Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Jonas Vaitkus: „blogio studijos“
Šarūnė Trinkūnaitė
 
Jono Vaitkaus spektakliai – tai „blogio, slypinčio istorijoje, žmoguje ir jį supančiame pasaulyje, studijos“, – 1984 m. rašė teatro kritikė Rūta Vanagaitė, formuluodama pagrindinę šio režisieriaus temą ir įvardydama konfliktiško jo santykio su laiku esmę. Rūta Vanagaitė, „Kaligula“: variantai“, Literatūra ir menas, 1984-03-03, p. 6. Išskirtinį Vaitkaus teatro „politiškumą“, aršiausio tikrovės kritiko bei ramybės drumstėjo vardą jam lėmė garsiai, drąsiai ir meniškai stipriai skelbiama visuotinio – politinio, socialinio, dvasinio, egzistencinio – ydingumo diagnozė.
 
Beje, Vaitkaus „blogio studijos“ Kauno dramos teatre turėjo ir savotišką idėjinę atsvarą: 9 dešimtmečio pradžioje jame pradėjęs dirbti Gytis Padegimas geriausiuose savo spektakliuose – Augusto Strindbergo Kreditoriai (1981), Thorntono Wilderio (Torntono Vailderio) Mūsų miestelis (1982) bei Wilderio Ilga Kalėdų vakarienė (1986), kuri, išmetus vidurinį žodį, buvo rodoma ne teatre, o Kauno menininkų namuose, paskui Kauno rotušėje bei kitur (tik 1991 m. tapo Kauno dramos teatro repertuariniu spektakliu), – kūrė jaukią, jautrią, poetiškai elegišką, savaip romantišką pasaulio iliuziją.
 
Ši dar 8 dešimtmečio antrosios pusės Vaitkaus kūryboje teikiama diagnozė plačiausiai išsiskleidė tuose 9 dešimtmečio jo spektakliuose, kurie, tarytum oponuodami Nekrošiaus teatro skvarbai į socialinio užribio žmogaus būtį, nagrinėjo valdžios fenomeną ir braižė įvairias vado, valdovo-monstro bei visuomenės-bukos minios santykių diagramas. Aštriausiai apie tai Vaitkus pasisakė 1982 m.: pagal lenininę Michailo Šatrovo pjesę Mėlyni žirgai raudonoje pievoje drįso sukurti groteskišką, veik „ūbišką“, tačiau ir savaip dramatišką, dvigubo efekto ir dvigubos prasmės spektaklį apie sovietinės tvarkos išsigimėliškumą (dail. Janina Malinauskaitė, komp. Vidmantas Bartulis).
 
Karaliaus Ūbo satyrą Mėlynuose žirguose Vaitkus tarytum sujungė su Šarūno drama: scenoje skambėjo čiastuškos“ apie laisvą meilę, vaikščiojo didžiulė Proletaro lėlė, skelbdama pačiai nesuprantamus proletkultinius šūkius ir pan., o nuo viso to triukšmo atskirtas avanscenoje ant balto fotelio sėdėjo Leninas (Juozas Budraitis), visai negrimuotas, kalbantis keistu falcetu, kažkaip nepatogiai persikreipęs – neįgalus paralitikas, tragikomiška galingojo revoliucijos vado liekana, tarytum apėmusi įvairiausias asociacijas „ir su Leonidu Brežnevu, tebevadovavusiu stagnacinei valstybei, ir su prikaltu Prometėju, nubaustu už šviesos nešimą“. Audronė Girdzijauskaitė, „Kauno valstybinis dramos teatras“, in: Lietuvių teatro istorija. Kn. 4: 1980–1990, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 172.
 
Po Mėlynų žirgų sovietinės valdžios institucijos tylėjo. Tiesa, kai 1983 m. Kauno dramos teatras ruošėsi gastrolėms Maskvoje, Kultūros ministerija primygtinai rekomendavo jų į vežtinų spektaklių sąrašą neįtraukti. Vis tik netrukus, po Literatūros pamokų (1985), Vaitkus atsiėmė ir už Mėlynų žirgų „nuodėmes“: pedagogų sukelta, įsisiūbavo nepaprastai audringa „antivaitkiška“ kampanija.
 
Šį valdžios suėdamo, sunaikinamo valdovo siužetą Vaitkus plėtojo, viena vertus, stiprindamas dramatinį jo užtaisą, kita vertus, vis labiau keistindamas ir teatralizuodamas, leisdamasis į vis intensyvesnius sceninio vaizdo plastikos tyrimus.
 
Tai bylojo 1983 m. pasirodęs Albert'o Camus (Albero Kamiu) Kaligula (dail. Vitalijus Lenickis, scen. judesio konsult. Grigorijus Gladinas), kuris pabrėžtinai teatralizuotoje, keistais personažais, „šliaužiojančiais, į gyvenimą mėšlungiškai besikabinančiais bailiais ir šlykščiais žmogeliūkščiais" Egmontas Jansonas, „Kaligula“: variantai“, Literatūra ir menas, 1984-03-03, p. 6. (tarp jų buvo ir liliputas) apgyvendintoje erdvėje rodė dramatišką despotiško valdovo – demoniško maištininko ir kaprizingo, kiek patologiško berniūkščio – savinaikos istoriją.
 
Iš pradžių Kaligulą vaidino būtent šiam vaidmeniui iš Akademinio dramos teatro pakviestas Regimantas Adomaitis. Netrukus jis buvo pakeistas – Kaligula tapo Valentino Masalskio vaidmeniu. Tada spektaklis iš esmės pasikeitė: „R. Adomaitis vaidino Kaligulos eksperimentą, V. Masalskis – Kaligulos likimą, R. Adomaitis žaidė šachmatais, V. Masalskis žaidžia ugnimi“. Rūta Vanagaitė, „Kaligula“: variantai“, Literatūra ir menas, 1984-03-03, p. 6.
 
Dar teatrališkesnį pavidalą ši tema įgavo 1985 m. pabaigoje Kauno dramos teatrą sudrebinusiame Williamo Shakespeare'o (Viljamo Šekspyro) Ričarde II (dail. Dalia Mataitienė, komp. Šarūnas Nakas). Apie amžiną „valdžios komediją“, kurioje „vieno komedianto [J. Budraičio Ričardo II] vieton tiesiog vis stoja kitas [Viktoro Šinkariuko Bolingbrukas] Egmontas Jansonas, „Spektaklį reikėtų suvokti“, Komjaunimo tiesa, 1986-02-28, p. 3. ir neišvengiamai susitepa, Vaitkus kalbėjo, susitelkdamas pirmiausia „į pačią išraišką“, kaip po 1988 m. vykusių Ričardo II gastrolių Shakespeare'o festivalyje Vokietijoje, Veimare, pastebėjo užsienio kritika. Janet Savin, „Plays in the Second History Cycle in Bohemian and Lithuanian Theatres“, Shakespeare Bulletin, 1988 09/10–11/12, p. 42.Režisierius mėgino išreikšti, įvaizdinti valdžios istorijos inercijos šaltį, negyvumą – stilizuodamas monumentalios tragedijos raišką ir braižydamas griežtas, racionalias, simetriškas mizanscenas, jose apgyvendindamas skulptūriškus, lyg išdidintus, sunkaus, lėto judesio personažus su utriruotų bruožų veidais-kaukėmis, tarytum sustingusiu krauju sceną užliedamas raudona šviesa.
 
 
Ričardas II nesukėlė tokių aistrų, kokių buvo sukėlę prieš jį rodyti du lietuviškos tematikos Vaitkaus spektakliai – Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos opera Strazdas – žalias paukštis (1984, dail. Dalia Mataitienė) ir Literatūros pamokos (1985, dail. Jonas Arčikauskas, komp. Šarūnas Nakas). Pastarajame debiutavo pirmasis Vaitkaus aktorių kursas – vadinamasis jo dešimtukas. Labiausiai iš šio dešimtuko pagarsėjo aktoriai Saulius Balandis, Povilas Budrys, Ingeborga Dapkūnaitė, Virginija Kelmelytė, Arūnas Sakalauskas.
 
Lietuviškajame 9 dešimtmečio teatro repertuare šiedu Vaitkaus spektakliai išsiskyrė eksperimentiniu polėkiu, visų pirma nekanoniška sceninio dramos (literatūros) panaudojimo samprata. Juos vienijo akivaizdžios režisūrinės autorystės idėja: Strazde ji atsiskleidė kaip pastanga atsisakyti žodžio ir kurti reginį, o Literatūros pamokose – kaip ryžtas „išrasti“ savo žodžius ir prisiimti visišką atsakomybę už sceninio pasakojimo dramaturgiją.
 
Literatūros pamokomis Vaitkus pratęsė dar Svajonių piligrime (1975) prasidėjusią dramaturginę karjerą ir pats rašė jų scenarijų, autentiškas ar beletrizuotas istorijas iš sovietinės mokyklos tikrovės jungdamas su Antoine'o de Saint-Exupéry (Antuano de Sent-Egziuperi) Mažojo princo fragmentais. Šiuo atžvilgiu jis buvo gerokai drąsesnis už Nekrošių, kuris visą 9 dešimtmetį dirbo su literatūriniais talkininkais – Sauliumi Šalteniu, Sigitu Geda, Grigorijumi Kanovičiumi.
 
Šie spektakliai ženklino priešingas Vaitkaus meninės programos ribas ir įkūnijo iš esmės skirtingo santykio su tikrove galimybes. Strazdas tarytum kvietė atsitraukti nuo „politikos“ į grynojo meno sferą ir pasinerti į lietuvių liaudies meno bei tradicinio Rytų teatro estetinius principus siejančią rafinuoto grožio vaizdų tėkmę, o Literatūros pamokos, atvirkščiai, siūlė įsižiūrėti į aktualias sovietinės mokyklos problemas ir pradėti socialinę diskusiją apie blogį jaunimo ugdymo sistemoje.
 
Prieš švietimo sistemos sustabarėjimą kritikuojančias Literatūros pamokas, kaip ir anksčiau prieš Kingą (1980), audringai sukilo mokytojai. Po Literatūros pamokų gastrolių Vilniuje Tiesoje pasirodė jų vertę besąlygiškai ginčijantys mokytojų nuosprendžiai. Kultūros ministerijos nurodymu spektaklis išbrauktas iš repertuaro.

Tačiau Literatūros pamokos sulaukė didžiulio visuomenės palaikymo ir grįžo į sceną. 1986 m. vėl pradėto rodyti spektaklio programėlėje Kauno dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas Gediminas Jankus atvirai pasakojo: po pedagogų protesto Tiesos redakciją užplūdo laiškai, kuriuose buvo polemizuojama su mokytojais, išsakoma priešinga nuomonė. Laikraštis skaitytojų ir žiūrovų minčių neskelbė. 1985 m. pabaigoje, Nemuno žurnalo redakcijoje, susitikime su Tiesos darbuotojais laikraščio redaktorius Albertas Laurinčiukas, užklaustas apie tuos laiškus, arogantiškai pareiškė, jog „jie atsidūrė redakcijos šiukšlių dėžėje“. Vis dėlto Tiesos palaikomi mokytojai (ar mokytojų palaikoma Tiesa) neapgynė neteisybės: į vėl leistą rodyti spektaklį gausiai ėjo žiūrovai ir jis skambėjo „net ne kaip spektaklis, o [kaip] tam tikras jaunimo manifestas“. Daiva Šabasevičienė, Teatro piligrimas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos kontūrai, Vilnius: Krantai, 2007, p. 81.
 
Vaitkus ištvermingai atlaikė 89 dešimtmečiais jo kūrybą lydėjusį nuolatinį „aukštų instancijų“ spaudimą (jam net buvo pradėta KGB byla). Kad šitai atlaikė, jis paskelbė 1987 m., kai pasirodė Golgota, Čingizo Aitmatovo romano Ešafotas inscenizacija, vainikavusi kaunietiškąjį Vaitkaus režisūros etapą (insc. aut. Jonas Vaitkus, dail. Jonas Arčikauskas, komp. Regimantas Petronis, rež. asist. Gintaras Varnas). Golgota savotiškai pratęsė Nekrošiaus Ilgą kaip šimtmečiai dieną – lygiai taip pat atvirai ir negailestingai kalbėjo apie totalitarinės sistemos nuožmumą. Tačiau buvo daug piktesnė.
 
Vaitkus rodė „iki didžiausio masto išaugusį blogį“ ir „desperatiškai puolė, daužė, talžė bei tyčiojosi iš jo [...] – iš tos nužmogėjusios valdžios, iš tų sužvėrėjusių žmonių“. Audronė Girdzijauskaitė, „Kauno valstybinis dramos teatras“, in: Lietuvių teatro istorija. Kn. 4: 1980–1990, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 183. Į Golgotos areną įžengė Ilgos kaip šimtmečiai dienos Jedigėjaus (Algirdas Latėnas) įkūnijamas fundamentalias žmogiškąsias vertybes seniai pamiršę šalto, narciziško, begėdiško Pontijaus Piloto (Šinkariukas) palikuonys – pasipūtę partijos sekretoriai, žiaurūs saigakų medžiotojai, sušvinkę girtuokliai ir pan., su pasitenkinimu traiškantys visas doros bei gėrio apraiškas. Pasaulis pamišo – tarytum sakė Vaitkus. Ir reziumavo: „Vargas tai bendruomenei, kuri galabija šviesiausius savo herojus, kuri padarė iš gyvenimo Golgotą, – dėl šito praregėjimo buvo vaidinamas spektaklis. Elona Bundzaitė, „Klausimas išaiškintas – kyla klausimas“, Kultūros barai, 1988, Nr. 8, p. 11.
 
Golgotoje aktoriai buvo priversti būti tokiais lyg seni rauginti agurkai, kad iš burnos žodis eitų lyg mėšlas“, – pasakojo aktorius Viktoras Šinkariukas, praverdamas duris į kūrybinę Vaitkaus laboratoriją – perrūgusio, prasmirdusio pasaulio sceninės išraiškos paieškas. Audronė Girdzijauskaitė, „Kauno valstybinis dramos teatras“, in: Lietuvių teatro istorija. Kn. 4: 1980–1990, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 185.
 
Golgota Kauno dramos teatre susilaukė didžiulės sėkmės. Visgi iškart po jos Vaitkus paliko Kauną ir 1988 m. perėjo į Akademinį dramos teatrą, kai iš jo jau buvo beišeinantis Rimas Tuminas, visą 9 dešimtmetį savo spektakliais palaikęs oficiozinės Lietuvos scenos pulsą.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Elona Bundzaitė
„Klausimas išaiškintas – kyla klausimas“
Kultūros barai, 1988, Nr. 8
Audronė Girdzijauskaitė
„Kauno valstybinis dramos teatras“
Lietuvių teatro istorija. Kn. 4: 1980–1990, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009
Egmontas Jansonas, Audronė Girdzijauskaitė, Rūta Vanagaitė, Valdas Vasiliauskas
„Kaligula“: variantai“
Literatūra ir menas, 1984 03 03, p. 6
Egmontas Jansonas
„Spektaklį reikėtų suvokti“
Komjaunimo tiesa, 1986 02 28
Janet Savin
„Plays in the Second History Cycle in Bohemian and Lithuanian Theatres“
Shakespeare Bulletin, 1988 09/10–11/12, p. 42
Daiva Šabasevičienė
Teatro piligrimas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos kontūrai
Vilnius: Krantai, 2007
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.