Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Pokyčius perteikė turinys
 
Didžiausi Lietuvos keramikos pokyčiai vyko turinio lygmenyje. Keramikos mokyklos klasikai (Liudvikas Strolis, Jonas Mikėnas, Algirdas Laucius, Marija Bankauskaitė, Vaclovas Miknevičius) kritiškai vertino siužetiškumą, o savitumą siejo su nuosaikiais keraminiais indais ir iš jų išaugusia dekoratyvinių formų estetika. Tačiau techniškai tobula tradicinių formų keramika daug kam iš lietuvių menininkų atrodė tiesiog neaktuali, tinkanti nebent interjerui papuošti, nes neatliepė meno vartotojų lūkesčių. Jaunosios kartos keramikai nesiveržė kurti tradicinių dirbinių, juos traukė skulptūrinė keramika, įvaizdinanti žmogiškąją būtį. Realybės refleksijos požiūriu tokia keramika tapati vaizduojamajai dailei, kadangi įkūnija idėjas, anksčiau laikytas skulptūros, tapybos ar grafikos sritimi; jos taikomoji funkcija liko menama. Kontroversiška jaunųjų keramikų kūryba žiūrovams atrodė aktualiausia, kadangi labiausiai atitiko jų psichologines nuotaikas.
 
Naująją keramiką kritika parodų apžvalgose vadino „konceptualiąja“ Konceptualusis menasKonceptualusis menas [angl. conceptual art] – postmodernistinio meno rūšis, meno esmę grindžianti idėjomis, sąvokomis ir konceptais, abejojanti dailės interpretacijomis ir stereotipais, teigianti daiktinės kūrinio formos neaktualumą. Susiformavo 7 dešimtmečiu JAV ir Vakarų Europoje kaip reakcija į minimalizmą. (dar – „parodine“, „kamerine“), pabrėždami kūrinio prasmės svarbą. Šią keramikos pakraipą, susiformavusią 8 dešimtmečio pabaigoje–9 dešimtmečiu, lygiai taip pat galima vadinti ir kitais, net tikslesniais, vardais – siužetine, temine, metaforiškąja, nes ji iš esmės skyrėsi nuo Vakarų konceptualiojo meno, grįsto idėjos absoliutinimu ir meninės formos antraeiliškumu. Lietuviška konceptualioji keramika buvo vėlyvojo modernizmo padarinys; joje forma ir turinys sudarė nedalomą visumą, o prasmines metaforas diktavo pati forma.
 
Stilistine ir semantine prasme tokia keramika turėjo daug bendro su to meto lietuvių skulptūra, balansavusia tarp dviejų polių – figūratyvumo ir daikto (objekto). Pirmoji tendencija siejosi su klasikos tradicija, antroji – su abstrakčiąja daile.
 
Nors konceptualiosios keramikos vėliavnešiais tapo jaunoji keramikų karta, jos pagrindus dėjo ankstesnio laikotarpio, t. y. 8 dešimtmečio, keramikai, ypač Aldona Ličkutė-Jusionienė ir Liucija Šulgaitė. Šios menininkės labiau nei jų kolegos išplėtojo asociatyvųjį ir pasakojamąjį kūrinio matmenį, nors tai darė visiškai skirtingais būdais. Siužetiniai Ličkutės-Jusionienės reljefinių plokščių ciklai Laimė I, II (1977), Vyras ir moteris (1978) ir kiti perteikė temą kaip pasakojimą – kiekviena ciklo dalis prilygo pavienei pasakojimo frazei.
 
Tuo tarpu siurrealistinei estetikai artimos Šulgaitės kompozicijos su autorės veido ir rankų išliejomis Pantomima I–III (1975–1977) pasižymi didesniu asmeniškumu ir tapatybės paviešinimu. Nenudailintas, pomirtinę kaukę primenantis autorės veidas, grubokos plaštakos pristato ją kaip nepatogią asmenybę, kuriai sunku gyventi prieštarų kupiname pasaulyje.
 
 
Plačiau skaitykite: Liucija Šulgaitė.
 
 
Jaunosios kartos keramikos reformuotojai žengė dar toliau. Jie nebuvo bendrakursiai (tai būdinga to laikotarpio neoficialiosioms tapytojų grupėms), greičiau – būrys skirtingo amžiaus bendraminčių, kurių pasirodymas liudijo, kad keramikoje kyla veržlus judėjimas, su kiekviena reikšmingesne paroda vis stiprėjantis. 9 dešimtmečio keramikos veidą lėmė Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė (g. 1943), Danutė Jazgevičiūtė (g. 1946), Nora Blaževičiūtė (g. 1947), Kristina Karkaitė-Mazūrienė (g. 1948), Viktorija Karatajūtė (g. 1948), Marija Kiauleikytė (g. 1950), Kostas Urbonavičius (g. 1951), Rimantas Sakalauskas (g. 1951), Džiuljeta Raudonienė (g. 1950), Gvidas Raudonius (g. 1952), Valerija Juršienė ir grupė jaunesniųjų (Gintė Pinkutė, Rytas Jakimavičius, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė, Laima Matijošaitytė, Jovita Laurušaitė, Jonas Arčikauskas ir kiti). Jie prabilo apie dvasinę individo patirtį, savo jausmus, santykį su aplinka ir kultūra. Temų nereikėjo dirbtinai ieškoti, nes visuomenės dvasinės struktūros pokyčiai, ekologijos problemos siūlė gilintis į žmogaus egzistencinę aplinką.
 
Šios kartos keramikų mintys apie kūrybą liudija rimtas kūrybines intencijas ir požiūrį į keramikos meną. Jonuškaitė-Šaltenienė teigė:
 
Kartais dėkoju likimui, kad esu keramikė, o ne grafikė ar kokia tapytoja. Tik dabar pradedu suprasti keramikos meno šventumą. Kurti iš molio man tolygu maldai, išpažinčiai... O stebuklingiausia, kad aš bendrauju su Ugnimi, kuri gali atleisti ar nubausti. Penki keramikai: Bukletas, Vilnius: LTSR dailės fondas, 1989. 
 
Kostas Urbonavičius:
 
Dzūkija – mano gimtinė. Tai šalis, kurioje ilgai tarp smėlėtų kalvelių ieškojau molio... Ir suradau. Suradau, atrodo, visam gyvenimui. Nuo tada molis tapo mano minčių, jausmų ir išgyvenimų išraiška. Molis, Vanduo, Ugnis – tai dievai, su kuriais kalbuosi kasdien, o atsakymų ieškau savyje. Penki keramikai: Bukletas, Vilnius: LTSR dailės fondas, 1989.  
 
Kristina Karkaitė-Mazūrienė:
 
 Norėčiau sugrąžinti meninės keramikos pozicijas. Keramika turėtų egzistuoti ir funkcionuoti mūsų aplinkoje šalia tapybos, grafikos ar skulptūros, sukeldama tą patį dvasinį jausmą. Mano keramika nedidelės apimties. Stengiuosi idėjos materializavimo metu kruopščiai panaudoti visą sukauptą patyrimą ir neprarasti improvizacijos. Idėjos virtimas daiktu yra ilgas ir be galo sudėtingas. Manau, kad improvizacija yra pagrindinis variklis tobulinant formos išraišką. Penki keramikai: Bukletas, Vilnius: LTSR dailės fondas, 1989.  
 
Keramikų mintys rodo kintančią situaciją lietuvių keramikos mene ir sudėtingus meninius uždavinius.
 
 
 
Keramikus suvienijo gamtos ir puodų tema
 
Jaunieji keramikai pirmiausia atsigręžė į gamtą. Paradoksalu, kad neutrali ir iki tol lietuvių keramikoje labai populiari gamtos tema paskatino neoficialią autorių poziciją ir inovatyvumo proveržį. Dailininkai gamtoje išvydo savo psichologinių būsenų atspindį. Sudėtinga jaunųjų kūrinių erdvinė struktūra buvo tarsi atsakas į iki tol vyravusią lakonišką formą ir žavėjimąsi rūsčia, gruboka archaika. Gamtos tematiką to meto taikomojoje dailėje menotyrininkai aiškina Vakarų Europoje plitusiu gamtiniu arba organiniu stiliumi. Paprastai teigiama, kad šis stilius – priešingybė standartinei architektūrai ir pramoninei ga­mybai – atsirado iš poreikio matyti aplink save daiktus iš natūralių medžiagų, prie kurių prisilietė žmogaus rankos.
 
Taigi gamta keramikoje buvo populiari ir anksčiau. Kas nauja įvyko? Gamtos tematika tapo Trojos arkliu, leidžiančiu kalbėti apie viską: reikšti visuomeniškas mintis apie žmogaus vietą kintančiame pasaulyje, rūpestį civilizacijos likimu ir asmenybės problemomis. Jaunieji keramikai pradėjo organizuoti gamtai skirtas temines parodas. Šioms parodoms jie rinkosi ne sostinę ir ne oficialias parodų sales. Juk metinės ataskaitinės taikomosios dailės parodos Vilniuje paprastai buvo skiriamos ideologiškai svarbioms datoms ir politinių vadų jubiliejams. Nedidelės apimties teminės taikomosios dailės parodos buvo itin retos.
 
Pirmoji paroda „Dailininkas ir gamta“ surengta 1983 m. Palangos parodų paviljone, vėliau – kasmet po parodą ta pačia tema, paprastai Palangoje, kartais – Vilniuje. Keliolikos dalyvių branduolys išliko pastovus, iš pradžių kataloge keramikai netgi įvardijo save dailininkų grupe (juk grupė jau savaime buvo kažkas opoziciška nusistovėjusiai tvarkai). Parodų rengėjas ir neoficialus grupės lyderis buvo Raudonius, savo tikslus apibūdinęs kaip „norą netradicinėmis meninės išraiškos priemonėmis išsakyti savo požiūrį į šiandienos žmogaus ir jo gamtinės aplinkos santykius“. Dailininkas ir gamta: Bukletas, įžanginio straipsnio autorius Gvidas Raudonius, Vilnius, 1986. Kad tokia tema aktuali, liudijo ir respublikinė dailės paroda „Žmogus ir aplinka“, surengta 1986 m. Vilniuje.
 
Jaunosios kartos keramikų kuriami gamtinės tematikos kūriniai skyrėsi nuo jų pirmtakų įvairesniu ir asmeniškesniu turiniu. Iš vyresniųjų vienintelė Šulgaitė natūraliai pritapo prie jaunesniųjų kolegų ir netgi dalyvavo „gamtinėse“ parodose. Jonuškaitės-Šaltenienės kompozicija Miško ilgesys (1982) su begalviais nerimastingų pozų gyvūnais (vilkais-nevilkais), Blaževičiūtės humoru trykštantis peizažas Saulėta diena (1982), Astės Masiukaitės kalvas vaizduojanti Dekoratyvinė kompozicija (1984), Karkaitės-Mazūrienės įmantrūs ir žaismingi Lietaus lašai (1988) – įvairiopa temos traktuotė rodė, kad gamtos tematika gali būti paranki tiek dramatiškoms, tiek ironiškoms interpretacijoms. Iki tol lietuvių keramikoje gamtos motyvai dažniausia alsavo rimtimi ir romantiniu polėkiu.
 
Beveik tuo pat metu, 9 dešimtmečio pradžioje, kilo ir „puodžių“ judėjimas – taip būtų galima sąlygiškai įvardyti grupės jaunų keramikų atsakomąjį sambūrį „gamtininkams“, siekiantį reabilituoti nuvertėjančius keraminius indus. Parodos organizatoriai buvo jaunieji to meto keramikai, kurie stengėsi naujai pažvelgė į daiktus, ypač į indus, laikomus keramikos pradžių pradžia. Pirmojoje „Vieno puodo“ parodoje, surengtoje 1985 m., ir buvo mestas akmenukas į kolegų daržą ­– kataloge nuskambėjo kritiškos užuominos apie „ne visada priimtinas pastarojo laikotarpio keramikos formas, temas, tendencijas“ ir apie būtinumą sugrąžinti indams prestižą. Tačiau iš esmės „puodžių“ pozicija nesiskyrė nuo „konceptualistų“. Ir vieni, ir kiti ieškojo nepramintų takų, stengėsi konceptualizuoti dirbinį, indų pagrindu kūrė modernius objektus ir skulptūrines kompozicijas. Tai, kad „puodžių“ parodose dalyvavo skulptoriai (Mindaugas Šnipas, Rimantas Sakalauskas, Jūratis Zalensas), rodo toli gražu ne amatininkiškus keramikų uždavinius.
 
Naują prasmę tradicijai suteikė konceptualūs Gedimino Šibonio, Egidijaus Šimatonio ir Rimanto Sakalausko indai. Šie autoriai mažiausiai norėjo būti tradicinių puodų žiedėjais ir lipdytojais. Skulptoriaus diplomą turintis Sakalauskas net žiesti indų nemokėjo – lipdė juos iš molinių volelių. Šių dailininkų sukurti indai – ne funkcionalūs, bet asociatyvūs dirbiniai, skatinantys mąstyti apie civilizaciją, bėgantį laiką, žmogaus vietą istorijos tėkmėje. Požiūrių įvairovė įprastą puodą darė keramikos objektu, verčiančiu atsigręžti į jį sukūrusį žmogų, kalbančiu apie jo pa­saulį ir santykius su aplinka. Savo indus, liudijančius dvasingumo paieškas, lipdė Egidijus Talmantas, Jovita Laurušaitė, Valentas Steponavičius, Jonas Arčikauskas.
 
 
Egzotikos ir istorijos trauka
 
Galima įžvelgti tam tikras vyraujančias idėjas ir temas, būdingas 9 dešimtmečio keramikai. Be populiarių gamtos motyvų ir konceptualių indų, tai kultūros ir civilizacijos plačiąja prasme tema – žmogaus likimas jį supančiame pasaulyje, istorinės atminties (dailės stilių įvaizdžių ir formų, egzotiškų kultūrų) interpretavimas. Nors tuo metu apie postmodernizmą beveik nebuvo kalbama, tačiau marga idėjų ir temų atranka atspindi retrospektyvizmą ir stilistinį margumą, kuris laikomas postmodernizmo bruožu.
 
9 dešimtmečiu ypač išplito egzotiškų kraštų ir istorinių dailės epochų elementai. Kodėl jie traukė keramikus? Interpretuojant ankstesnių laikotarpių dailės paveldą, buvo galima prabilti bendresne kalba, mintyse keliauti po pasaulį, susieti save su kitomis epochomis, stilizuoti kūrinį jų pavyzdžiu. Egzotika traukė paslaptingumu ir nepažinumu. Tiesa, ir 7 dešimtmečio keramikoje buvo populiarūs archeologinio paveldo įvaizdžiai, tačiau jie buvo labai bendri ir sunkiai atpažįstami, tuo tarpu vėliau keramikai pateikdavo konkrečių epochų stilizacijas. Laurušaitės moterų formos indai priminė senovės indėnų ir šumerų keramiką, Sakalausko simboliški, uždaros kompozicijos indai, suformuoti iš volelių tarsi iš labirinto linijų, metė žvilgsnį į senovės Amerikos, Afrikos, Azijos kraštų paveldą, priminė paslaptingus priešistorinius statinius. Senovės dvasia alsavo Jono Arčikausko, Šimatonio kūriniai. Šią tendenciją, kuri ras plačią dirvą ir vėlesnėje lietuvių keramikoje, Sakalauskas komentavo taip:
 
Susidomėjome senosiomis kultūromis bei civilizacijomis. Knygyne „Draugystė“, kuris ir iki šiol ten pat egzistuoja, pirkdavome meno albumų. Ten esu įsigijęs majų, indėnų, Afrikos bei kitų senųjų kultūrų meno albumų. Mums atrodė – kuo senesnė kultūra, tuo didesnė tiesa jos pusėje. Pirmykščiai žmonės ir jų menas, senasis raštas buvo tai, ko mes ir ilgėjomės. Dabar pagalvoju, ar tai tik nebuvo savotiška dievoieška per meną, kultūrą… Meno kritikai mano darbuose įžvelgia islamiškos kultūros bruožų. Gal to ir esama, nežinau, nors kai pasižiūriu į jų šventyklų kupolus, tai mano darbeliai atrodo tik pajuokavimai, kažkoks anekdotas, ir tiek.
 
O juk buvo skulptorių, kurie darė valstybinius užsakymus. Tačiau ir už tai turime būti dėkingi, nes jų leninai mus vertė dirbti visiškai kitaip… Nors, žinoma, gundymas pinigais buvo rimtas išbandymas. Kažkada teko vartyti tokią knygelę, kurioje surašytos darbų kainos, pavyzdžiui, Lenino galva – 2000 rublių, Engelso ir Markso – po 1500 rublių. Padarai tokią galvą – ir ilgai ramu, gali kurti modernizmą… Bet tai buvo ne mūsų kelias ir, dar sykį pabrėžiu, – ne mūsų nuopelnas. Tikrasis mūsų mokymasis prasidėjo jau baigus studijas, kai kiekvienas sulindome į save ir savo dirbtuves. „Viskas kažką reiškia“. Rimantą Sakalauską kalbina Gediminas Kajėnas,www.bernardinai.lt.
 
Polinkis į egzotiką iliustruoja to meto keramikos daugiakalbystę, paslapties trauką, bandymą ieškoti savęs ne tik gimtojoje žemėje, bet ir visame plačiame, sovietiniam piliečiui anuomet sunkiai pasiekiamame pasaulyje.
 
 
Technika kaip modernumo išraiška
 
Gerai įvaldytas amatas visą XX a. buvo laikomas lietuviškos keramikos bruožu. Keramikai ilgai tikino, kad kokybiškas keramikos dirbinys pirmiausia privalo būti techniškai tobulas. Liudviko Strolio, Jono Mikėno, Algirdo Lauciaus, Marijos Bankauskaitės, Vaclovo Miknevičiaus, Julijos Kačinskaitės-Vyšniauskienės, Elenos Tulevičiūtės-Venckevičienės dirbiniai buvo atlikti nepriekaištingai. Jie meistriškai žiedė, taikė autorinę glazūrą, buvo įvaldę lietuviškos keramikos glazūrų karaliene vadinamą redukcinę glazūrą. Tiesa, ne vienas iš vyresniųjų taikė juodosios keramikos technologiją, domėjosi japoniška raku ir kitomis archajinėmis technikomis, o tai irgi reikėtų priskirti egzotikos traukai. Apie tai liudija 1971 ir 1975 m. Vilniuje organizuoti sąjunginiai keramikos seminarai – juose išbandytas juodosios keramikos degimas.
 
Kaip į medžiagą ir techniką žiūrėjo jaunieji keramikai? „Man visada įdomu žaisti su moliu, pažinti jo savybes, galimybes ir ribas“, – teigė Blaževičiūtė. Ir iš tikrųjų naujosios keramikos kūrėjų požiūris į medžiagą bei atlikimą kitoks, t. y. programinis tradicijos neigimas. Jie laisvai formavo dirbinį, pabrėžė kūrinio radimosi procesą, palikdami lipdymo ir žiedimo žymes, degimo metu atsiradusius atsitiktinius efektus (įtrūkius, technologines nesėkmes), kartais taikė medžiagų sukeitimo principą – imitavo kitas medžiagas. Dėmesio centre dabar buvo ne tik įprastas raudonas, žemos degimo temperatūros molis, bet akmens masė, porcelianas, šamotinis ir baltas molis – medžiagos, reikalaujančios aukšto degimo, sudėtingesnės apdorojimo technologijos. Molį ar kitą keraminę masę dailininkai kočiojo į ploną lakštą (Jakimavičius), tada pjaustė gabalėliais, kūrė mozaikines mases (Karkaitė-Mazūrienė), iš plonų atraižų kaip iš audinio skiaučių (Karatajūtė) formavo pageidaujamas struktūras. Sekant vėlyvojo modernizmo tendencijomis, dirbinys būdavo gniuždomas, spaudžiamas, skeliamas, plėšiamas.
 
Pasaulyje itin populiari poparto tradicija, besireiškianti populiariosios kultūros įvaizdžiais, ironija ir kitų medžiagų imitavimu, buvo matyti Blaževičiūtės, Šulgaitės, Aldonos Keturakienės kūryboje. Tačiau poparto keramikos kūriniuose juntamas lietuviškas prieskonis – keramikai (gal išskyrus Šulgaitę) nesiekė labai tikslios imitacijos ar stulbinamų medžiaginių akibrokštų, kitaip nei vakariečiai.
 
Profesinis smalsumas skatino lietuvių keramikus atsigręžti į senųjų civilizacijų ir istorines keramikos technologijas: Egipto pastą, Wedgwoodo akmens masę, mozaikinį inkrustavimą spalvoto molio masėmis, dekoravimą romėniškuoju laku. Šiuos ir kitus būdus išbandė Šulgaitė, Talmantas, Karkaitė-Mazūrienė, Genovaitė Jacėnaitė, Ona Kreivytė-Naruševičienė, Teresė Jankauskaitė.
 
Naujas žingsnis buvo ir porceliano naudojimas, paskatinęs dirbančių su porcelianu specializaciją. 1974 m. Kauno dailiosios keramikos gamykloje „Jiesia“ įsteigtas eksperimentinis kaulo porceliano gamybos baras, kiek vėliau pertvarkytas į kaulo porceliano gamybinę tyrimų laboratoriją. 1981 m. pastatytas modernus kaulo porceliano Kaulo porcelianasPorcelianas, į kurio sudėtį įeina kaolinas su kaulų pelenais, antrą kartą degamas 1100–1500° C temperatūroje, – trapesnis ir minkštesnis už kietąjį porcelianą. Išrastas Anglijoje 1748 m. cechas ir pradėti gaminti funkcionalūs dirbiniai (vazelės, indai, servizai). Prasidėjo lietuviškojo porceliano PorcelianasPorcelianas [it. porcellana] – keramikos rūšis, pasižyminti balta, neporinga, vandeniui nelaidžia šuke. Pagal žaliavos sudėtį būna kietasis (vad. tikrasis), minkštasis ir kaulo porcelianas. Kietasis porcelianas gaminamas iš kaolino, lauko špato ir kitų medžiagų (kvarco, kalkių) su vandeniu mišinio. Išdžiovinti dirbiniai degami du kartus – prieš glazūravimą ir padengus glazūra (jei dekoruojami antglazūriniu dekoru, degama ir trečią kartą). Porcelianas išrastas Kinijoje VI–VII a. Jo populiarumas skatino receptūros paieškas Europoje. XVI a. Florencijoje išrastas minkštasis porcelianas, kurio sudėtyje nėra kaolino. ~XVII a. vid. porcelianas pradėtas gaminti Japonijoje. 1709 m. Vokietijoje kietojo porceliano receptūrą išrado F. J. Böttgeris (Biotgeris), 1748 m. Anglijoje Thomas Frye (Tomas Frajus) išrado kaulo porcelianą. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje porcelianą pradėta gaminti 1790 m. Koreco (dab. Ukraina, Volynė, Rovno sr.) fajanso manufaktūroje (savininkas J. K. Čartoriskis; veikė iki 1832). XIX–XX a. pr. nedideliais kiekiais porcelianas gamintas privačiose keramikos dirbtuvėse Vilniuje ir Kaune]. etapas. Iki tol meninių porceliano dirbinių Leningrado ir Rygos porceliano fabrikuose buvo sukūrę Šulgaitė, Juozas Adomonis, Talmantas. Dabar porcelianas tapo prieinamas platesniam keramikų ratui. Nuo 1983 m. gamykloje „Jiesia“ pradėti organizuoti porceliano seminarai, kurie nuo 1991 m. pradėti rengti kaip tarptautiniai simpoziumai „Idėja“. Kompozicijų iš lietuviško kaulo porceliano sukūrė Ličkutė-Jusionienė, Irena Petravičienė, Lilija Olšauskienė, Aldona Višinskienė, Virginija Jasiūnaitė-Juršienė, Valerija Liaugaudienė, Nijolė Šulcaitė-Vaškevičienė, Karatajūtė, Kiauleikytė, Gintė Pinkutė ir kiti.
 
Porceliano kompozicijose ryškėjo tos pačios meninės tendencijos kaip ir visoje keramikoje – polinkis į konceptualumą, laisvas dirbinio formavimas, prasminio prado, kuriam paklūsta medžiaga, akcentavimas.
 
 
Nepriklausomybės prieaušriu
 
Kuo nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse galėjo didžiuotis keramikai? Pirmiausia – tvirtesnėmis pozicijomis ir išaugusiu keramikos meno prestižu. Keramikai jautėsi drąsesni tarp kitų sričių menininkų. Jie jau nebuvo tik dekoratyvinių elementų lipdytojai ir puodų žiedėjai. Dabar netgi puodais, skulptūrinėmis kompozicijomis jie galėjo kalbėti lygiaverte skulptorių, tapytojų, grafikų kalba. Keramikai jautėsi patobulėję ir technikos aspektu: jų kūrybos arsenale buvo ne tik įprastas molis, bet ir šamotas, fajansas, baltasis molis, porcelianas.
 
9 dešimtmečio pabaigoje pradėta rengti Panevėžio keramikos simpoziumus. Viskas prasidėjo nuo asmeninės iniciatyvos, kai į Panevėžio stiklo fabriką atėjo dirbti Lietuvos dailės instituto absolventas Alvydas Pakarklis (g. 1950) – vienas iš būsimų simpoziumų iniciatorių. Jam kilo idėja didžiulę (20 m³) fabriko krosnį, kurioje aukštoje temperatūroje (1380º C) buvo degami pramoninio šamoto blokai lakštinio stiklo krosnims, panaudoti didelių gabaritų meniniams keramikos dirbiniams degti. Direktoriui pritarus, Panevėžio stiklo fabrike pradėta rengti iš pradžių Lietuvos dailės instituto keramikų vasaros praktikas, vėliau – Lietuvos keramikų simpoziumus, nuo 1989 m. – tarptautinius keramikos simpoziumus.
 
Keramika tapo neatsiejama visuomeninių pastatų puošybos dalimi. Daugybė keramikos pano, plokščių ir kitų dekoratyvinių dirbinių papuošė visuomeninius interjerus. Chrestomatiniais pavyzdžiais galima įvardyti Adomonio pano Mėta to paties pavadinimo Vilniaus kavinėje (1976), Vlado Petravičiaus dekoratyvinę pertvarą Klaipėdos „Debreceno“ restorane (1978), Halinos Kubilienės ir Benedikto Bražiūno keramikos kompoziciją Bialystokas Kauno kavinėje „Bialystokas“ (1984) bei daugelį kitų. Neatsitiktinai tarp geriausių interjero puošybos pavyzdžių pateko liaudies demokratinių respublikų miestų pavadinimais įvardytos kavinės – miestų „broliavimuisi“ (Vilnius draugavo su Erfurtu, Kaunas – su Bialystoku) ir tautų draugystės propagavimui skirtos nemažos lėšos.
 
Atkūrus nepriklausomybę, atsirado galimybė praverti duris į garsiąją Brežnevo vilą – buvusius poilsio namus „Baltija“ (dab. viešbutis „Auska“) – ten galimybę dekoruoti aukščiausių Sovietų Sąjungos asmenų poilsio aplinką turėjo Blaževičiūtė, Kreivytė-Naruševičienė, Talmantas.
 
Taigi nepriklausomybę keramikai pasitiko subrendę ir pasitikintys savo jėgomis.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Dailininkas ir gamta
Bukletas, Vilnius, 1986
Penki keramikai
Bukletas, Vilnius: LTSR dailės fondas, 1989
„Viskas kažką reiškia“. Rimantą Sakalauską kalbina Gediminas Kajėnas
www.bernardinai.lt, 2013 09 02
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.