas Truikys (1904–1987), Keramikos katedrai – Liudvikas Strolis. Institute veikė Monumentaliosios ir dekoratyvinės tapybos fakultetas, turėjęs dvi studijas. Vienoje iš jų Stasys Ušinskas (1905–1974) dėstė sieninę tapybą ir vitražą.
 
Įsibėgėjančią instituto veiklą (1947 m. parengta pirmoji tekstilininkų laida) stabdė Sąjunginė aukštojo mokslo ministerija, priekabiai vertinusi Kauno instituto mokymo kryptį. Sovietiniams funkcionieriams Maskvoje kėlė nerimą šioje aukštojoje mokykloje puoselėjamos prieškariu diegtos Kauno meno mokyklos tradicijos, tapatintos su „buržuazinėmis“ vertybėmis. Dėstytojai ir studentai jautė nuolatinį ideologinį spaudimą. Iš jų reikalauta ne meninių vertybių ar individualumo, o politiškai aktualios tematikos ir tikroviškų kūrinių.
 
Instituto katedrų protokoluose išdėstyti reikalavimai, kuriuos turėjo atitikti jaunųjų menininkų darbai. Ištrauka iš 1947 m. „Dailiosios tekstilės fakulteto trūkumų svarstymo“ protokolo:
 
Žmuidzinavičius: L. Truikio vedamai studijai trūksta realizmo. Kalpokas: Kilimui būdinga sintetinė dekoratyvinė forma, ir per didelis realizmas toje studijoje nepageidautinas. Vaitys: Truikiui vadovaujant, kilimų studijoje pasiekta labai gerų rezultatų. [...] Siūloma: Truikiui pakeisti tapybos mokytoją Tarabildą kitu ir paįvairinti kilimų tematiką. 1947 m. spalio 2 d. protokolas Nr. 40, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 62, apr. 1, b. 14, l. 187, 197–198.
 
Iš pedagogų dialogo akivaizdu: vyko estetinių principų kova, buvo grumiamasi dėl realistinės ir dekoratyvios formos; pastaroji pokariu laikyta neatitinkančia socrealizmo principų. Tekstilei (kaip ir keramikai ar kitoms taikomosios dailės sritims) tapo privalomas ideologizuotas, sovietinio gyvenimo realijas atspindintis turinys.
 
Pastangos prisitaikyti prie naujų reikalavimų neišgelbėjo katedros vedėjo Truikio – 1949 m. jis pašalintas iš Dailiosios tekstilės katedros vedėjo pareigų. 1950 m. iš instituto atleistas ir tapybos dėstytojas Petras Tarabilda (1905–1977) – jis, kaip „idealistinių“ Nikolajaus Rericho idėjų skleidėjas Lietuvoje (1935 m. Kaune įkūrė Rericho draugiją), naujajai valdžiai kaip buvo kaip krislas akyje.
 
Truikio atleidimas iš Tekstilės katedros vedėjo pareigų dėl formalizmo – oficialiai įsitvirtinusi versija. Amžininkai pasakoja ir apie daugiau priežasčių, kodėl užkliuvęs vedėjas. Viena jų – nelegalus verslas, t. y. katedroje organizuota nelegali audinių gamyba ir prekyba jais pokario nepriteklių nuskurdintoje Lietuvoje. Vis dėlto Truikys buvo sukrėstas tokio vadovybės sprendimo.
 
„Skųsk, broleli, skųsk kitus, tik taip šiandien išgyvensi Lietuvoje“, – patarinėjo jis ką tik mokslus baigusiam Juozui Balčikoniui. Ir sako, pats vaikščiojo po aukštesnes institucijas ir skundė buvusius kolegas pedagogus, dailininkus, taip tikėdamasis pelnyti aukštų asmenų malonę. Kai kompozicijos dėstymą Tekstilės katedroje iš Truikio perėmė Vytautas Kairiūkštis, Truikys ne juokais ant jo užpyko, nors iki tol buvo neišskiriami draugai. Deja, Kairiūkščio po metų laukė tas pats likimas – atleidimas iš pareigų už formalizmą.​ Juozas Balčikonis, Prisiminimai, užrašė Lijana Natalevičienė, 2004 04 15.
 
Šie tragikomiški faktai rodo, kaip naujoji santvarka traiškė asmenybes, slopino žmogiškumą ir moralę, skiepijo prisitaikėliškumą.
 
 
 
1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas likviduotas ir sujungtas su Vilniaus dailės akademija. Į naujai suformuotą Lietuvos TSR valstybinį dailės institutą, į kurį iš Kauno perkeltos Keramikos, Dailiosios tekstilės ir kitos katedros, Ušinskas, Strolis, Kairiūkštis, Jonas Prapuolenis, Jonas Vaitys dėstyti nebuvo pakviesti; suprantama, nepakviestas ir Truikys.
 
Į Vilnių atvykę studentai ir griežtą konkursą „laimėję“ dėstytojai nelengvai prisitaikė naujoje aplinkoje. Tekstilininkas Vladas Daujotas, pradėjęs tekstilės studijas 1948 m. Kaune ir 1954 m. baigęs jau Vilniuje, vėliau savo prisiminimuose rašys:
 
Vitražas, scenografija, freska-mozaika, keramika, tekstilė buvo „pradėtos“ ne Vilniaus bernardinų celėse, o Kaune, ant Ąžuolų kalno, Justino Vienožinskio įkurtos Meno mokyklos studijose. [] Sovietams užėjus Taikomosios dailės institutas tapo krislu tuometinės valdžios akyse. Kodėl valdžia jo negalėjo pakęsti, būtų kita tema. Faktas tik, kad 1951 metais valdžios kantrybė trūko ir Kauno institutą uždarė, visus dėstytojus ir tarnautojus atleido, o studentams davė teisę pereiti į naujai suformuotas taikomųjų menų katedras Vilniaus dailės institute. Naujųjų katedrų organizavimas Vilniuje vyko paskubom, visai nepasiruošus, negalvojant []. Tačiau didžiausios bėdos, užgulusios kauniečius Vilniuje, buvo ne medžiaginės, o dvasinės. Iš gana tolerantiškos Kauno taikomosios dailės instituto aplinkos, kurioje dar buvo kažkiek Europos kultūrinio universalizmo dvasios, kauniečiai išsyk pateko tarp girnų. Čia, Meno reikalų valdybos pašonėje, valdžia slopino bet kokias nereglamentuotos kūrybos apraiškas, davatkiškai stengėsi prisitaikyti prie konjunktūros. Vladas Daujotas, „Vilnietis ar kaunietis?“, Vilniaus dailės akademija: informacinis biuletenis, 2000, Nr. 10.
 
Ne ką linksmesnė padėtis atrodė ir ką tik paskirtam vadovauti Dailiosios tekstilės katedrai Juozui Balčikoniui.
 
Reikėjo išsirūpinti patalpų, – prisiminė jis. – Iš pradžių davė 18 m² patalpą 24 studentams. Tuometinis Instituto direktorius Vytautas Jurkūnas pasakė, kad daugiau patalpų nėra. Pradėjau ieškoti. Tuomet visur buvo netvarka, viskas suversta. Aš apžiūrėjau antrą aukštą, radau niekieno neužimtas patalpas, užverstas įvairiom šiukšlėm, plytom, išdaužytais langais. Bet trys kambarėliai! Užėjau pas V. Jurkūną ir paklausiau, ar man atiduotų neužimtas patalpas, jei surasčiau? Jis sutiko. Taip ir įsikūrėme, iškuopę tuos kambarėlius. Nors jie buvo tamsūs, krosnys prastai kūrenosi, bet vis šis tas. Visos mūsų staklės, audimo mašinos buvo paliktos Kaune. Paskui dalį jų atvežė ir suvertė Bernardinų bažnyčioje, o kita dalis liko Kauno taikomosios dailės technikume. Jie gavo puikias patalpas, gyveno kaip rojuje, o mes vargome. Po kurio laiko iš buvusio vienuolyno pastato Tiesos g. 13 iškėlė gyventojus. Iš didžiulės salės pirmame aukšte iškėlė studentų bendrabutį, ir ten leido mums įsikurti katedros dirbtuves. Nors buvo šalta ir krosnys prastos, bet patalpa didelė. Pastatėm stakles, žakardo aparatus ir mums buvo gerai. Juozas Balčikonis, Prisiminimai [rankraštis], Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros archyvas, 2001.
 
Pirmuoju pokario dešimtmečiu taikomosios dailės menininkai siekė įsitvirtinti dailės gyvenime, telkti šioje srityje dirbančius dailininkus, stiprinti materialinį pagrindą, atnaujinti specialistų rengimą. Nelengvais pokario metais teko ne tik kęsti materialinius nepriteklius, bet ir prisitaikyti okupacijos sąlygomis, išgyventi dvasinio persilaužimo sunkumus.
 
 
Pirmaisiais pokario metais, gydantis karo žaizdas, dailė kurį laiką buvo išstumta iš gyvybiškai svarbių problemų sąrašo. Iš inercijos taikomoji dailė dar laikyta sąlygiškesnės raiškos sritimi, kuriai būdingas apibendrintas, plakatiškai taupus vaizdas. Balčikonio, dar studento, rištinis kilimas Rugiapjūtė (Naujakurių pjūtis, 1947), kuriam būdinga Kauno meno mokykloje skiepyta dekoratyvi, apibendrinta kompozicija, 1948 m. Maskvoje vykusioje Sąjunginėje taikomosios dailės ir liaudies meno parodoje netgi pelnė SSRS Ministrų tarybos Meno komiteto apdovanojimą. Pokarine inercija galima paaiškinti ir Ušinsko vitražų atsiradimą Kauno Šančių ir Prisikėlimo bažnyčiose (1945–1947). Vėliau dailininkai su Bažnyčia bendradarbiavo slapta.
 
Tačiau po kelerių metų sovietiniai ideologai suskato naudoti dailės galimybes ideologiškai ugdyti visuomenei, jos ūpui kelti, telkti pokario atstatomiesiems darbams. Ideologinis spaudimas jaunesniųjų seseriškų respublikų dailei sustiprėjo po 1947–1948 m. Maskvoje KP CK priimtų nutarimų kultūros ir ideologijos klausimais. Juodžiausias laikotarpis buvo 5 ir 6 dešimtmečių sandūra.
 
Architektūroje ir dailėje tuo metu plito stalininis ampyras, dar vadinamas „triumfo stiliumi“. Idėjinio turinio vitražai, keramikos pano, monumentalūs tekstilės kūriniai, perteikiantys socializmo laimėjimus ir sovietinio žmogaus vertybes, papildė architektūrą kaip vaizdinė propagandos priemonė. Būtent tuomet sovietinės estetikos propaguotojai apsižiūrėjo, kad dekoratyvus vaizdas taikomojoje dailėje kertasi su socrealizmo reikalavimais, propaguojančiais ideologiškai paveikų ir liaudžiai suprantamą kūrinį.
 
Tad taikomosios dailės kūrėjai buvo priversti orientuotis į iliustratyvesnę vaizduojamąją dailę, perimti tapybos ir grafikos vaizdo kūrimo priemones – detalų piešinį, trimatį vaizdą, apimtinį formos modeliavimą. Kuriam laikui teko pamiršti taikomajai dailei būdingus konstrukcijos ir technologijos reikalavimus, medžiagos (molio, verpalų, stiklo masės, metalo) ypatybių nulemtą formos traktuotę. Keramikos vazos dekoras, sienos kilimas, vitražas privalėjo ne tik puošti aplinką, bet ir akademinio realizmo tapybos priemonėmis skelbti politinę idėją.
 
Reprezentacijai skirta taikomoji dailė klestėjo, o buitinės paskirties – skurdo. Unikalūs taikomosios dailės dirbiniai buvo kuriami parodoms ir puošybai, o kasdienai skirtai masinei produkcijai dėl pokario nepriteklių ir ideologinių prioritetų buvo skiriama nedaug dėmesio.
 
Siekį pritapti prie tiesmukų ideologinių reikalavimų liudijo 1950 m. Vilniuje surengta Taikomosios dailės ir liaudies meno paroda, skirta Lietuvos TSR 10-mečiui. Joje savo darbus eksponavo profesionalūs dailininkai ir „Dailės“ kombinato meistrai. Neutralios stilistikos, tautodailės motyvais dekoruotas vazeles, tekstilės, medžio ir odos dirbinius užgožė LTSR heraldika puošti kilimai, medinės inkrustacijos su Lenino ir Stalino atvaizdais, Stalino gimimo 70-mečiui skirtos dovanos – medžio, odos, gintaro dirbiniai.
 
Taikomosios dailės menininkus subūrė dailės gyvenime išskirtinė 1954 m. kovo mėnesį Maskvoje vykusi Lietuvių literatūros ir meno dekada, turėjusi pademonstruoti lietuvių tautos optimizmą įsiliejus į seseriškų sovietinių respublikų šeimą.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

1947 m. spalio 2 d. protokolas Nr. 40
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 62, apr. 1, b. 14, l. 187, 197–198
Juozas Balčikonis
Prisiminimai
Užrašė Lijana Natalevičienė, 2004 04 15
Juozas Balčikonis
Prisiminimai [rankraštis]
Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros archyvas, 2001
Vladas Daujotas
„Vilnietis ar kaunietis?“
Vilniaus dailės akademija: informacinis biuletenis, 2000, Nr. 10
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.