Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Iškreipta tikrovė. Avangardinė nuostata
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Nereikalingų daiktų drama
 
Scenografijos vaidmuo spektakliuose keitėsi kartu su reakcija į sociopolitinę aplinką. 8 dešimtmečio teatras ėmėsi atsakingų sprendimų: dramos kūrinius siejo su esama politine situacija, rinkosi nacionalinę dramaturgiją, skatino jaunus pjesių rašytojus, siekė imtis atsakomybės už visuomenės gyvenimą. Vidinį pasipriešinimą dominuojančiai ideologijai scenografai išreiškė pasitelkdami ironiją (ši meninė priemonė buvo būtina represijų lauke, nes atliko apsauginę funkciją), fantasmagoriją (joje dingsta logiški minčių junginiai). Fantasmagorijos principai, sumišę su siurrealizmo estetika, 7 dešimtmečiu buvo būdingi lenkų avangardo teatro dailininkų Tadeuszo (Tadeušo) Kantoro, Józefo Szajnos (Juzefo Šainos) kūrybai. Šis pasaulis viliojo Lietuvos dailininkus, tačiau lenkų paveikti eksperimentai lietuvių tapyboje negalėjo išeiti į viešumą – o štai scenografai peržengė draudimų ribas. Lietuvos scenografijoje atsirado deformuoti, tamsoje skendintys vaizdai, kurie priartėjo prie Vakarų Europos mene cirkuliavusių brutalumo krypčių, „žiaurumo teatro“ idėjų – žiaurumo ne tik kaip fizinės, bet ir kaip moralinės prievartos.
 
Esminis lūžis Lietuvos scenografijoje įvyko 7 dešimtmečio pabaigoje, kai naujus, estetizuotus objektus dailininkai pakeitė nudėvėtais, senais, panaudotais daiktais. Spektaklyje šie tapo veikiančiais personažais (iki tol būdavo tik rekvizitas). 6 dešimtmečio pabaigoje Kantoras ir Szajna jau buvo domėjęsi galimybėmis scenoje išreikšti daiktų konkretumą, neutilitarią būtį. Spektakliuose jie iškėlė skurdžius buities daiktus, kritiškai žvelgdami į agresyvią tikrovę ir meno standartus. Kritikos priemones – ironiją, groteską – dažnai kūrė neįprastomis medžiagomis ar netradiciškai panaudodami paprastus buities daiktus. 8 dešimtmečio sovietinėje literatūroje, kine ir teatre ryški izoliuoto, nužeminto žmogaus, kalėjimo tema inicijavo menininkų siekius plastiniais simboliais, grotesku, ironija atskleisti valdžios smurtą. Tokiuose spektakliuose panaudoti daiktai padėjo konstruoti metaforas.
 
Dailininkai, reaguodami į sovietmečio ideologijos iškreiptą tikrovę, atrado daiktų galimybę įgauti naujų reikšmių – tai jau buvo išbandę lenkų dailininkai. Kantoras spektakliuose rinkosi skurdžius daiktus, scenografijoje naudodavo įvairų šlamštą – šiukšles, nudėvėtus, išmestus, senus ir suniokotus daiktus. Szajna spektaklių atmosferą kūrė naudodamas manekenus, vamzdžius, suplėšytus laikraščius, įvairius ratus, maišus, plastmasę – šie daiktai atgydavo, kai iš jų išlįsdavo žmonės ir kalbėdavo apie prievartą, maištaudavo prieš ją. Taip daiktai pavirsdavo „gyva mąstančia materija – esminiu teatro elementu“. Серге́й Юткевич. Поетика режисуры, Москва: Искусство, 1986, p. 145.
 
Tokia skurdo, nudėvėtų, suplyšusių, grubių medžiagų, grubių faktūrų estetika Lietuvos teatro scenografijoje atsirado 7 dešimtmečio pabaigoje. Visų pirma Janinos Malinauskaitės kūryboje (Moljeras, 1968; Grasos namai, 1970), kai ji dirbo su Jurašu ir Vaitkumi, vėliau – scenografės Dalios Mataitienės ir režisierės Aurelijos Ragauskaitės (Pajūrio kurortas, 1975), dailininko Vitalijaus Mazūro ir režisieriaus Povilo Gaidžio (Dramblys, 1977; Motušė Kuraž, 1975) bei režisierės Irenos Bučienės (Ubagų sala, 1980) spektakliuose. Malinauskaitės scenografija išsiskyrė mistišku fatališkumu, mirties baime ir viltimi, Mataitienė kūrė archajišką sumaišties ir tvarkos derinį, išgavo nejaukų merdinčio gyvenimo įspūdį. Mazūro scenografijos skurdo pasaulis, jo slegianti atmosfera svyravo tarp komiškumo ir tragiškumo. Šių dailininkų scenografijoje naudojamos natūralios medžiagos buvo siejamos su tautos praeitimi, jos buitimi bei istorija. Atskleisdami tautos kančių kelią, sovietmečio kūrėjai kalbėjo ir apie save – taip pat „buvo liguisti nepataisomi svajotojai užrištomis burnomis. Gražina Mareckaitė. Laisvoji zona: Juozo Glinskio teatras, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 26.
 
Lietuvos dailininkų ir kaimyninių šalių scenografų santykis su daiktų galia matyti spektakliuose, kuriems scenografiją kūrė kviestiniai dailininkai. Tai latvių teatro dailininko Andrio Freibergo statytas Georgo Büchnerio (Biuchnerio) Voicekas (1980), rusų teatro dailininko Vladimiro Dankovskio scenografija spektakliui pagal Aleksandrą Suchovą-Kobyliną Tarelkino mirtis (1979; abu pastatyti Šiaulių dramos teatre su režisieriumi Sauliumi Varnu). Čia scenografija suteikė galimybę teatre pamatyti blogio personifikacijas.
 
 
 
Konstrukcijų įtampos
 
Lietuvos 7 dešimtmečio pab.–8 dešimtmečio scenografijos bruožas – polinkis į avangardinį vizualumą, kuriame vyrauja agresyvi, drastiška plastika, įvairi plastinė vaizdų kalba, vyrauja konfliktai ir netikėtumai. To meto Lietuvos scenografijoje, kaip ir Lietuvos dailėje bei lenkų, čekų teatre, pasireiškė nonkonformizmui būdingi konstrukcijų agresyvios meninės kalbos principai, išreiškiantys įtampą tarp žmogaus ir ideologijos. XX a. I pusės konstruktyvistai išardė realybės paviršių ir atidengė scenos užkulisius, o štai amžiaus pabaigoje šie sluoksniai buvo susprogdinti, metant iššūkį mirčiai. Panaikinus idealizuotos tikrovės iliuziją, atsivėrė erdvės negailestingam pasauliui.
 
Daugelis Lietuvos teatrų režisierių kryptingai rinkosi dramas, kuriose matė galimybę parodyti asmenybės, žmogaus ir valdžios, sistemos susidūrimą, perteikti „antisovietines“ potekstes, ir skatino kūrybines dailininkų paieškas bei drąsias nuostatas. Režisieriai kartu su dailininkais išplėtojo simbolių kalbą, sukūrė moralinio atsparumo įvaizdžius. Tokių spektaklių daugiausiai pastatė Kauno dramos teatras. Dailininkai Janina Malinauskaitė (Bolševikai, Raudona ir ruda, Kingas) ir Feliksas Navickas (Sūkuryje) atidengė stingdantį metalo karkaso šaltį ir paskelbė laisvę išgrynintam techniškam motyvui, grynajai tiksliai formai, atitolusiai nuo jusliškumo. Šie menininkai teatro scenoje kūrė iracionalios žiaurumo jėgos simbolius, pasisakė prieš chaosą, terorą, nevaldomą agresiją, brutalią jėgą, biurokratizmą – taip suartėjo su Europos teatro idėjomis. Vadovaujantis Antonino Artaud (Antoneno Arto) žiaurumo teatro samprata, Lietuvos scenografijoje metalo karkasų uždarumas ir blizgesys reiškė ne vien jėgą, grėsmę, bet ir „kažką panašaus į griežtą, nelankstų kryptingumą, [...] nes uždara erdvė minta gyvybėmis, o kiekviena stipresnė gyvybė žengia kitoms per galvą, praryja jas kraugeriškoje puotoje“. Antonin Artaud, Teatras ir jo antrininkas, Vilnius: Scena, 1999, p. 91–92.
 
Panašiai kaip lenkų teatro dailės avangardistai, simbolinę scenografijos kalbą lietuvių dailininkai siejo su istoriniais įvykiais, ja išreiškė kritines menininko nuostatas. (Tuo metu lenkų ir lietuvių menininkai buvo labai artimi – ypač savo drąsa pasakoti apie skaudžius savo krašto žmonių ir asmeninius išgyvenimus, panaudojant religinius kančios motyvus.) Lietuvos teatro dailininkai simboliškai perteikė stagnacinę žmogaus pasaulėjautą – konstrukcijomis atskleidė apnuogintus žmogaus instinktus. Malinauskaitės „metaliniai narvai“ ekspresyviai atidengė greta egzistuojančias nelygiavertes jėgas – ciniškumą ir viltį, paryškinant metalo ir audinių, suvienodintos ir individualizuotos aprangos kontrastus. Grėsminga Navicko scenografijos monumentalistika išryškėjo per santykį su medžiu, liaudies skulptūros trapumu. Konstruktyvi XX a. 8 dešimtmečio scenografija bylojo apie menininkų įsisąmonintą nelaisvę, nerimo būsenas.
 
Makabriškos opozicijos
 
8 dešimtmečio maištingos nuotaikos atsispindėjo scenografinėse keistai susipynusių daiktų kompozicijose. Jie komponuoti nepaisant realybės dėsnių, neįprastose tikrovei vietose, žaidžiant perspektyva, kuriant įvairius „du viename“ efektus. Toks avangardo atgaivinimas, atsigręžimas į siurrealistinius SiurrealizmasSiurrealizmas siejosi su iš pasąmonės kylančiais vaizdiniais. Siurrealistai vengė racionalumo, logikos, išaukštino minčių nuotrupas, sapnus, priešpriešas, kuriomis kurdavo bauginančius fantastinius reginius.  pasaulius siejosi su socialiniais totalitarinės valstybės paradoksais, išreiškė kritišką menininkų požiūrį į valdžios dviveidiškumą, veidmainystę, manipuliacijas, ironiškai pasakojo apie išsigimstančias vertybes, godumo proveržius. Vakarų Europos teatro reakciją į melą ir apgaulę perteikė makabriškos daiktų ir gyvų būtybių sąsajos. Itin drastiškais priešybių junginiais, gyvybės ir mirties, kančios ir džiaugsmo kryžminimu pasižymėjo lenkų dailininko ir režisieriaus Józefo Szajnos spektakliai, kuriuose kopėčių, ratų, taikinių motyvai pynėsi su nuogais kūnais, kaulais ir kaukolėmis. Toks ekspresionistinis absurdas Ekspresionistinis absurdasEkspresionizmo ir siurrealizmo junginys, kur siurrealistinė mistika perteikiama su dramatiškai nervinga ekspresionistine išraiška. Taip buvo siekiama parodyti griaunančią žmogaus instinktų jėgą ir sukrėsti žiūrovus. teatro scenoje skleidė dramatiškas nuojautas, kėlė transo būsenas, sykiu – ir optimizmą.
 
Lietuvos teatro dailininkai sekė Lenkijos teatro gyvenimą ir bandė panašiai kaip Szajna vengti pesimizmo, fatališkumo, kurti šiuolaikinę tragediją, ironiškai reikšti savo požiūrį į iškreiptą savo gyvenimo tikrovę. Kai Lietuvos teatro repertuare pasirodė vėlyvoji modernios prozinės dramos pradininko Henriko Ibseno, siurrealisto Alfredo Jarry (Žari) dramaturgija, dailininkai pajuto laisvę gretinti opozicijas, suartinti, kas priešiška. Paskatinti režisierių, jie reikšdavo dviprasmišką požiūrį. Malinauskaitė kartu su režisieriumi Jonu Jurašu, vėliau Jonu Vaitkumi suformavo elementarių fiziologinių veiksmų valdomo žmogaus įvaizdį. Malinauskaitės scenografijoje (Mamutų medžioklė, Šventežeris, Karalius Ūbas, Statytojas Solnesas) rodėsi apgaulingi vaizdai, žmogaus ir daikto sutapatinimas, Szajnos scenografijai artimi žmonės-taikiniai.
 
Lietuvos teatro scenografijoje radosi nauja karnavalinė formų išraiška. Savaip ją plėtojo Vytautas Kalinauskas, keitęs pažįstamų daiktų reikšmę (Mediniai balandžiai). Kulkomis suvarpytas kaimo žemėlapis perteikė tikrovės destrukciją, sunaikintos žemės įvaizdžius. Scenografija ėmė skleisti dehumanizuotos kultūros šaltį, kurį paryškino Igorio Ivanovo 8 dešimtmečio scenografija (Pirtis). Ji buvo perkrauta įvairios buitinės atributikos, daiktų nuolaužų, atliekų, šalia kurių atsidūrė antikinio herojaus skulptūra, paryškindama košmariškus biurokratijos tvarkymo rezultatus; dailininkams per vaizdo deformacijas pavyko parodyti iškreiptas dvasines būsenas. Nevienareikšmiai vaizdai išreiškė nusitrinančias tarp tiesos ir melo, sąžinės ir išdavystės ribas, įtikinamai atskleidė agresyvius žmonių impulsus, pasislėpusius po išdailintais tikrovės paviršiais. Todėl tokie spektakliai nuolat balansavo ant draudimo ribos.
 
 
Kostiumų ir audinių scenovaizdžiai
 
8 dešimtmečio Lietuvos teatro dailės maišto kalbą papildė naujas scenografijos elementas. Iki tol scenografija buvo suvokiama kaip dviejų pagrindinių, bet skirtingų elementų – scenovaizdžio ir kostiumų – visuma, o štai 8 dešimtmečio spektakliuose randasi scenografija, suformuota iš kostiumų. Kostiumai pakeitė scenovaizdžiui svarbius interjero ar peizažo motyvus ir tapo pagrindine – o neretai ir vienintele – jo sudedamąja dalimi, perteikiančia paslėptą spektaklio idėją. Pokyčiai buvo susiję ne tik su sovietinės ideologijos suvaržymais ir iškalbingesnių priemonių paieškomis – tai įvyko pakitus daiktų funkcijai scenoje, kai jie tapo ne pasyviu scenos elementu, o buvo įtraukti į veiksmą. Lietuvos teatre, panašiai kaip Szajnos spektakliuose, objektai buvo atrandami iš naujo, buvo kuriama vizuali, metaforinė minties dinamika. Zbigniew Taranienko, „On Szajna’a Theatre“, in: Jozef Szajna and His World, ed. Božena Kowalska, Warsaw: Wydawnictwo Hotel Sztyki Wspolczesnej Zachęta, 2000, p. 72. Scenografijos elementai, įtraukti į veiksmą ir sugretinti su aktoriais, įgavo naujų reikšmių; pokyčių taikiklyje atsidūrė objektai, turintys apibrėžtą paskirtį teatre.
 
Vienas iš labiausiai apibrėžtų scenografijos komponentų funkcijos prasme yra kostiumai. Jie dengia aktoriaus kūną, identifikuoja personažo amžių, lytį, profesiją, socialinę padėtį. Daugelyje teatro kostiumų apibrėžimų teigiama: „kostiumas turi prasmę tik per sąlytį su gyvu organizmu: aktoriui jis yra ne tik papuošalas ir išorinis apvalkalas, jis susijęs su kūnu; jis arba padeda kūnui adaptuojant gestus, judant, aktoriui keičiant pozas, arba trukdo“. Пави Патрис, Словарь театра, Москва: Прогресс, 1991, p. 164. Toks drabužių ir kūno artumas provokavo pasinaudoti jų panašumo asociacijomis, parodyti kostiumuose slypinčias žmogaus dvasinių savybių išraiškas. Tačiau 8 dešimtmečio teatrui teko nugalėti kostiumų funkcijos tradiciją. 
 
Nuo pat antikos teatro kostiumai padėdavo atpažinti komiškus ir dramatiškus spektaklio veikėjo bruožus. Juoką keldavo neproporcingi, netvarkingi veikėjo drabužiai: perdėtai patrumpintas rūbas, paplatinti batų aulai, kreivai uždėtas galvos apdangalas, apsmukusios kelnės. Komiški personažai išsiskirdavo grubaus audinio kaimiško drabužio ir įmantrių detalių deriniu, o štai tragedijų herojų aristokratiškumą paryškindavo ir iškilmingumo suteikdavo ilgi balti rūbai. Jie versdavo aktorių atitinkamai judėti, varžė judesius. Taip kostiumai tiesiogiai siejosi su aktoriais, jų kūnais – ne veltui ilgai (nuo antikos iki romantizmo) personažų apranga dažnai rūpindavosi spektaklių atlikėjai.
 
Teatro kostiumai visada buvo neatsiejami nuo mados. Kaip spektaklis apie XX a. 7 dešimtmečio jaunimą neįsivaizduojamas be trumpų sijonėlių mados, taip istorinio siužeto pastatymus atpažinsime iš istorinių kostiumų. Neatsitiktinai daugelio teatro dailininkų pagalbinė medžiaga buvo ir yra madų žurnalai. XVIII–XIX a. spektaklių kostiumus kūrė dailininkai grafikai, iliustruodavę madų žurnalus, o XX a. teatro kostiumai tampa dailininkių kūrybos sritimi. Visi rūpinosi nesupainioti Renesanso, baroko ir rokoko išplatintų sijonų formų, įdėmiai studijavo audinius, tad ilgainiui teatrai ėmė kviestis kostiumų dizainerius. Sutelkus dėmesį į tikslias epochos drabužių detales, siekiant etnografinio tikslumo, madingi kostiumai ėmė pamažu gožti personažus, versti juos kostiumų priedais
 
Atnaujinti kostiumų funkcijas 8 dešimtmečiu ėmėsi dailininkės moterys – daugiausia eksperimentavo Janina Malinauskaitė, Dalia Mataitienė. Jos kūrė įprastus buitinius, žanrinius, charakterių kostiumus, ėmė dirbti su audiniais, kostiumo detales primenančiais elementais, erdvėje kabančiais drabužiais, kurie judėjo nuo prisilietimo, skleidė kvapus ir garsus. Paaiškėjo, jog kostiumai gali būti ne tik kūno dalis, bet ir atlikti scenovaizdžio funkciją. Malinauskaitė spektakliams Barbora Radvilaitė, Svajonių piligrimas, Unija erdvėje kabino įvairių istorinių kostiumų kompozicijas ir formavo užmirštos istorijos simbolius, komponavo išdidintas kostiumų detales, taikė asimetriją, kimšimą, suraišiojimą ir kūrė netaisyklingą vaizdą, atskleidusį tikrovės suvaržymus ir pažeidimus, išorinio grožio veidmainingumą. Mataitienės kostiuminius scenovaizdžius (Karalius Lyras, Valdovas) sudarė laisvai kabantys kostiumai. Iš lengvų medžiagų modeliuoti ilgi drabužiai, judantys nuo oro gūsio, perteikė dvasinį pasaulio pažeidžiamumą, dvasinio stabilumo ilgesį, prarastą tikėjimą. Kostiumai įgavo simbolinės reikšmės, išreiškė kenčiančios tautos būseną.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Antonin Artaud
Teatras ir jo antrininkas
Vilnius: Scena, 1999
Gražina Mareckaitė
Laisvoji zona: Juozo Glinskio teatras
Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002
Zbigniew Taranienko
„On Szajna’a Theatre“
Jozef Szajna and His World, ed. Božena Kowalska, Warsaw: Wydawnictwo Hotel Sztyki Wspolczesnej Zachęta, 2000
Серге́й Юткевич
Поетика режисуры
Москва: Искусство, 1986
Пави Патрис
Словарь театра
Москва: Прогресс, 1991
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.