Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Socialistinio modernizmo savitumai
Marija Drėmaitė
Optimistinis atlydys
 
7 dešimtmečio sovietinės Lietuvos architektūrą ženklina optimistinis atlydys. Po 1955 m. Sovietų Sąjungos vadovybės priimto nutarimo „Dėl nesaikingumų statyboje ir architektūroje pašalinimo“ puošnų ir dekoratyvų sovietinės architektūros stilių ėmė keisti „švarus“ modernizmas. Vieniems tai reiškė sąlyginį kultūros ir meno laisvėjimą, kurį buvo užgniaužęs stalininis socrealizmas, kitus džiugino besimezgantys (nors ir itin stipriai kontroliuojami) ryšiai su Vakarų pasauliu. Modernizmas paryškino optimistinį atsinaujinančio sovietinio gyvenimo paveikslą. Tiesa, statyboje jis buvo suvokiamas visų pirma kaip ekonominis („greičiau, pigiau, daugiau“), o ne estetinis terminas, tačiau į tarptautinę modernistų bendruomenę troškusiems įsilieti architektams ir dailininkams atsirado proga įgyvendinti užgniaužtas idėjas.
 
Svarbiu impulsu pokyčiams tapo 1957 m. Maskvoje surengtas VI tarptautinis jaunimo festivalis ir jį lydėjusios vakarietiškos vaizduojamosios bei taikomosios dailės parodos (o juk iki tol jaunoji sovietinė karta nebuvo mačiusi šiuolaikinio vakarietiško meno). Modernizmo sklaidai pasitarnavo tais pačiais metais pradėtas leisti žurnalas Декоративное искусство СССР (SSRS dekoratyvinis menas), kuriame pasirodydavo reportažų ir iš užsienio, buvo skatinama buities ir viešųjų erdvių modernizacija.
 
Paskata visai šiai kaitai tapo programa skambiu pavadinimu „Menas buičiai“. Taikomosios dailės dirbinių (keramikos, tekstilės, odos, metalo) projektavimas virto prioritetine menine veikla, spartino modernistinio dizaino pradžią Sovietų Sąjungoje ir ypač Baltijos respublikose. 
 
Atlydį kultūros sferoje ženklino ne tik meninės išraiškos laisvėjimas, bet ir programinis valdžios susirūpinimas žmonių „materialinio-buitinio gyvenimo gerinimu“. Šis posūkis pastebimas viešojoje erdvėje (pavyzdžiui, žiniasklaidoje): šaltojo karo kontekste, be didelio dėmesio kariniam ginklavimuisi, atsirado ir nauja sritis – labiau matomas „buities frontas“. Varžybos su Vakarais gerinant gyventojų materialinį gyvenimą turėjo parodyti, kad sovietinio žmogaus kasdienis gyvenimas yra toks pat modernus ir šiuolaikiškas kaip ir vakariečių.
 
Skirtumai tarp sovietų ir vakariečių buities tapo itin pastebimi atsivėrus sienoms ir Sovietų Sąjungai 1958 m. pasirodžius pirmojoje pokarinėje Pasaulinėje parodoje (EXPO) Briuselyje – sovietų atsilikimas buvo akivaizdus. 1959 m. Maskvoje surengtoje amerikiečių parodoje buvo demonstruojamos įvairiausios buitinės technikos ir namų apyvokos reikmenų naujovės, kurios tą atsilikimą paryškino dar labiau. Po šių parodų Maskvoje imtasi priemonių modernizuoti ne tik ekspozicijų dizainą, bet ir sovietinio žmogaus buitį. Pradėta steigti daugiau kavinių, valgyklų, parduotuvių, kino teatrų, poilsio namų ir sanatorijų; gaminti daugiau šiuolaikiškų buitinės technikos gaminių, baldų, namų apyvokos reikmenų; pradėta galvoti apie nebrangaus masinio automobilio gamybą.
 
Tačiau pagrindinis „chruščiovinės gerovės“ tikslas, pažadas ir priemonė buvo atskiras vienos šeimos butas. Visoje Sovietų Sąjungoje nepaprastai trūko butų, tad buvo sudėtinga užtikrinti pagrindines modernaus gyvenimo sąlygas. Juo labiau kad didžioji dalis miestiečių buvo susigrūdę į liūdnai pagarsėjusias „komunalkas“ – komunalinius butus, kuriuose gyvendavo kelios šeimos, besidalijančios ta pačia vonia ir virtuve.
 
Būtent susipažinti su modernia gyvenamųjų namų statyba vis daugiau architektų išvažiuodavo į organizuotas keliones užsienin. Suprantama, dominavo socialistinės šalys (Čekoslovakija, Lenkija, Bulgarija, Rumunija), tačiau per Architektų sąjungą vienam kitam tapo pasiekiami ir išsvajotieji Vakarai (Suomija, Švedija, netgi Prancūzija ir Italija).
 
Didelį džiaugsmą architektams teikė profesinės spaudos laisvėjimas – už geležinės uždangos tūnojusi Vakarų architektūra po truputį tapo prieinama blizgių fotografijų užsienio architektūros žurnaluose pavidalu. Žurnale Архитектура СССР (SSRS architektūra) spausdinta vis daugiau medžiagos iš Vakarų, buvo galima (nors ir nelengvai) įsigyti čekiškų ar lenkiškų žurnalų. 7 dešimtmečio pabaigoje sovietai sudarė sutartį su legendiniu Prancūzijos moderniosios architektūros žurnalu  L‘Architecture d‘Aujourd‘hui (Architektūra šiandien) ir pradėjo leisti jo sovietinę versiją rusiškai.
 
Lietuvos architektūros naujienas atspindėjo vietinė Statyba ir architektūra (kurios pavadinime taip pat matyti statybinis, o ne architektūrinis prioritetas). Nuo 1960 m. pabaigos oficioziniame žurnale Švyturys atsirado rubrika „Architektas dirba. Ar visada gerai?“, skirta šiuolaikinei architektūrai. Modernizmas, kaip švarus, teisingas ir priimtinas stilius, buvo propaguojamas Jono Minkevičiaus knygose Miestai vakar, šiandien, rytoj (1963), Lietuvos TSR interjerai (1964) ir Naujoji tarybų Lietuvos architektūra (1964).
 
Labai greitai išaiškėjo, kad laisvėjimas buvo sąlyginis, daugelis inovacijų – paviršutinės. Tačiau naujoji Lietuvos architektų trisdešimtmečių karta (gimę apie 1930 m., baigę mokslus 6 dešimtmečio viduryje ar pabaigoje) dėl savo talento ir ryšių spėjo atsidurti architektūrinių pokyčių epicentre ir netgi pradėjo diktuoti madas. Atitrūkę nuo socrealizmo įteisintos architektūros sampratos, jie pasinaudojo tarpukario modernizmo bei vakarietiška (pirmiausia skandinaviška) patirtimi ir drauge su Latvijos ir Estijos architektais pradėjo formuoti tą Baltijos respublikų modernizmo įvaizdį, kuris vėliau gavo „mažųjų (sovietinių) Vakarų“ arba „vidinio SSRS užsienio“ pavadinimą.
 
Sovietų Sąjungoje architektūra visada priklausė nuo politinio užsakymo ir derinimo. Tačiau pokyčiai pasijuto ir čia, kai 7 dešimtmetyje architektūros valdžios postus pradėjo užimti jaunosios kartos architektai. 1962 m. į Vilniaus miesto vyriausiojo architekto postą buvo paskirtas Gediminas Valiuškis, modernistas ir eksperimentatorius, pareigas ėjęs iki pat 1988 m. Galima sakyti, jog tie modernistiniai daigai, kurie užsimezgė 6 dešimtmečio pabaigoje, 7-ajame išsiskleidė puošniais žiedais. Kita vertus, architektūra kaip niekad lig tol tapo priklausoma nuo statybų industrijos, tipizacijos ir standartizacijos, kuri buvo viso dešimtmečio šūkis ir tikslas. „Banalusis modernizmas“, arba masinė gyvenamoji statyba ir tipiniai projektai, neabejotinai lėmė didžiausią pokytį 7 dešimtmečio urbanistinėje aplinkoje.
 
 
Perspektyvinis planavimas
 
7 dešimtmečio sovietinei modernistinei urbanistikai būdingas kone fanatiškas tikėjimas perspektyvinio planavimo galia – niekada anksčiau nebuvo parengta tiek daug perspektyvinių (raidos, plėtros, vystymosi) schemų. Vadinamieji rajoninio planavimo darbai pradėti jau 1956 m. ir Lietuva šioje srityje buvo viena pirmaujančių respublikų. Tai lėmė sparti industrializacija ir su ja susijusi urbanizacija, taip pat kaimo kolektyvizacija ir naujų kolūkinių gyvenviečių statyba.
 
Pirmoji rajoninio planavimo schema buvo sukurta Kauno rajonui dėl Hidroelektrinės (HES) statybos, nes reikėjo perkelti gyvenvietes iš teritorijos, kurią turėjo užlieti Nemuno užtvanka (Kauno marios). 1958 m. parengti bendrieji principai, skirti didelių gyvenviečių (pramonės ir kultūros centrų) plėtrai (archit. Kazimieras Šešelgis). 1960 m. buvo parengta visos respublikos Kaimo rajonų planavimo metodika (archit. Steponas Stulginskis), pagal kurią Kaimo statybos projektavimo institute 1967 m. buvo parengtos Lietuvos SSR administracinių rajonų planavimo schemos. Kiekvienoje schemoje buvo nurodytos kaimo gyvenviečių statybos vietos su pagrindiniais parametrais (gyventojų skaičius, aptarnaujančių įstaigų ir gamybinių kompleksų pobūdis), kad būtų galima parengti gyvenviečių generalinius planus. Lietuvos SSR Architektūros ir statybos tyrimų moksliniame institute 1966 m. parengta Lietuvos SSR rekreacinių rajonų schema (archit. Vladas Stauskas, Giedrius Daniulaitis ir kiti), kurioje buvo pasiūlyta turizmo ir poilsio centrų sistema, įvertinta kraštovaizdžio įvairovė, galimybės gyventojų poilsiui.
 
Tuometinės respublikinės Liaudies ūkio tarybos („Sovnarchozo“) užsakymu buvo parengta ir 1964 m. patvirtinta Perspektyvinė pramonės išdėstymo ir miestų išvystymo schema, kurioje numatyta, kur steigti pramonę, statyti gyvenvietes, tiesti kelius, kaip naudoti vandens išteklius ir spręsti kitus krašto urbanizavimo ir žemės ūkio pertvarkymo klausimus, nuspręsta tolygiai vystyti dešimt regioninių centrų.
 
Jei kitose šalyse urbanizacija – kaimo gyventojų persikėlimas į miestus – truko šimtmečius, tai Lietuvoje šis procesas įvyko per dešimtmetį, todėl ją galima pavadinti turbo-urbanizacija. Šio proceso variklis buvo turbo-industrializacija, nes pramonė laikyta pagrindine ir vienintele miestų augimo skatintoja. 1967 m. patvirtinta visos respublikos Perspektyvinė rajoninio planavimo schema (iki 1980 m.) – tai kelių mokslinių institutų bendradarbiavimo vaisius. Toks Lietuvos regioninis suskirstymas ir vystymas išliko iki pat Sovietų Sąjungos griūties 1991 m.
 
XX a. 6–7 dešimtmečiais buvo parengti ir daugelio Lietuvos miestų generaliniai planai, kuriuose numatyta aiškiau skirstyti miesto teritorijas į pramonės ir gyvenamąsias zonas – tai funkcinio zonavimo urbanistikoje kulminacija.
 
Urbanistinė modernybė nuo 7 iki 8 dešimtmečio pabaigos susijusi su itin stambiomis teritorijomis. Tai ir gyvenamieji rajonai, ir universitetų miesteliai, ir pramoninės teritorijos, verslo centrų rajonai, ligoninių miesteliai, kapinių teritorijos. Dydis šiuo ekspansyviu ir moderniu laikotarpiu buvo vertinamas kaip labai pozityvus dalykas.
Nauji miestų centrai – prekybiniai ir administraciniai rajonai iš esmės buvo modernistinės urbanistikos dalis. Pagal modernizmo planavimo principus centre reikėjo išgriauti senus pastatus, o jų vietoje statyti naujuosius modernius kompleksus. Tai buvo būdinga pokario Europos didmiesčių rekonstrukcijoms, pavyzdžiui garsusis Stokholmo Sergelio aikštės (šved. Sergels Torg) naujo miesto centro projektas tapo įkvėpimu daugeliui Europos miestų.
 
1964 m. ir Vilniuje paskelbtas dešiniojo Neries kranto detalaus plano architektūrinis konkursas, kuris tapo senųjų ir naujųjų idėjų susidūrimo arena. Greta įvairių respublikų architektų projektų išsiskyrė Algimanto Nasvyčio vadovaujamos grupės (Vytautas Nasvytis, Jaunius Makariūnas, Vytautas Čekanauskas, Vytautas Brėdikis) projektas, kuriame jaunieji architektai interpretavo tuometines vakarietiškų komercinių centrų architektūros idėjas apie daugiaperspektyvę prekybinę gatvę-aikštę pėstiesiems. Neries terasoje suprojektuota dviejų magistralių kryžmė: pirmoji jungė senąją miesto dalį su naująja tiltu per Nerį (dabar Baltasis tiltas, pastatytas 1995 m.) ir plačiais terasiniais laiptais kilo link tuometinės Ukmergės gatvės (dab. Konstitucijos prospekto), už kurios buvo numatyta daugiaaukštė gyvenamoji statyba.
 
Kitas modernistinis projektas – stambių universitetinių miestelių statyba. Sparčiai gausėjant studentų, didėjant mokslinių tyrimų apimtims, taigi augant universitetuose studijuojančių ir dirbančių žmonių skaičiui, universitetų pastatų reikėjo statyti daugiau ir greičiau. Tikėtasi, jog universitetai ir toliau sparčiai plėsis, todėl buvo svarbu juos įkurdinti kuo atviresniuose plotuose, kur galėtų laisvai plėstis. Tam tinkamiausi buvo miesto pakraščiai. Būsima plėtra laikyta būtinybe, tad universiteto miestelis privalėjo būti lanksčios struktūros, įsikūręs atviroje erdvėje.
 
Tokių idėjų įgyvendinimą galima matyti dviejuose stambiuose projektuose – minimalistinių formų Kauno politechnikos instituto miestelio (dab. KTU) architektūroje (Vytautas Dičius, 1964–1970) ir Vilniaus universiteto studentų miestelio Saulėtekyje architektūroje (Rimantas Dičius, Zigmas Jonas Daunora, Julius Jurgelionis, 1966–1970). Pastarasis  1968 m. pradėtas statyti šiauriniame Antakalnio pakraštyje. 175 hektarų teritorija buvo padalyta į tris zonas: mokomąją (su Vilniaus universiteto ir Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dab. VGTU) pastatais), kultūros ir sporto (su 600 vietų valgykla ir sporto sale) ir gyvenamąją (4–5 aukštų mūriniai bendrabučiai; šiaurinėje – 16 aukštų bendrabučiai).
 
Dar vienas grandiozinių modernistinių projektų tipas – ligoninių miesteliai. Jų projektavimas dažniausiai irgi būdavo moksliškai pagrįstas – manyta, kad koncentruotos struktūros yra veiksmingesnės. Šioje srityje Vilniuje susiformavo specializuota architektų grupė, suprojektavusi didelius, moderniam funkcionalizmui būdingo laisvo plano ligoninių ir poliklinikų kompleksus – dvi universitetines ligonines Antakalnyje (Eduardas Chlomauskas, Zigmantas Liandzbergis, 1960–1966, 1966) ir stambų ligoninių kompleksą Santariškėse (dab. Santariškių klinikos, Chlomauskas, Liandzbergis, Regimantas Plyčius, 7 dešimtmečio pabaiga).
 
Vis dėlto grandioziniams projektams būdinga ir tai, kad tik dalį jų pavyksta įgyvendinti, tad ir šie visi liko iki galo nebaigti.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Diena Vilniuje, rež. Vytautas Dabašinskas, operat. Petras Abukevičius, 1966
www.lrt.lt
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.