Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Gelmė ir paviršius
Erika Grigoravičienė
Iš tamsos
 
Apie 1980 m. grafika staiga pajuodo. 8 dešimtmečiu džiaugęsi baltu ofortų fonu (sunkiau išgaunamu linoraižinyje), 9 dešimtmečiu nespalvotų giliaspaudės estampų kūrėjai susižavi tamsa. Dailininkų sąjungos ir Dailės instituto spaustuvėse buvo ištobulinta akvatintos ir mecotintos technika – vario plokštės ėsdinimas rūgštimis ar fizinis apdorojimas, suteikiantis estampui gilų aksomo ar suodžių juodumą. Iš tamsos išnyra keistos būtybės, tegalinčios rastis vaizduotėje, po juodu kaukolės kupolu. Juoda reiškia naktį, bet taip pat – fantaziją ir pasąmonę, svaigulį, pabaisas gimdantį proto miegą ir nebūtį. Kartu tai sovietmečio pabaigos visuomenės, ją apnikusio nihilizmo, nejaukumo, baimės ir nevilties metafora. Ne veltui sakoma, kad tamsiausia būna prieš aušrą.
 
Vienas pirmųjų nejaukius vaizdinius akvatintos tamsoje įkurdino tapybą Dailės institute studijavęs Stasys Eidrigevičius, dar 8 dešimtmečio pabaigoje sukūręs giliaspaudės miniatiūrų ir ekslibrisų. Netrukus šiurpoki tvariniai – vėžlys su šarvų kesonuose įstrigusiais kalinių veidais, šaknimis apaugęs veidas, šimtakojis iš žmonių ar bokšto viršūnėje stūksantis vabzdys moters kojomis – ėmė lįsti iš tamsos Danutės Gražienės ofortuose. Tas pats nutinka ir Nijolės Šaltenytės kūryboje: tamsa atsliūkina it juodas katinas, tamsoje skendi fantastinis pusiau gyvas miestas – žiurkės maita mintantis debesų valdovas, pilnas plaukikų pajuodęs tvenkinys. Rimvydo Kepežinsko estampų juodumoje lyg pritemdytoje scenoje vyksta begalinės žmogučių su ilgais apsiaustais ir kūginėmis kepurėlėmis dramos. Tamsa šiems veikėjams palanki, bet nebūtina – jie gali lengvai persikelti ir į baltus poezijos rinktinės puslapius.
 
Ne mažiau paslaptingi už mecotintos estampus atrodo Edmundo Saladžiaus linoraižiniai, pasakojantys būtent apie naktį ar mirtį. Jo šilkografijose ir monotipijose juoduma taip pat nėra tik abstraktus linijų fonas, kaip Kisarausko darbuose. Ji tarsi turi menamą gelmę, įžiebia šviesą, įpučia liepsną ir leidžia žėrėti kruvinam kūnui.
 
Nors litografijos atspaudas gali būti ir baltas kaip piešinys, kartais jis patamsėja dėl techninių klaidų. Nežinia, ar Birutės Stančikaitės pavaizduotame Vilniaus universitete veiksmas tikrai turėjo vykti naktį, bet Danutės Jonkaitytės estampuose milžinų galvos su aklinai juodomis akiduobėmis be abejonės išnyra iš tamsos, nakties dangus gaubia ir fantastinius gamtovaizdžius. Tamsokose Ramunės Vėliuvienės ciklo Kalendorinės lietuvių šventės litografijose į vientisą gyvai būtybei artimą pavidalą susipynę tradiciniai ritualai ir liaudies dainų motyvai atrodo nejaukūs, ilgainiui jos ofortuose šviesokaitos dramaturgija tampa svarbiausiu išraiškos elementu.
 
Plačiau skaitykite: Birutė Stančikaitė
 
Hipertikrovė
 
Nuo 9 dešimtmečio antrosios pusės, pertvarkos, Sąjūdžio laikais ir Nepriklausomybės pradžioje, grafikoje tarpsta postmoderni, vien čia egzistuojanti besidauginančių vaizdų hipertikrovė. Tamsos apologetai kūriniuose lyg ir perteikia savuosius vaizdinius, o apgaulingai tikroviški menami pasauliai, regis, dauginasi savaime, maitinami išorinių – medijų – šaltinių.
 
Tiksliai nupiešti iš natūros galima nebent nesudėtingą patvarių trimačių daiktų natiurmortą. Tuo kaip tik užsiėmė tapytojas Algimantas Švėgžda, 1982 m. dėl sveikatos sutrikimų persikėlęs gyventi į Rytų Berlyną. Stengdamiesi vaizduoti itin tikroviškai dailininkai vis dėlto dažniausiai naudojasi nuotraukomis. Tikrovės iliuzijos siekis lemia kopijavimą, kartotę, citatas, o jos – retrospektyvumą ir naujųjų medijų epochai būdingą atrankos ir derinimo metodą. Iš kruopščiai nupieštų realistinių elementų montuojant fantastinius vaizdus, tampa svarbi improvizacija ir netikėtumai.
 
Audrius Puipa, pieštuku ir akvarele piešdamas itin tikroviškas buities scenas (kurias paskui daugino litografijos būdu), naudojosi nuotraukomis, kartais personažus, ypač gyvūnus, persipiešdavo per kalkę iš žurnalų, sudėliodavo iš keleto dalių. Veiksmas dažniausiai vyksta dailininkų dirbtuvėse arba giminių, pažįstamų virtuvėse, tik ten žmonės paprastai maudosi, o dirbtuvėse – valgo ar ruošia valgį. Viename pasakojime susitinka gyvi ir jau seniai mirę realūs asmenys bei išgalvoti veikėjai. Iš atskirų dalių, perpieštų studijų sudėliota kompozicija tarsi rodo nuoseklią vientisą trimatę erdvę, bet atrankos ir derinimo metodą atskleidžia skirtingi daiktų ir figūrų dydžiai, vaizdo siūlės, nebaigtos vietos.
 
Smalsumą keliančias mįslingas istorijas Puipa kūrinyje komentuoja ir raštu: „Ant spintos sėdi du šeimos draugai – Zdyska ir Puipa. Klimą net apakino švytėjimas“ (Šventos Dvasios pasirodymas Klimų bute, 1985), „Už kolonos Šarūnas Sauka geria degtinę, prislėgtas šlovės ir respublikinės premijos [...] Kairėje sėdi Šarūnas Leonavičius ir studijuoja Atlanto vandenyną, nes ruošiasi plaukti į Ameriką su jachta. Kitame kampe du girtuokliai išeina pasivogę Sližio paveikslą. Pats Sližys pjausto mėsą savo gimtadieniui“ (Raimundo Sližio dirbtuvė, 1990), „Tėvas su motina aptinka Šarūną su mergina. Senasis Leonavičius priekaištingai stebi sūnų...“ (Šarūno kambarys, 1993).
 
1991 m. iš Vilniaus į Niujorką gyventi išvykusio Rimvydo Bartkaus jaunystės laikų litografijose tikroviškumas atrodo magiškai keistas, įprastoje kasdienybėje kažkas tarsi ima darytis ne taip, paskui dabarties gyvenimas virsta pro deformuojantį lęšį matomu paveikslu.
 
Giedriaus Jonaičio litografijose, ofortuose ir sausos adatos raižiniuose Lietuvos istorijos įvaizdžių nuotrupos ar giminės fotografijų albumo radiniai virsta nejaukiomis visatos ir amžinybės masto fantasmagorijomis. Beribėje kosmoso erdvėje tarp nežinomų planetų ir mįslingų aparatų skrieja Šv. Onos bažnyčios varpinės bokštas, apačioje pakaustytas riterio šarvais, žuvies milžinės griaučiai su negyvo vilko galva. Dažnai autorius parodo ir savo veidą – mažą, didelį ar sparnuotą, su iš kiaušo lendančiu paukščiu, bet visuomet žvelgiantį žiūrovui į akis. Judrūs pasaulių griūties, nesvarumo ir permainų vaizdai turi religinių ir herojinių paveikslų, fantastinio kino bruožų ir kartais atrodo lyg gyvi organizmai. Neatsitiktinai jie vėliau atgaivinami animaciniuose filmuose. 1991–2007 m. Jonaitis kūrė litus, yra visų laidų 1, 2, 10, 500 Lt ir 20, 50 Lt vienos iš laidų banknotų projektų autorius.
 
Šarūno Leonavičiaus 1989–2000 m. ofortų serijoje smulkiafigūrės kompozicijos, daugiasluoksniai knibždėlynai aiškiai rodo savo pirmavaizdžius – Šiaurės Renesanso altorinius paveikslus. Iliustracijų Kristijono Donelaičio Metams (2013) retrospektyvumą lėmė ir literatūros veikalas, ar tiksliau, jo epocha.
 
Panašiai nutiko ir kiek vyresniam už Puipos kartą Vytautui Kalinauskui, iliustravusiam Dantės Dieviškąją komediją (1988). Knygos priešlapyje matome pasaulio modelį – pragaro, skaistyklos ir rojaus brėžinį, iliustracijos artimos Renesansui savo kvazimoksliniu pobūdžiu. Tikslaus piešinio, nuogos, proporcingos ir raumeningos, sudėtingų judesių ir rakursų figūros, pusiau apgaubtos plevenančių draperijų, kartais – deformuotos, lyg matomos pro lęšį, čia yra diagramų, brėžinių dalis. Punktyro linijomis jos sujungtos su šlifuotais brangakmeniais, dangaus kūnais. Bituminio lako, rūgščių ir kitų medžiagų pėdsakai, sudarantys vis šviesėjantį litografijų foną, atstovauja gamtos stichijoms, fiziniam pasauliui, geometrija – nematomai jo tvarkai. Žmogus atsiduria tarp jų. Kaip ir daugybės kitų dailininkų kūriniuose, kūnai čia sklando neveikiami traukos jėgos, nors tik kai kurie turi sparnus.
 
Paskutiniu XX a. dešimtmečiu istorinių raiškos būdų kartojimas grafikoje susipina su jų parodijomis. Gediminas Leonavičius, Rolandas Rimkūnas, Žygimantas Augustinas senamadiškuose ofortuose lyg ir nenaudoja montažo, iš dailės istorijos (Albrechto Dürerio (Diurerio), Rembrandto (Rembranto), Goyos (Gojos)) pasisavintų dalykų nepateikia kaip citatų ir nesistengia pateisinti siužetu. Vienas biblinius pasakojimus supainioja ir paverčia haliucinacijomis, kitas klasikinių paveikslų figūras vogčia pakeičia katėmis, šunimis ar peliuku Mikiu, trečias šaiposi iš tamsos ir nesvarumo vizijų, jas paversdamas atgrasių personažų prisigrūdusiais košmarais.
 
Pastabos paraštėse
 
Nepriklausomybės laikais grafikoje suklestėjo ir tikroviškumo iliuzijai priešinga kryptis, kuriai tiktų sąvoka pastabos paraštėse. Tai raštas ir figūriniai ženklai estampo paviršiuje, turintys dienoraščio, dokumento, citatų rinkinio ir tyrimo pobūdį. Tai skirta veikiau skaityti nei žiūrėti ir rodo ne tik vaizdo laikmenos paviršių – baltą popieriaus lapą, bet ir grafikos ar bet kokio vaizdavimo ribas, taip pat skatina gilintis į vaizdo santykius su žodžių kalba.
 
Repšiui estampai virto kasdieniais antraeilės svarbos užrašais betapant freską Vilniaus universitete. Šis vaidmuo juos išlaisvino iš tradicijų rėmų. 1972 m. pradėjęs ofortų seriją Improvizacijos, dailininkas be išankstinių eskizų cinko plokštelėse raižo natūros objektų studijas ar netikėtai į galvą atėjusius keistus vaizdinius. Juos papildo sunkiai perskaitomi, atvirkščiai atspausti rašiniai, dar labiau pabrėžiantys estampo paviršių. Serijos Dienoraštis (1987) ofortuose užfiksuotos kasdienės patirtys – tikrovės įspūdžiai, muziejuose pamatyti daiktai, girdėti posakiai, skaityti tekstai. Padrika kompozicija žymi laiko aspektą, dienos įvykių ir piešimo eigą, tad kartu atskleidžia kūrybos procesą. Suomijoje ir Danijoje sukurtose sausos adatos raižinių serijose Repšys rodo vaizdo ir žodžio santykių įvairovę, linijas atstojančios rašto eilutės čia formuoja žmonių figūras, peizažo erdvę, architektūrą. 1995 m. iš kelionės po JAV jis parsivežė pluoštą didelių spalvotų piešinių – į iliustruotą enciklopediją panašių tyrėjo pastebėjimų.
 
XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje grafikus domina neįskaitomi rašmenys, laiko pėdsakai paviršiuose, sienų su grafičiais ar užrašų knygelės motyvai, kaligrafija ir seni žemėlapiai. Tyčia nebaigti ofortai atrodo lyg keliaujančio dailininko eskizų blonknoto lapai. Iškilioji grafika virsta štampuojamų rastų vaizdų dėlionėmis, griaunančiomis grubios formos mitą ir išreiškiančiomis politines autorių pažiūras. Mechaninis kopijavimas, sudedamoji grafikos technikų dalis, tampa principo reikalu. Vieni (Repšys) stengiasi visai jo atsisakyti, kiti paverčia esmine kūrybos strategija.
 
Birutė Zokaitytė, Eglė Kuckaitė, Eglė Vertelkaitė, Laisvydė Šalčiūtė, pasitelkusios pamatytus, išgalvotus ir internete rastus vaizdus, ardo ir nagrinėja moteriškumo normas. Kilnūs ar banalūs moterų paveikslai galiausiai tampa autorių atvaizdais, prabyla pirmuoju asmeniu. Dailininkių vaizduotės darbas vyksta ne tiek galvoje, kiek kūrinio paviršiuje, todėl joms labai svarbi lapo tuštuma, regimoji minčių erdvė. Padrikos atskirų motyvų dėlionės, tarsi atsitiktiniai sugretinimai verčia žiūrovą stengtis žodžiais paaiškinti jų ryšį. Kartais jį atskleidžia užrašai ar įmantrūs kūrinių pavadinimai. Vaizdo ir rašto junginys, popkultūros citatos, meninis tyrimas paplito visų kartų dailininkių kūryboje.
 
Puipa savo akvarelėse aprašė vaizdavimą su apsimestiniu naivumu: „Šlapias nuo lietaus šuva atsigulė prie šio paveikslo ir besikasydamas nutrynė mano tris dienas paišytus skudurus ir bliūdus“ (Kiaulės pjovimas Šešuoliuose, 1986–1991). Citatos, jų siūlės ir tuščios pagrindo vietos padaro jį matomą.
 
 
Plačiau skaitykite: Tūkstantmečio moterys
 
Piešiniai
 
Šiuolaikiniai piešiniai – tai ypatinga pastabų paraštėse rūšis. Kruopščios tikrovės studijos prarado svarbą net dailės mokyme, o greiti minties eskizai ir perpieštos vaizdų replikos tebėra dailininkų mėgstamas būdas išsivaduoti nuo įkyrių idėjų, įspūdžių ir prisiminimų, darant juos matomus supaprastinus.
 
Vėlyvuoju sovietmečiu Lietuvoje egzistavo įdomus reiškinys – kolektyviniai piešiniai. Kauno vaikų dailės mokykloje dėstę Antanas Martinaitis, Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Saladžius ten kartu piešė per pertraukas ar laukdami, kol mokiniai atliks užduotis. Jų kolegė tapytoja Laima Drazdauskaitė surinko beveik šešis šimtus tokių 1975–1982 m. sukurtų piešinių. Šių psichodelinių improvizacijų temos ir pavadinimai (Akies išbadymas) neatsitiktinai nurodo grupinį piešimą išradusių siurrealistų kūrybą. Jungtiniams vaizdams antrina žodžių naujadarai.
 
Dar bent dvi grupės apie 1976–1994 m. darbavosi Vilniuje ir Palangos kūrybos namuose. Vienos branduolį sudarė tapytojai Kuras, Skudutis, Sližys, Dalia Kasčiūnaitė, Martinaitis, kitai priklausė grafikai Grigaliūnas, Šalčiūtė, Kepežinskas, Gibavičius, Kalinauskas, Aleksandra Jacovskytė, Saladžius. Atsipalaiduoti, išsivaduoti nuo įgūdžių ir siekių, įgyvendinti siurrealistų propaguotą automatizmo – proto nekontroliuojamos veiklos – idėją padėdavo alkoholis. Piešiniuose vyrauja erotinės ir politinės temos, gausu juodo humoro, nesąmonių ir mizoginiškos pornografijos. Dailininkai jų beveik niekam nerodė. Daugelis piešė ir pavieniui. Raiškos laisve kolektyvinei kūrybai artimos Česlovo Lukensko stagnacijos realijoms skirtų vaizdo ir žodžio haiku serijos.
 
Piešiniai ir tapyba ant popieriaus dėl paprastų medžiagų ir priemonių išpopuliarėjo Nepriklausomybės laikais, kai menininkai ėmė važinėti į kūrybos namus (vadinamąsias rezidencijas) įvairiose Europos šalyse. Šias dailės rūšis sunku atskirti, nes tapybos darbuose, kaip ir piešiniuose dažais ir teptuku, dažnai matyti tik pora spalvų ir daug neliesto paviršiaus. Abstraktaus ekspresionizmo piešinių sukūrė tapytojas Eugenijus A. Cukermanas, beveik abstrakčių – Vaitiekūnas. Grafikų – Stauskaitės, Kepežinsko – piešiniai tušu atrodo paveikti Rytų kaligrafijos. Kairiūkštytė nuo 1990 m. iki gyvenimo pabaigos sukūrė apie 15 000 didelio formato piešinių. Piešė dideliu teptuku patiesusi ruloninio popieriaus lakštą ant grindų. Daugiafigūrės kompozicijos, vaizduojančios mįslingas apeigas ir keistas erotines scenas, sietinos su 9 dešimtmečiu visoje Europoje paplitusiu neoekspresionizmu.
 
Dailininkai, mėgstantys perpiešti ir derinti medijose rastus vaizdus, kurti iš jų naujus pasakojimus, dažniau naudoja pieštukus. Linas Jablonskis žymių pasaulio politikų, mokslininkų, menininkų atvaizdus padrikai komponuoja su apnuogintomis moterimis ar gyvūnais, ir žiūrovams smalsu, kaip tai susiję. Stipriai išdidindama nykias spaudos fotografijas perpiešia Aistė Kirvelytė. Šiuolaikinio meno parodose eksponuojamos tradicinių Mindaugo Lukošaičio piešinių pagal nuotraukas serijos XX a. Lietuvos istorijos temomis patvirtina, kad nauja tėra tinkamai prisiminta sena.
 
XXI a. VDA auklėtiniai
 
XXI a. Vilniaus dailės akademijos auklėtiniai, nuodugniai studijavę tradicines grafikos technikas, naudoja jas darbams, panašiems į vyresnių dailininkų, bet jų prasmė, iš dalies autorių jau numatyta, paprastai atsiskleidžia tik perskaičius projekto lydraštį.
 
Pravartu žinoti, kad erelio ir elnio statulėlės yra sovietinis paveldas ir tyrimo objektas, padriki brūkšneliai vaizduoja atmosferos reiškinius, abstrakcijoms panaudotos kompiuterinės mokslinių vizualizacijų programos. Lengviau atpažinti į miegą panirusius miegamuosius rajonus, sportininkus be įrangos, modernias valdovų tvirtoves, politikų atvaizdus.
 
Grafikės tęsia vyresnių kolegių pradėtus meninius tyrimus. Elena Grudzinskaitė nagrinėja atskirus reiškinius ir sąvokas, bando „vizualiai nustatyti privatumo ribas“, 21 ketvirtadienis, Vilnius: galerija „Vartai“, 2012, p. 4. Laura Grybkauskaitė – totalinę įvaizdžių apykaitą ir patį kūrybos procesą, Laura Selmistraitytė – žmogaus kaip socialinės būtybės vaizdinius kodus, Raminta Šumskytė – galimybę pavaizduoti sapnus.
 
Rūtos Spelskytės sausos adatos raižiniams žodinis komentaras toks svarbus, kad pateikiamas vietoj pavadinimo. Vaikystėje vaidinusi filmuose, vėliau dirbusi menininkų rezidencijose įvairiose šalyse, viena keliavusi po Balkanus, menininkė ieško įkvėpimo kelionėse, dailės istorijoje, karo dokumentikoje. Svetimų vaizdų gretinimas jos kūryboje yra nesusikalbėjimo išraiška, o nesusikalbėjimas – tai daugelio nelaimių priežastis. Vaizduodama masinius kankinimus ir žudynes, teroro aktus, aukų kūnus, ji ir pati nutolo nuo žmonių, tad vėliau domisi katastrofų, sprogimų, žmonių naikinimo pasaulinių karų metu vietomis. Pavadinimai atskleidžia gamtovaizdžių ryšius, šiurpią praeitį: Tvenkinys Aušvice-Birkenau, į kurį buvo sumesta keliasdešimties tūkstančių sudegintų žydų pelenų.
 
Tadas Gindrėnas – vienas iš nedaugelio jaunųjų menininkų, bandančių išsiversti be žodžių. Kadaise Juchnevičiaus ir Kisarausko atnaujintą nespalvotą linoraižinį jis dar kartą atnaujina ir stengiasi padaryti savaime reikšmingą. Ant drobės atspausti dideli estampai primena komiksus, logotipus ir trafaretinius grafičius. Juose aiškiai matyti žmonių galvos ir jų mintys.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

21 ketvirtadienis
Parodos katalogas, Vilnius: galerija „Vartai“, 2012
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.