Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Architektūros sovietizavimas ir socrealizmo principų diegimas
Marija Drėmaitė
Architektūros sovietizavimas Lietuvoje
 
„Greitu laiku visoje šalyje užvirs grandiozinė socialistinė statyba“, – buvo žadama paskutiniame žurnalo Savivaldybė numeryje 1940 m. liepą. Drauge su sovietine okupacija buvo pradėta sisteminga ir nuosekli architektūrinio gyvenimo pertvarka. Visose trijose okupuotose Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) pertvarkytas architektūros valdymas ir administravimas, atlikta projektavimo darbų centralizacija, pradėta rūpintis architektų ideologiniu (per)auklėjimu ir pamainos akademiniu rengimu, panaikinta privati nuosavybė ir suardyta tradicinė savireguliacijos sistema „užsakovas–vykdytojas–naudotojas“. Teliko vienas ir vienintelis valstybinis užsakymas.
 
Iki 1941 m. birželio (nacistinės okupacijos) pastatyti spėta nedaug, o ir pačios statybos buvo orientuotos į naujus socialinius prioritetus – pirmoji architektūrinė-statybinė veikla sovietinėje Lietuvoje buvo gyvenamieji namai darbininkams Aukštuosiuose Šančiuose ir gana plačiai reklamuota darbininkų gyvenamoji kolonija Kaune. Šis 40 butų namas nebuvo jokia naujovė, lyginant su prieškariniais modernistiniais projektais, tačiau propagandos priemonėse įtaigiai iliustravo būsimąją proletariato valstybės gyventojų gerovę. 1940 m. buvo planuota gana plati tokio pobūdžio namų statybos kampanija, apimanti Vilnių (5 namai po 24 butus), Šiaulius (2 namai po 24 butus), Jurbarką (4 namai po 8 butus), Panevėžį, Telšius (vienas 24 butų namas) ir t. t. Šiuos užmojus sustabdė 1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs karas, tačiau po 1944 m. liepos, kai sugrįžo Raudonoji armija, naujoji architektūrinė ir urbanistinė doktrina įtvirtinta ilgiems metams. Pirmuoju pokario dešimtmečiu (1944–1955) architektūrinė veikla iš esmės buvo nukreipta į miestų atstatymą ir perstatymą, tačiau tuo pat metu buvo įdiegti ir nauji projektavimo bei estetikos principai.
 
Stalininis laikotarpis sovietinėje architektūroje ryškiausiai įkūnija totalitarinio meno prigimtį. Pasak meno istoriko Igorio Golomštoko, valstybė meną ir apskritai kultūros sritį paskelbė savos ideologijos įrankiu, monopolizavo visas šalies meninio gyvenimo formas ir priemones, sukūrė visa apimantį kontrolės aparatą ir meno valdymą. Stalininė SSRS meno doktrina gyvavo du dešimtmečius (1932–1955) ir buvo vadinama socialistiniu realizmu. Abi su juo susijusios datos – tiek pradžios, tiek pabaigos – žymi radikalias sovietinės kultūros permainas, kurios buvo ne meno evoliucijos padariniai, bet „revoliucija iš viršaus“. 1932 m., vykdant Komunistų partijos Centro komiteto nutarimą, visi meno darbuotojai – architektai, rašytojai, dailininkai, skulptoriai, kino kūrėjai – turėjo burtis į sąjungas, kurioms buvo nustatyta „teisinga“ meno kryptis. Buvo reikalaujama, kad menas ir literatūra atspindėtų įsivaizduojamą Sovietų šalies tikrovę. Architektai, suvaryti į projektavimo institutus, irgi buvo rengiami laikytis „teisingos“ ideologinės programos, tačiau jiems buvo itin keblu pasirinkti kūrybos priemones, atitinkančias vaizdavimo „kaip gyvenime“ (socialistinio realizmo) principą. Kelią į klasicistinėmis formomis grįstą reprezentatyvumą nutiesė konservatyviu skoniu pasižymėjusi senoji nomenklatūros karta. Konstruktyvųjį modernizmą architektūroje pakeitė istorinis, klasikinis, akademinis imperinis stilius.
 
Stalininei architektūrai (arba socialistiniam realizmui, Stalino ampyrui) būdinga neoklasicizmo estetika nėra unikalus reiškinys. Panaši architektūrinė estetika XX a. 4 dešimtmečiu aptinkama daugelyje pasaulio šalių. Nieko bendra su socializmu neturinčiose valstybėse tai buvo natūrali modernizuotos klasikos alternatyva modernizmui. Tačiau totalitarinėse valstybėse (Vokietijoje, Italijoje ir ypač SSRS) toks reprezentatyvus ir monumentalus stilius tapo vyraujantis. Pokario Lietuvą pasiekė ne ankstyvoji, o antroji, pokarinė, socrealizmo, naujai įvardyto „sovietiniu Pergalės stiliumi“, architektūros banga. Lietuvoje 1945–1950 m. visas dėmesys buvo sutelktas į miestų atstatymą, o 1950–1955 m. įtvirtinta naujoji stilistinė programa.
 
Architektūrinė propaganda pokario Lietuvoje buvo gana vangi. Atskiro periodinio leidinio, skirto architektūrai, pirmąjį pokario dešimtmetį nebuvo. Reguliariai kultūrinėje periodikoje (Literatūra ir menas) arba oficiozuose (Tiesa, Sovetskaja Litva, Švyturys) pasirodydavo tik reti parodomieji straipsniai apie geriausius sovietinės architektūros pasiekimus. Buvo išleista tik viena rimtesnė propagandinė knyga – Jonas Kumpio Socialistinė miestų statyba ir architektūra Tarybų Lietuvoje (Vilnius, 1950).
 
 
Naujoji architektūros ir statybos sistema
 
Naujoji architektūros ir statybos sistema buvo prievarta sukurta pagal sąjunginį pavyzdį: svarbiausi sprendimai priskirti Architektūros reikalų valdybai prie LSSR Ministrų Tarybos, svarbesniems architektūros klausimams spręsti buvo sudaryta Architektūros taryba, o prie miestų vyriausiųjų architektų – architektūrinės komisijos. Būtent per šias organizacijas ir projektų derinimo įstaigas buvo organizuojami projektavimo darbų užsakymai ir derinimas, diegiami techniniai projektavimo normatyvai ir taisyklės, kontroliuojami planavimo ir projektavimo darbai.
 
Sovietinėje Lietuvoje buvo aktualus „nacionalinis klausimas“, todėl į architektūros valdžios postus buvo skiriami Komunistų partijai lojalūs lietuvių kilmės specialistai, įgiję specialybę ir darbo praktiką Sovietų Sąjungoje. LSSR architektūros reikalų valdybos vadovu buvo paskirtas tuometinis Kuibyševo (dab. Samaros) statybos instituto dėstytojas, architektas Jonas Kumpis (Jan Kumpikevič, 1895–1960). Jo kvietimu 1945 m. Vilniaus miesto vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti lietuvių kilmės leningradietis Vladislovas Mikučianis (1913–2000). Architektūrinę pertvarką lėmė ir didelis architektų trūkumas – dėl pokario emigracijos, deportacijos ir repatriacijos į Lenkiją Lietuvą paliko didžioji dalis diplomuotų architektų. Architektų poreikis ypač buvo juntamas Vilniuje, tuomet Mikučianio kvietimu atvyko specialistai iš Leningrado ir Maskvos: Vsevolodas Vesiolovskis, Džovanis Rippa, Levas Kazarinskis, Viktoras Anikinas su žmona Lidija, Anatolijus Kolosovas ir kiti. Tai lėmė, kad pokario Lietuvoje susiformavo dvi architektų grupės – atvykėlių ir vietinių. Iš prieškario kartos žymesnių lietuvių architektų liko nedaug – Steponas Stulginskis, Steponas StulginskisSteponas Stulginskis (1908–1995), 1934 m. baigęs Prahos aukštosios technikos mokyklos Architektūros fakultetą, 1944 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigė Miestų planavimo katedrą. Buvo represuotas 1949 m. Grįžęs iš tremties 1955 m., dirbo Žemės ūkio projektavimo institute, parengė nemažai teritorijų planavimo darbų, rašė straipsnius ir teorinius veikalus rajoninio planavimo tema.Feliksas Bielinskis, Feliksas BielinskisFeliksas Bielinskis (1904–1986) dirbo Kauno miesto vyr. architektu (1944–1946), vėliau perėjo dėstytojauti ir dirbti Architektūros ir statybos institute. Adolfas Lukošaitis Adolfas LukošaitisAdolfas Lukošaitis (1906–1993) 1934 m. baigė statybos inžineriją VDU, 1946–1970 m. dėstė VDU (vėliau KPI), 1946–1954 m. buvo Lietuvos SSR sovietinių architektų sąjungos pirmininkas.ir keli kiti. Visi jie „laikėsi“ Kaune, dirbo institutuose ir ilgainiui stengėsi įsitvirtinti ne projektavimo, bet moksliniame arba pedagoginiame darbe.
 
Svarbiu žingsniu naujos architektūrinės programos įdiegimo procese tapo projektavimo darbų centralizavimas ir valstybinė projektavimo sistema. Atskirų pastatų ir kompleksų bei teritorijų projektus buvo įgalioti rengti pagal architektūros tipologiją specializuoti institutai: „Pramprojektas“, „Žemprojektas“, „Miestprojektas“, „Komprojektas“, „Kolūkprojektas“ ir kt. Privačios architekto praktikos sovietinėje Lietuvoje nebeliko. Stiprinant architektūros kontrolę svarbiu uždaviniu tapo Lietuvos architektų integracija į SSRS „architektūrinį gyvenimą“: 1945 m. SSRS liaudies komisarų tarybos Architektūros reikalų valdybos pastangomis buvo įsteigtas Visasąjunginės architektų sąjungos padalinys – Lietuvos SSR sovietinių architektų sąjunga. Architektų sąjunga turėjo veikti kaip ideologinė mokykla, todėl pirmąjį pokario dešimtmetį architektams tekdavo išklausyti trumpąjį Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) istorijos kursą, dalyvauti sekmadieniniuose dialektinio materializmo seminaruose ir kviestinių lektorių iš Maskvos bei Leningrado paskaitose.
 
Suvokus, kad prieškario Lietuvos architektų kartą sunku perauklėti, architektūros sovietizacijos procesas buvo nukreiptas į architektūros mokymą. Architektūros fakultete Kaune (nuo 1951 m. – Kauno politechnikos institutas, KPI) dėstytojavo daugiausia prieškario specialistai: Steponas Stulginskis, Stasys Sčesnulevičius, Feliksas Bielinskis, Klaudijus Dušauskas-Duž, Mečys Kleinas, Adolfas Lukošaitis, Vladimiras Zubovas. 1944 m. įsteigtų Vilniaus valstybinio dailės instituto Architektūros studijų pirmaisiais dėstytojais tapo Kumpis, Mikučianis ir jauni Kauno universiteto absolventai Simonas Ramunis, Eduardas Budreika. Ši aukštoji mokykla atitiko sovietinę architektūros mokymo koncepciją, pagal kurią tik Dailės akademijoje, o ne techninėje mokykloje išsilavinęs architektas laikytas pakankamai kvalifikuotu projektuoti aukšto meninio lygio architektūrinius ansamblius. Nepaisant draudimų, besimokantis jaunimas turėjo galimybę pažinti prieškario Lietuvos modernistinę architektūrą ir Vakarų modernizmą iš užsienio žurnalų ir kai kurių dėstytojų pasakojimų. Netrukus ši karta, kurios tvirti akademiniai pagrindai susiliejo su modernizmo troškimu, pakeitė atvykėlių kadrus ir pradėjo modernistinę architektūros mokyklą Lietuvoje.
 
 
Kalbantys pastatai
 
Lietuvos SSR architektams teko spręsti ir sovietinei architektūrai privalomą socialistinio turinio ir nacionalinės formos klausimą. Šios sovietinės koncepcijos tikslas buvo padaryti architektūrą lengvai atpažįstamą, t. y. priskirti architektūrą būtent socialistinei politinei santvarkai ir konkrečiai nacionalinei respublikai. Koncepcijos pamatu laikyta klasikos ir liaudies kūrybos dermė: klasicistinė sandara ir elementai įkūnijo imperinį SSRS stilių, o nacionalinės formos klausimas spręstas pritaikant etnografinius dekoro elementus. Lyginant su moderniajai architektūrai būdinga esmine formų, tūrių ir medžiagų kalba, stalininio laikotarpio architektūra buvo „suliteratūrinta“ – jos socialistinė prigimtis pabrėžiama tiesmukomis simbolių, užrašų, šūkių ir skulptūrinio dekoro nuorodomis, kurios turėjo būti atpažįstamos visiems sovietiniams piliečiams. Nors architektūra yra vienas labiausiai nuo žodinės išraiškos nutolusių menų, pastatai buvo priversti „kalbėti“.
 
Sovietinės simbolikos suplakimas su liaudies meno motyvais – tai socrealistinio dekoro ypatumas. Sovietinė emblematika (pjautuvas ir kūjis, penkiakampė žvaigždė, Pergalės, Tėvynės karo ordinų ženklai, skydas, kalavijas, šalmas, vėliavos, sovietiniai herbai), dailės, muzikos, technikos, aviacijos, laivyno, sporto ar kitų sričių simboliai buvo suplakami su liaudies meno motyvais. Tokia „nacionalinių formų“ ornamentika buvo ypač skatinama, tačiau sulaukė ir kritikos, nes dažniausiai apsiribojo poros motyvų interpretacijomis (pvz., Lietuvoje įvairiai varijuota tulpė). Sovietinių ir nacionalinių elementų samplaika būdinga Kauno jaunimo teatro fasadui (dab. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Kazimieras Bučas, 1956–1959), kurio skulptūrinėje grupėje vaizduojamos figūros su tautiniais drabužiais ar smulkūs liaudies menui būdingi ornamentai.
 
Daugelis architektų mechanišką etnografinių elementų perkėlimą į visiškai kitos medžiagos (mūro, tinko, betono) ir struktūros (daugiaaukštės) pastatų fasadus laikė primityviu ir neturinčiu nieko bendra su liaudies meno tradicija. Tačiau Lietuvoje susiformavo specifinė kryptis – taikomojo liaudies meno panaudojimas interjeruose, artimas prieškariniam „tautiniam stiliui“ (art deco). Jis ryškiai matomas architekto Simono Ramunio kūryboje, kurio dėstytojas VDU buvo architektas Jonas Kovalskis, žymiausias prieškarinių tautinio art deco stiliaus interjerų Kauno Karininkų ramovėje ir kitur autorius. Ramunio sukurti „tautinio stiliaus“ interjerai Valstybinio dramos teatro vestibiulyje ar Ministrų Tarybos pirmininko kabinete tapo priimtinu nacionalinės formos sprendimu patiems architektams.
 
Socrealizmui būdingos nacionalinės ir socialistinės simbolikos bei klasicistinės kompozicijos samplaikos apogėjumi tapo Lietuvos SSR paviljonas Sąjunginėje žemės ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje (archit. Kazimieras Šešelgis, Jonas Kumpis, Adolfas Lukošaitis, Simonas Ramunis ir kiti, 1950–1954). Čia panaudota daug tam laikotarpiui būdingų „nacionalinių“ elementų: lietuviškos pirkios prieangio imitacija, liaudiškų audinių raštai ir medžio drožinius primenančios angų formos, iš betono išlieti medinės liaudies architektūros ornamentai, lietuvaičių tautiniais rūbais su žemės ūkio atributika skulptūros ir bareljefai. Interjero projektui vadovavęs Ramunis pasitelkė į pagalbą jaunus architektus Algimantą ir Vytautą Nasvyčius bei daugybę lietuvių menininkų – paviljoną jie pagal žemės ūkio parodos pobūdį išpuošė bareljefais Žemdirbystė, Gyvulininkystė, Avininkystė, Kiaulininkystė ir komunistinės tematikos vitražais Marytė Melnikaitė, Ivanas Černiachovskis, Vincas Mickevičius-Kapsukas. Tautinio art deco stiliaus puošmenos ir mediniai baldai buvo įkomponuoti aukštoje klasikinės kompozicijos erdvėje.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Vaidas Petrulis
„Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams“
In: Architektūros ir urbanistikos centro tinklalapis www.tarpukaris.autc.lt
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.