Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Miestų hierarchija ir socialistinė urbanistika
 
Centralizuota architektūros sistema SSRS buvo griežtai hierarchiška ir demonstruojama centro ir periferijos principu. Svarbiausias SSRS miestas Maskva diktavo madas ir reikalavimus respublikų sostinėms, o šios savo ruožtu – mažesniems miestams. 1953 m. pakeitus LSSR administracinį suskirstymą, po sostinės Vilniaus rikiavosi 6 respublikinės priklausomybės miestai (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Palanga, Druskininkai), 71 rajoninės priklausomybės miestas ir 9 miesto tipo gyvenvietės.
 
Sovietinė urbanistinė schema turėjo tapti vienu iš „atpažinimo ženklų“, leidžiančių lengvai suvokti sostinę ir atskirti ją nuo kito lygmens miestų. Tai paaiškina, kodėl Lietuvos sostinės pertvarka jau pirmosios okupacijos metais tapo svarbiu ir aiškiai deklaruotu naujosios valdžios uždaviniu. Būtent 1935 m. Maskvos rekonstrukcija (modernizavimas) tapo pagrindiniu pavyzdžiu, kuriuo remtasi perstatant SSRS miestus. „Tarybų šalies sostinės Maskvos rekonstravimas, vykdomas pagal draugo Stalino asmeninius nurodymus, yra įžymus pavyzdys kitiems socialistiniams miestams, tarybiniams architektams ir statybininkams“, – pabrėžė Jonas Kumpis 1950 metais. Pertvarkyti socialistiniai miestai itin supanašėjo: centruose buvo įrengiamos didelės taisyklingos aikštės, apsuptos stambiais visuomeniniais pastatais, gatvės tiesinamos ir platinamos atsižvelgiant į transporto poreikius, tvarkomos ir aukštais namais užstatomos krantinės, įrengiami miesto parkai, gausinamas apželdinimas. Николай Баранов, Основы советского градостроительства, t. 1, Москва: Стройиздат, 1966, p. 220.  
 
„Socialistinės urbanistikos“ sąvoka, kaip ir daugelis sovietinės kultūros reiškinių, buvo apibrėžta nekonkrečiai, remiantis „ritualine“ fraze rūpinimasis tarybiniu žmogumi. O praktikoje didžiausias pokytis, su kuriuo susidūrė sovietizuotų Baltijos šalių miestų planuotojai, buvo sovietinėje urbanistikoje įtvirtintas ansamblinis-kompleksinis projektavimas. Atskiri pastatai tokiuose ansambliuose nebeturėjo savarankiškos vertės ar svarbos, nes buvo matomi tik kaip būsimojo architektūriškai vientiso ansamblio dalis.
 
Vienas svarbiausių „atpažinimo ženklų“ buvo naujojo miesto centro su pagrindine aikšte ansamblio sukūrimas. 1948 m. Vilniaus vyr. architektas Vladislovas Mikučianis rašė:
 
Tarybų aikštė bus administracinis miesto centras, o kartu ir pagrindinis architektūrinis ansamblis. Aikštės gilumoje stovės Vyriausybės rūmai. [...] Taurakalnyje bus pastatytas Pergalės paminklas. Jis bus pastatytas ant Tarybų aikštės pagrindinės ašies tąsos. Tuo būdu pradedant nuo Černiachovskio vardo tilto su krantine bei Revoliucijos muziejumi ir baigiant Tarybų aikšte su Vyriausybės rūmais iki pat Taurakalnio su Pergalės paminklu nusitęs jungtinis architektūrinis ansamblis. Vladislovas Mikučianis, „Nauji Vilniaus bruožai“, Tiesa, 1948 04 01.
 
Pagrindinėmis miesto magistralėmis sovietiniai urbanistai laikė Stalino (vėliau Lenino, dab. Gedimino) prospektą (nuo Žvėryno per Katedros aikštę į Naująją Vilnią) ir jam statmeną Vilniaus gatvę (nuo Kalvarijų gatvės per Žaliąjį tiltą, perskrodžiant senamiestį link Lydos plento). Magistralių sankirtoje atsidūrusi generolo Ivano Černiachovskio aikštė (archit. Vladislovas Mikučianis, 1950, dab. Vinco Kudirkos aikštė) drauge su tiltu ir krantinėmis tapo pirmuoju įgyvendintu sovietinės urbanistikos ansambliu, kuriame sukurta nauja reprezentacinė erdvė, liudijanti naująjį herojiškumą (bendra sovietinė Didžiojo Tėvynės karo atmintis).
 
Dar daugiau dėmesio po karo skirta Tarybų aikštės projektui buvusioje Lukiškių aikštėje. Jo svarbą liudija tai, kad 1946 m. teritorijai sutvarkyti Architektūros reikalų valdyba prie SSRS Ministrų Tarybos surengė pirmąjį Lietuvoje uždarą sąjunginį urbanistinį konkursą (po du projektus turėjo pateikti Maskvos, Leningrado ir Lietuvos architektai). Esminiais pagrindinės aikštės elementais turėjo tapti Pergalės paminklo ir Vyriausybės rūmų architektūrinis kompleksas. Tokias madas diktavo neseniai pastatyti Maskvos dangoraižiai, tapę kone privalomu kiekvienos socialistinės respublikos sostinės urbanistiniu akcentu. 1951 m. surengtas detalesnis Vyriausybės rūmų Tarybų aikštėje projekto konkursas, po jo toliau tobulinti buvo atrinktas Maskvos dangoraižio stiliaus Vladimiro Afanasjevo, Levo Kazarinskio ir Anatolijaus Kolosovo projektas. „Sostinės statybos (pasikalbėjimas su V. Mikučianiu)“, Švyturys, 1952, Nr. 13, p. 10–11. Tačiau šie projektai Vilniuje nebuvo įgyvendinti.
 
 
 
Lietuvos miestų pertvarka
 
Generalinis planas tapo svarbiausiu socialistinių miestų urbanistinį planavimą reguliuojančiu dokumentu. Jau iki 1950 m. buvo parengti Panevėžio, Telšių, Zarasų, baigiami Kauno, Klaipėdos, Šiaulių generaliniai planai. Simetriškas, aiškus miesto centro ir naujų kvartalų suplanavimas, ištisinės gatvių išklotinės, išryškintas centrinis bulvaras, pramoninių zonų atskyrimas – tai būdingiausi miestų perplanavimo bruožai. Lietuvos SSR miestų centrams ir architektūriniams ansambliams juose formuoti nebuvo skirta tiek daug dėmesio kaip Vilniui, bet juose taip pat buvo pertvarkomos centrinės aikštės, įrengiamos alėjos ir parkai, statomi privalomi monumentai, skirti Sovietų Sąjungos pergalei Antrajame pasauliniame kare, ir nauji administraciniai pastatai pagal tipinius sovietinius projektus – rajono komunistų partijos komitetas (rajkomas), rajono vykdomojo komiteto pastatas (rajispolkomas), apskrities komunistų partijos komitetas (obkomas), apskrities vykdomojo komiteto pastatas (oblispolkomas), apylinkės taryba ar kolūkio valdyba.
 
Iš didžiųjų Lietuvos miestų tokia pertvarka nuosekliausiai įgyvendinta Šiauliuose. Jau 1945 m. pradėtas kurti naujas reprezentacinis miesto centras įrengiant taisyklingą Pergalės aikštę su 18 m aukščio Pergalės paminklu (1947). Palei aikštę pastatyti vadinamieji Tarybų rūmai, kolonomis, ąžuolo lapų rašto frizu ir Lietuvos SSR herbu papuoštas Komunistų partijos apskrities komiteto pastatas (jame vėliau įsikūrė technikumas), keturių aukštų gyvenamasis namas, vykdomasis komitetas, įrengtas skveras. Nors naujosios statybos užmojai mieste nebuvo iki galo įgyvendinti dėl darbo jėgos, statybinių medžiagų, finansų trūkumo ir kitų panašių pokario aplinkybių, to laikotarpio architektūriniai projektai paliko ryškų pėdsaką Šiaulių miestovaizdyje.
 
Klaipėdos naujajame centre – Lenino aikštėje dešiniajame Danės krante (dab. Atgimimo aikštė) – taip pat buvo planuojama pastatyti Tarybų rūmus, tačiau planai nebuvo įgyvendinti. Albertas Cibas, „Klaipėdos miesto rekonstrukcija“, Tiesa, 1946 06 21, p. 3. Panevėžyje į Lenino aikštę pertvarkyta senoji miesto aikštė (dab. Laisvės aikštė). Marijampolės, 1955 m. pervadintos Kapsuku, centru tapo taip pat istorinė Jono Basanavičiaus aikštė, 1952 m. pervadinta Karolio Požėlos vardu. Arolfas Medonis, Po Sūduvą, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962, p. 17.  
 
Kur kas ryškiau naujosios urbanistikos principai pastebimi mažesniuose miestuose ir miesteliuose, kur istorinių centrų pertvarka daugiausia vyko neatsižvelgiant nei į istoriškai susiklosčiusį užstatymą, nei į vietinę architektūros tradiciją. Monumentali, mastelio neatitinkanti architektūra įsiterpė į bemaž kiekvieno pokario metų administracinės sistemos rajono centrą – Varnius, Salantus, Šakius – ir daugelį kitų Lietuvos miestelių.
 
Smarkiai plečiama pramonė ir karinės bazės paskatino didžiųjų Lietuvos miestų plėtrą ir naujų gyvenviečių, pavyzdžiui, Kauno HES gyvenvietės Petrašiūnuose ar Linksmakalnio karinės bazės gyvenvietės, atsiradimą. 1948 m. Lietuvos architektai parengė pirmųjų pokario pramoninių gyvenviečių projektus: Karpėnų (prie cemento fabriko, dabar Naujoji Akmenė, archit. Kazimieras Šešelgis, 1953) ir Grigiškių (prie popieriaus kombinato, archit. Petras Janulis, 1948). Vietiniai architektai neturėjo daug galimybių nukrypti nuo standartinių tokių gyvenviečių planavimo schemų. Industrinio miestelio dydis buvo apskaičiuojamas pagal įmonės personalo skaičių, o planavimas paremtas simetriška kompozicija, tipiniai pastatai sukomponuoti palei statmenai susikertančias gatves, kvartalas užstatomas pagal perimetrą, sklypuose vyrauja sodybinis (vienbučiai namai aukštesnės kategorijos specialistams) ir pusiau perimetrinis (daugiabučiai dviejų aukštų (4, 6, 8 ar 12 butų) namai darbininkams) užstatymo modelis. Naujas dalykas, būdingas tik sovietiniams industriniams miestams, buvo tai, kad pagrindinė magistralė čia vedė į aikštę su pagrindiniu gyvenvietės pastatu – kultūros rūmais, kurie išreiškė sovietmečio ideologų užduotį ugdyti „kultūringą darbo žmonių laisvalaikį“.
 
Socialistinės urbanizacijos poveikis istoriniams miestams
 
Socialistinės urbanizacijos poveikis istoriniams miestams – tai dar viena sritis, kurios pėdsakų galima pamatyti daugelyje istorinių Lietuvos miestų ir ypač Vilniaus senamiestyje. Nors šio miesto kultūrinė vertė buvo oficialiai pripažinta (1947 m. SSRS architektūros reikalų komitetas Maskvoje įtraukė Vilnių į SSRS 20 istorinių miestų sąrašą), pagal sovietinės urbanistikos principus prioritetas buvo teikiamas senamiesčio modernizavimui. „Senamiestis, kaip centrinė ir labiausiai apgyvendinta miesto dalis, reikalinga ypatingai rimtos, pirmaeilės ir radikalios rekonstrukcijos“, – buvo parašyta dar 1941 m. Lietuvos SSR apsilankiusios urbanistinės pertvarkos brigados specialistų ataskaitoje. Toks principas vadinamas „sanacija“, kitaip tariant, istorinio senamiesčio atnaujinimu. Taigi, stalininė paveldosauga orientavosi į tokį miestų saugojimą, kur istorinė struktūra ir statiniai netrukdytų patogiam ir moderniam gyvenimo būdui. Motyvuojant karo griuvėsių likvidavimu, atsirado proga praplatinti senamiesčio gatves, sumažinti užstatymo tankumą, nugriauti ištisus kvartalus ir jų vietoje nutiesti plačias magistrales, įrengti skverus, apželdinti gatves.
 
Įgyvendinant 1948 m. SSRS Ministrų Tarybos instrukciją, Vilniuje 1950 m. buvo įkurta Mokslinė-restauracinė gamybinė dirbtuvė, tačiau neturint praktikos buvo mokomasi iš savo pačių veiklos ir klaidų. Dirbant senamiestyje svarbiausia problema tapo istorinės ir naujos materijos sąveikos klausimas. Tačiau pirmuoju pokario dešimtmečiu restauratoriams buvo paskiriami tik pavieniai istoriniai pastatai, o kompleksinė istorinių miestų apsaugos perspektyva nebuvo aiški. Pirmuoju pokario dešimtmečiu senamiesčius tvarkė ir planavo urbanistai, o jų užduotis buvo griuvėsių valymas ir senamiesčių modernizavimas. Vilniuje, pavyzdžiui, nemažai klausimų kėlė transporto poreikiai. Dėl to buvo griaunami arba mažinami kampiniai namai, platinamos gatvės, „išvalomi“ ištisi kvartalai: pvz., Rūdninkų aikštė įrengta nugriovus ištisą kvartalą (jis beveik nenukentėjo karo metais). Įrengiant skverą palei Pilies, Švarco ir Gaono gatves nugriautas beveik visas kvartalas, kaip ir visi Vokiečių gatvės šiaurinės pusės namai. Būtent čia buvo sumanyta nutiesti magistralę, turėjusią kirsti Senamiestį.
 
Žymiausia Vilniaus senamiesčio pertvarka – plataus bulvaro įrengimas ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų eilės statyba Muziejaus (dab. Vokiečių) gatvėje – visiškai atitiko tuometinės socialistinės urbanistikos principus. Šiuo požiūriu Vilniaus senamiestį galima palyginti su pokariniais pertvarkymais Minske ir Kijeve, kur buvo platinamos ir tiesinamos istorinės gatvės (pvz., Kreščiatiko bulvaras Kijeve), pagal naują kvartalų perimetrą statomi daugiaaukščiai namai, buvę uždari kiemai jungiami į vientisus kvartalų kiemus. Visgi bulvaras Vilniuje neįsiliejo į magistralę dėl vietinių architektų kritikos. Šios kritikos rezultatas buvo LSSR statybos ir architektūros reikalų komiteto organizuotas senamiesčio rekonstrukcijos projektas. Pradėtas rengti 1956 m. (dvi įstaigos – Mokslinė-restauracinė gamybinė dirbtuvė ir „Lietprojektas“ rengė atskirus savarankiškus projektus) ir patvirtintas (MRGD projektas) 1959 m., jis tapo urbanistinio paveldo apsaugos pradininku Lietuvoje.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Sostinės statybos (pasikalbėjimas su V. Mikučianiu)“
Švyturys, 1952, Nr. 13, p. 10–11
Albertas Cibas
„Klaipėdos miesto rekonstrukcija“
Tiesa, 1946 06 21
Arolfas Medonis
Po Sūduvą
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962, p. 17
Vladislovas Mikučianis
„Nauji Vilniaus bruožai“
Tiesa, 1948 04 01
Николай Баранов
Основы советского градостроительства
Основы советского градостроительства
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.