Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Lokalios aplinkybės ir globalios įtakos
 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, išsiplėtė ir kūrybinės fotografijos raidos kontekstai. Viena vertus, pasikeitusi politinė situacija reiškė galimybę Lietuvos autoriams laisvai įsilieti į pasaulines kūrybinės fotografijos tendencijas ir tuo pačiu – neišvengiamybę būti pagal jas vertinamiems. Kita vertus, fotografijos raidos kontekstai išsiplėtė ir pačioje Lietuvoje – fotografija tapo tarpdisciplininio šiuolaikinio meno dalimi.
 
Pastarąją kūrybinės fotografijos raidos kryptį iš dalies lėmė tuomet nauja aplinkybė – fotografijos studijos aukštosiose mokyklose. 1997 m. Vilniaus dailės akademijoje (VDA) buvo įkurta Fotografijos ir medijos meno katedra, kurios vedėjas Alvydas Lukys taip prisimena šių fotografijos studijų pradžią:
 
[P]er pirmąjį penkmetį [...] rūpėjo formuoti profesinį lauką, galbūt netgi užgriebiant taikomuosius [fotografijos] dalykus. Tačiau vėliau nusprendėme, kad šito taikomumo aspekto mums gana, turime žengti į šiuolaikinio meno sritį. Tuomet profesionalumas tapo suvokiamas jau nebe kaip mokėjimas valdyti fotoaparatą [...], o kaip gebėjimas pasirinkti tinkamą mediją tam tikrai idėjai įkūnyti. Jurij Dobriakov, „Taikymasis į aukščiausią šiuolaikinio meno lygą“, Fotografija, 2015, Nr. 1 (30), sudarytojas Tomas Pabedinskas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2015, p. 8.
 
Fotografijos ir medijos meno studijas VDA baigė ne vienas šiandien žinomas lietuvių autorius, o dalis jų iš tiesų kūrybai pasitelkia ne vien fotografiją (pavyzdžiui, Ugnius Gelguda, Akvilė Anglickaitė ir kt.). Vėliau fotografijos ar su ja susijusios medijų meno studijų programos pradėtos vykdyti ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.
 
Tačiau ar institucionalizuotas fotografijos mokymas suformavo kokią nors „mokyklą“, kuri savo stiliaus ar pasaulėžiūros vieningumu primintų ankstesnę Lietuvos fotografijos mokyklą ar nuo jos atsiribojusių „nuobodulio estetikos“ atstovų kartą? Paradoksalu, bet fotografijos studijos nesuformavo jokios vieningos kūrybinės krypties. Įsiterpusi į globalų kontekstą ir patekusi į šiuolaikinio meno sceną Lietuvos fotografija tapo ypač įvairi. Apibendrindama XX a. 10 dešimtmečio Lietuvos fotografijos tendencijas dailėtyrininkė Raminta Jurėnaitė teigė:
 
[Š]iuolaikinės Lietuvos fotografijos nebegalime laikyti grynai nacionaline, apribota geografijos ar mokyklos. Be to, ji nebe vientisa, išsiskaidžiusi į daug skirtingų kelių. Raminta Jurėnaitė, „Margas fotografijos dešimtmetis“, in: Lietuvos fotografija vakar ir šiandien, sudarytojas Skirmantas Valiulis, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1998, p. 7.
 
Kai kurių globalių tendencijų įtaką įvardija patys lietuvių kūrėjai bei kuratoriai, kitas galima nesunkiai atpažinti jų darbuose. Nepriklausomybės sąlygomis Lietuvos šiuolaikinėje fotografijoje ar fotografiją naudojančių menininkų kūryboje ėmė ryškėti tos pačios tendencijos, kurias fotografijos kuratorė ir tyrinėtoja Charlotte Cotton (Šarlotė Koton) Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art, London: Thames & Hudson, 2007. įžvelgia globalioje fotografijos scenoje.
  1. Menamus siužetus perteikiantys surežisuoti „gyvieji paveikslai“, ar kitaip – tableau fotografija. Šią fotografijos kryptį XX a. 9 dešimtmeči u tarptautiniame fotografijos kontekste įtvirtino kanadiečių menininkas Jeffas Wallas (Džefas Volas). Kruopščiai režisuodamas fotografuojamas scenas ir naudodamas skaitmenines manipuliacijas, jis sukūrė vaizdus, kurie tuo pat metu atrodo ir „dirbtiniai“, ir perdėtai tikroviški. Tokie vaizdai ne tik kuria psichologinės įtampos įspūdį, bet ir užuominomis pasakoja paslaptingus, grėsmės nuojautos paženklintus menamus siužetus. Šiandienėje fotografijoje bene žymiausias tokios fotografijos atstovas yra amerikietis Gregory Crewdsonas (Gregoris Krūdsonas), kuris fotografiją kuria tarsi kiną – pasitelkęs didelę kūrybinę komandą, o jo fotografijoms būdinga savita kinematografinė estetika.
     
  2. Pabrėžtinai neišraiškinga, subjektyvaus autoriaus žvilgsnio neišduodanti kūryba. Žymiausi šios krypties atstovai – vokiečių menininkų pora Berndas ir Hilla Becheriai, kurie neišraiškingą, labiau objektyvią mokslinę dokumentaciją, nei subjektyvų menininko žvilgsnį primenančią fotografijos formą nuosekliai naudojo nuo XX a. 6 dešimtmečio. Tokiu būdu menininkai dokumentavo daugybę įvairių industrinių statinių (pvz., vandens bokštų) ir sukūrė fotografines jų tipologijas. Neišraiškingos fotografijos kryptį Becheriai įtvirtino dėstydami Diuseldorfo meno akademijoje, o jų suformuotai „vokiškai“ fotografijos mokyklai šiandien atstovauja tokie garsūs autoriai kaip Andreas Gursky (Gurskis) ar Thomas Ruffas (Tomas Rufas).
     
  3. Iš pirmo žvilgsnio nereikšmingus kasdienybės objektus, erdves bei veiksmus įamžinanti fotografija. XX a. 7 dešimtmetyje kasdienę aplinką ėmė fiksuoti amerikietis Williamas Egglestonas (Viljamas Eglstonas), spalvotose fotografijose įprastus vaizdus pateikdamas kaip intriguojančias vizualias kompozicijas. Vienas žymiausių fotografijos, kuri kvestionuoja galimo meno objekto ribas, kasdienybę paversdama estetinio patyrimo objektu, atstovų šiandien yra meksikiečių menininkas Gabrielis Orozco (Orozko).
     
  4. Privataus gyvenimo ir asmeninių išgyvenimų fotografiniai „dienoraščiai“. Intymų, dažniausiai viduriniojo visuomenės sluoksnio tiesiogiai nepatirtą gyvenimą rodančią fotografiją XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje pradėjo kurti šiandien žinomi amerikiečių fotografai Larry Clarkas (Laris Klarkas) ir Nan Goldin. Į fotografuojamų žmonių ar bendruomenių gyvenimą šie autoriai žvelgė tarsi iš vidaus, nes patys toms bendruomenėms priklausė. Be to, intymaus santykio su fotografuojama aplinka įspūdį sustiprino iš mėgėjiškos, šeimos albumo fotografijos „pasiskolinta“ estetika. Šiai fotografijos krypčiai galima priskirti ir žymų japonų autorių Nobuyoshi (Nobujoši) Araki.
Daugelį šių tendencijų geriau apibūdina autorius motyvuojančios idėjos, požiūriai į fotografiją, šiuolaikinę kultūrą ir gyvenimą, nei tų idėjų vizuali išraiška. Būtent kūrybinių idėjų giminingumas, o ne vien matomas stiliaus panašumas, patikimiausiai nurodo ir lietuvių autorių darbų sąsajas su pasaulinėmis fotografijos tendencijomis.
 
Apibendrintai galima sakyti, kad viena svarbiausių idėjų, susiejusių laisvę atgavusios Lietuvos fotografiją su plačiu pasaulio fotografijos kontekstu – tai abejonė fotografinio atvaizdo objektyvumu ir galimybe fotografijoje perteikti „tikrą“ gyvenimą ar universalias tiesas. Autoriai fotografiją ėmė traktuoti ne kaip patikimą ir nešališką tikrovės atvaizdą, bet kaip kultūrinį „tekstą“, kurį formuoja ir kurio prasmę lemia įvairūs nemeniniai kontekstai. Kaip tik šį fotografijos aspektą savo kūrybos tema pasirinko, siekė išryškinti ir kritiškai vertinti dalis lietuvių autorių (Gytis Skudžinskas, Ugnius Gelguda, Darius Vaičekauskas, projektuose komentarai@3xpozicija.lt, Fotosofija ir Fotografijos grūdas dalyvavę menininkai). Kiti, nors ir naudodami fotografiją sociokultūrinei aplinkai fiksuoti bei tirti, nesiekė kurti fotografijos „natūralumo“ įspūdžio. Užuot bandę reportažiniu metodu įamžinti nesutrikdytos gyvenimo tėkmės „lemiamas akimirkas“, kaip tai darė vyresnieji kolegos, nepriklausomybės sąlygomis kūrę fotografai ėmė fiksuoti akivaizdžiai pozuojančius žmones ar surežisuotas situacijas ir domėtis sociokultūrinės aplinkos įvairove bei ieškoti joje kitoniškumo ir savitumo ženklų (Andrew (Endriu) Miksys, Arturas Valiauga, Tadas Šarūnas ir kt.).
 
Žiūrint retrospektyviai, lietuvių fotografų kūrybos įvairovė ir išryškėjusios sąsajos su globaliomis tendencijomis atsiskleidžia ne tik kaip pereinamojo laikotarpio reiškinys, bet kaip ilgalaikė kryptis, būdinga ir didelei daliai dabartinės Lietuvos fotografijos. Įpusėjus XXI a. 2 dešimtmečiui Lietuvos fotografijos visumos vaizdui vis dar būdinga įvairovė, kurioje skirtingos fotografijos kryptys gyvuoja viena šalia kitos. Todėl ir Lietuvos fotografijos raidą nuo nepriklausomybės atgavimo iki šių dienų labiau tinka pristatyti ne kaip įprastą etapinių įvykių ir ryškių kūrybinių virsmų chronologinę seką, bet kaip paralelinių, neretai tuo pat metu pasireiškiančių tendencijų išklotinę.
 
 
Kintantis požiūris į žmogų
 
Viena iš sričių, kuriose išryškėjo nuo ankstesnės Lietuvos fotografijos akivaizdžiai besiskiriančios tendencijos, buvo žmogaus reprezentacija kūrybinėje fotografijoje. Žmogus ir jo gyvenimas buvo ypač svarbūs Lietuvos fotografijos mokyklos atstovams, o humanistinis požiūris į pasaulį pačia bendriausia prasme apibrėžė šios mokyklos esmę. Žmogaus padėtis traukė ir daugelio fotografų, kūrusių jau nepriklausomoje Lietuvoje, dėmesį. Tačiau pats požiūris į žmogų ir jo įamžinimo fotografijoje būdai bei formos aiškiai pasikeitė.
 
Nuo ankstesnės Lietuvos humanistinės fotografijos dalis nepriklausomybės metais sukurtų darbų skiriasi refleksyviu žvilgsniu į sociokultūrinę aplinką ir jos suformuotą žmogaus tapatybę. Užuot dar kartą bandę fotografijomis pagrįsti universalaus žmogiškumo mitą ir parodyti jį kaip kiekvieno žmogaus asmenybės esmę, fotografai sutelkia dėmesį į išorinius identiteto ženklus: žmogaus elgesį, išvaizdą ir aplinką. Tokie darbai reikalauja ir kitokio suvokimo iš žiūrovo: autorius šiuo atveju ne siekia išraiškinga fotografijų forma paveikti žiūrovo emocijas ir kurti apibendrintas, filosofines vaizdines metaforas, bet provokuoja sąmoningą žiūrovo žvilgsnį, skatina atvaizdo prasmę išskaityti, susiejant jį su konkrečiais socialiniais, kultūriniais, politiniais ir kitais „nemeniniais“ kontekstais.
 
Atskiri tokio požiūrio į žmogų suformuotos fotografijos pavyzdžiai Lietuvos fotografijoje išryškėjo dar iki 1990 m. Pavyzdžiui, Vitas Luckus 1987 m. sukūrė savo paskutinę fotografijų seriją Baltame fone, kurioje įamžino mugėje sutiktus žmones, statiškai pozuojančius prieš specialiai fotografo į šventę atsivežtą foną. Pasak fotografo žmonos Tatjanos Luckienės-Aldag, taip fiksuoti žmones Luckų paskatino supratimas, kad rūbai ir įvairūs aksesuarai gali daug pasakyti apie žmogaus charakterį. Tomas Pabedinskas, Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 89. Panašių fotografijų XX a. 9 dešimtmetyje yra sukūrę Raimundas Urbonas ir Alfonsas Budvytis (Kelininkai, 1984). Pakitusį požiūrį į žmogų ir patį atvaizdą perteikiančios fotografijos ankstyvųjų pavyzdžių jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę sukūrė Gintautas Trimakas. Serijoje Torsas – kūno dalis (1995–1996) jis už kadro paliko fotografuojamų moterų veidus, nesuteikdamas žiūrovui galimybės gilintis į jų asmenybes bei emocijas ir radikaliai paneigdamas psichologinio portreto tradicijas. Statiškai prieš tradicinius liaudiškus audeklus pozuojančius žmones įamžino Ramunė Pigagaitė serijoje Kaimų gyventojai (1996–1998).
 
 
Plačiau skaitykite: Vitas Luckus.
 
Tačiau žmogaus išorę ir jo aplinką tiriantis žvilgsnis, kaip nuosekli, skirtingus autorius siejanti kūrybinė strategija, Lietuvos fotografijoje įsitvirtino jau XXI a. pradžioje. Gali pasirodyti, kad tokiai fotografijai ėmė trūkti „didelių“ ir svarbių temų. Tačiau iš tiesų fotografai, nebekurdami apibendrinto žmogaus vaizdinio, atrado atskirų socialinių grupių, bendruomenių ir net asmenų savitumų, kurie gali būti ne mažiau įdomūs. Fotografijų cikluose, o kartais ir nemažoje kai kurių autorių kūrybos dalyje išryškėjo aiškiai apibrėžtos ir nuosekliai plėtojamos temos, susijusios su konkrečiais žmonių tapatybės aspektais.
 
Vokietijoje gyvenanti fotografė Ramunė Pigagaitė, grįžusi į gimtąją Varėną, prašė jos fotografijoms pozuoti vietinius gyventojus, o jų rūbai, laikysena ir net turimi daiktai aiškiai „inscenizavo“ tam tikras profesijas, kurias nuotraukų autorė prisiminė iš vaikystės. Tokiu būdu buvo sukurta viena žymiausių Pigagaitės serijų Mano miesto žmonės (2000–2002), kurioje galima lengvai atpažinti ir bendresnius šiuolaikinei fotografijai būdingus bruožus: sąmoningą pozavimą, fiksuojamų socialinių vaidmenų sąsajas su konkretaus laikotarpio sociokultūrine terpe bei asmenine pačios autorės patirtimi ir, žinoma, pabrėžtinai paprastą fotografijų vaizdinę formą. Pastarąją fotografijos tyrinėtoja Agnė Narušytė netgi sieja su šiuolaikinės fotografijos konceptualumu:
 
[F]rontalumas grįžta į fotografiją išstumdamas slapto stebėjimo ir akimirksnio „gaudymo“ paradigmą. Šis sugrįžimas dažniausiai susijęs su polinkiu konceptualizuoti fotografiją, ją paversti socialinių tyrinėjimų įrankiu. Agnė Narušytė, „Keturių kartų žvilgsnis man tiesiai į akis“, in: Kartos: kintanti fotografija, sudarytoja Agnė Narušytė, Alytus: Menininkų sambūris „Erdvės“, 2005, p. 16, 19.
 
Nors vaizdinės formos požiūriu tokia fotografija atrodo neišraiškinga, bet jos turinys gali būti stebinančiai daugiaprasmis. Fotografijos prasmė priklauso nuo žiūrovo gebėjimo „perskaityti“ atvaizdą, jį susiejant su atitinkamais kontekstais ir pasitelkiant savo gyvenimo patirtį. Pavyzdžiui, vienoje iš serijos fotografijų įamžinta marga vyresnio amžiaus siuvėjos suknelė fotografei įsiminė iš vaikystės, kai Varėną pasiekdavo lenkiškos medžiagos, kurios atrodė gražios, nes buvo „vakarietiškos“. Taigi iš pirmo žvilgsnio neekspresyvi fotografija iš tiesų gali netiesiogiai papasakoti kur kas daugiau nei parodo: apie uždarą gyvenimą šiapus Tarybų Sąjungos sienos, apie tuometinę politinę situaciją, formavusią ir visos Lietuvos, kaip valstybės, ir individualią kiekvieno žmogaus tikrovę.
 
 
 
Kiek kitokią, bet taip pat šiandienei fotografijai būdingą tendenciją reprezentuoja lietuvių kilmės fotografo Andrew Miksio darbai. Jis pats „nerežisuoja“ pozuotojų atliekamų socialinių vaidmenų ir neapsiriboja vien žmonių atvaizdais. Autorius tyrinėja savitą socialinę aplinką, tam tikroms bendruomenėms būdingą gyvenimo būdą, įvaizdžius ir elgesio modelius. Visa tai autorius savo darbuose perteikia fotografuodamas ir tam tikrai visuomenės grupei priklausančius žmones, ir jų privačią aplinką, ir gyvenamąją vietovę. Tačiau ir šiuo atveju fotografas, kitaip nei ankstesnės Lietuvos fotografijos mokyklos atstovai, nesirenka reportažinio metodo, leidžiančio „pagauti“ įspūdingus „lemiamus momentus“, bet bendradarbiauja su fotografuojamais žmonėmis, ilgą laiką stebi jų kasdienybę. Bene žymiausi tokiu būdu sukurti Miksio darbai – ciklas apie Lietuvos čigonus Baxt (1999–2006) ir serija, įamžinusi Lietuvos provincijos diskotekas Disco (2000–2010). Šie darbai aiškiai atskleidžia šiuolaikinės fotografijos kūrėjams būdingą jautrumą žmonių ar bendruomenių „kitoniškumui“, jų savitumui, kuris, dažnai nepastebėtas kasdienybėje, tampa svarbiausia ilgą laiką kuriamų ciklų tema.
 
Žmonių tapatybė yra bene svarbiausia tema ir daugelyje Arturo Valiaugos serijų. Tačiau šio fotografo kūryba taip pat turi išskirtinių bruožų. Iš šiuolaikinėje fotografijoje populiarios identiteto tematikos Valiauga ne vienai savo serijai pasirenka konkretų aspektą – tautinės tapatybės klausimą. Tautinio identiteto ženklų fotografas ieško artimiausioje žmonių aplinkoje, jų asmeniniuose daiktuose ir namų interjeruose. Tuo tarpu paties žmogaus figūra ir kompoziciniu, ir prasminiu požiūriu šio autoriaus darbuose tarsi pasitraukia į antrą planą. Artimiausioje žmogaus aplinkoje atrandamus jo asmens tapatybės ženklus, kurie žymi ir bendresnius sociokultūrinius pokyčius, Valiauga įamžino serijose Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą (2002) bei 2004 m. dalyvaudamas projekte Lietuva. 24 valandos.
 
Valiaugos darbai Lietuvos fotografijos kontekste išsiskiria ir savo estetika – techniškai kokybiškos, spalvotos fotografijos, nors ir fiksuoja kasdienės aplinkos detales, bet išlaiko nuosaikų vizualų patrauklumą ir nevirsta tiesmukais buities fragmentų atvaizdais. Dar vienas lengvai atpažįstamas Valiaugos kūrybos bruožas – kelių skirtingų kadrų jungimas į panoraminio formato atvaizdus, kuriuose gimsta asociacijos tarp įvairių fotografo užfiksuotų kintančios tautinės tapatybės ženklų. Tokiu būdu fotografijos pateikiamos net keliose Valiaugos sukurtose serijose. Cikle Tylusis identitetas (2005–2006) autorius įamžino Lietuvoje gyvenančių olandų ir Olandijoje įsikūrusių lietuvių namų interjerus, kuriuose atrado netikėtų tautinės ir bendros Europinės ar Vakarų kultūros ženklų derinių.
 
Pavyzdžiui, ką žiūrovui galėtų byloti Olandijoje gyvenančios lietuvių dainininkės namuose viena šalia kitos fotografo pastebėtos Charlie Chaplino (Čarlio Čaplino) ir lietuviško Rūpintojėlio figūrėlės? Žinoma, tai atspindi migracijos, globalizacijos, populiariosios kultūros lemiamus tautinės kultūros pokyčius. Tautinės tapatybės temą Valiauga vėliau tęsė Lietuvoje gyvenantiems kitataučiams skirtoje serijoje Tapatybė tarp istorijos ir praeities (2007–), kurią taip pat sudaro iš keleto vaizdų sumontuoti atvaizdai. Kritiškas Valiaugos požiūris į kintančią tautinę tapatybę įgijo ironijos atspalvį 2007 m. serijoje Lietuva. Mano Europa.
 
Tačiau visose serijose tautinė tapatybė reprezentuojama per išorinius jos ženklus, kurie yra gana stereotipiniai. Narušytė rašo:
 
Valiauga pastebėjo negalėjęs užčiuopti tapatybės kitaip, kaip tik per lengvai atpažįstamus objektus. Agnė Narušytė, Lietuvos fotografija 1990–2010, Vilnius: Baltos lankos, p. 160.
 
Taigi ir šiuo atveju žmogaus tapatybės apibūdinimas fotografijoje yra ne tik išoriškas, bet ir kontekstualus. Fotografijoje įžvelgti tautinio identiteto reprezentaciją žiūrovui lengviausia remiantis gerai žinomais stereotipais ir žinant juos suformavusias kultūrines, socialines ar politines aplinkybes.
 
Visuose minėtuose šiuolaikinės Lietuvos fotografijos pavyzdžiuose per išorinius ženklus ir socialinius vaidmenis reprezentuojami tie žmogaus tapatybės aspektai, kurie yra susiję su įvairiomis kintančiomis gyvenimo aplinkybėmis. Tačiau ar galimas panašus požiūris į tuos asmens identiteto aspektus, kuriuos įprasta suvokti kaip nekintančią asmenybės esmę? Dalies Lietuvių šiuolaikinės fotografijos kūrėjų darbai teigia, kad taip. Pavyzdžiui, fotografė Aušra Volungė 2001–2002 m. sukurtoje serijoje Kekšės įamžino transvestitus, kurių tapatybės neįmanoma apibūdinti įprastomis „vyriškumo“ ir „moteriškumo“ kategorijomis. Volungei pozavusių asmenų lytiškumas kuriamas lyg vaidmuo, kuris gali kisti, kurį sudarantys stereotipiniai vyriškumo ir moteriškumo ženklai naujame kontekste ir deriniuose įgyja naują prasmę.
 
2004 m. šiuolaikinio meno kūrėjas Ugnius Gelguda sukūrė seriją Gyvenimas kartu apie tradicines ir homoseksualias šeimas, taip pat kvestionuodamas įsitvirtinusią lytiškumo sampratą. 2006 m. lytinės tapatybės klausimus savo kūryboje ėmėsi analizuoti dar viena jaunosios kartos autorė Akvilė Anglickaitė. Serijoje XXXX menininkė įamžino lytį keičiančius transseksualius 9–19 m. vaikus ir kvestionavo biologinės lyties natūralumą bei nekintamumą. Lietuvoje šie Gelgudos ir Anglickaitės darbai sulaukė kontroversiškų vertinimų ir net cenzūros: 2006 m. Juodkrantės parodų rūmuose neleista eksponuoti kai kurių serijos Gyvenimas kartu fotografijų ir jas lydinčių tekstų, o 2009 m. seriją XXXX atsisakyta rodyti Užsienio reikalų ministerijoje vykusioje parodoje Menininkai už žmogaus teises. Agnė Narušytė, Lietuvos fotografija 1990–2010, Vilnius: Baltos lankos, p. 165–169.
 
Tačiau šie cenzūros atvejai platesniame kūrybinės fotografijos kontekste atrodo pavėluoti – lietuvių autoriai tiesiog įsiliejo į vieną iš tarptautinių fotografijos tendencijų, kuriai atstovaujantys autoriai dar XX a. 8 dešimtmetyje savo darbais teigė:
 
[Lytinę tapatybę apibrėžiantys] veiksmai, gestai, vaidinimai [...] yra performatyvūs ta prasme, kad esmė ar identitetas, kurį jie esą išreiškia, yra klastotės, sufabrikuotos ir palaikomos kūniškais ženklais ir kitomis diskursyviomis priemonėmis. Judith Butler, „The Drag Act“, in: Performance Analysis, editors Colin Counsell, Laurie Wolf, London, New York: Routledge, 2001, p. 173.
 
Žiūrint plačiau, lytinės tapatybės klausimus keliantys lietuvių autorių darbai buvo dalis bendresnio požiūrio į žmogų pokyčio, kuris leido suabejoti universalaus, nekintančio žmogiškumo natūralumu.
 
 
Fotografija po fotografijos: konceptualūs kuratorių projektai
 
1997 m. Vilniaus dailės akademijoje įkurtos Fotografijos ir medijos meno katedros veikla ne tik lėmė jaunųjų menininkų kūrybos įvairovę, bet ir suteikė pagreitį vienai ryškesnių šiuolaikinės Lietuvos fotografijos krypčių. Pasak Narušytės, čia vykdoma studijų programa „pastūmėjo fotografiją postfotografijos kryptimi“. Agnė Narušytė, Lietuvos fotografija 1990–2010, Vilnius: Baltos lankos, p. 291.
 
Tarptautiniame fotografijos raidos kontekste postfotografijos samprata siejama su postmodernizmu. Postmodernią kūrybinę praktiką fotografijos srityje įtvirtino 1977 m. Niujorke, alternatyvaus meno galerijoje „Artists Space“ surengta paroda Pictures, o šios parodos kataloge publikuotas Douglaso Crimpo (Daglaso Krimpo) straipsnis teoriškai pagrindė postmodernų požiūrį į fotografiją. Vienas esminių postmodernios fotografijos sampratos teiginių buvo „neįveikiamo nuotolio nuo originalo, netgi nuo originalo galimybės Douglas Crimp, „The Photographic Activity of Postmodernism“, in: On the Museum Ruins, Cambridge: MIT Press, 1993, p. 111.  postulatas. Apibūdindamas XX a. 8 dešimtmečio JAV vizualaus meno, taip pat ir fotografijos, tendencijas, Crimpas rašė, kad tuomet naujai kūrybos krypčiai atstovaujantys menininkai „nagrinėjo fotografinės reprezentacijos klausimą, konkrečiai visus fotografijos aspektus, susijusius su reprodukcija, kopijomis ir kopijų kopijomis“. Douglas Crimp, „The Photographic Activity of Postmodernism“, in: On the Museum Ruins, Cambridge: MIT Press, 1993, p. 111.
 
Postmoderni fotografijos ir apskritai kūrybos samprata prieštaravo daugeliui ankstesnio, modernaus laikotarpio kanonų: kūrinio originalumą pakeitė jau egzistuojančių kultūrinių formų reprodukavimas, išnyko aiški skirtis tarp „aukštojo“ meno ir popkultūros, kūrinio supratimui ypač svarbios tapo sąsajos su įvairiais „nemeniniais“ kontekstais, autoriai sąmoningai atsisakė kurti naujus, originalius kūrinius ir savo darbuose naudojo populiariosios kultūros ir meno istorijos citatas.
 
Lietuvos fotografijos ir jau XXI a. fotografijos tendencijų kontekste postfotografiją Narušytė apibūdino taip:
 
[P]ostfotografija yra fotografija, atsisakiusi įamžinti, atsisakiusi būti tikrovės pakaitalu, abejojanti savo buvimo prasme. [...] Postfotografija – tai fotografija, žvelgianti į save [...]. Agnė Narušytė, „Postfotografijos pėdsakas Lietuvoje: pasižvalgymai po vietinį kontekstą“, in: (Post)fotografija, 2006, Nr. 2 (13), sudarytojas Vytautas Michelkevičius, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006.
 
Taigi postfotografiją galima suprasti kaip fotografiją po fotografijos, kaip kūrybą, kuri daugiau „negamina“ naujų atvaizdų, bet tiria ir kritiškai vertina jau esančius technologiniu, meninės ir dokumentinės vertės, ideologiniu ir kitais požiūriais. Kūrybos tikslu tampa ne atvaizdas, bet kritinė mintis, kuri nebūtinai turi būti perteikiama išraiškinga vaizdine forma. Kartais kritinis turinys apskritai gali būti neįkūnijamas materialiame meno kūrinyje – naujai prasmei sukurti ir jai perteikti pakanka jau egzistuojančius atvaizdus pateikti naujame kontekste.
 
Žinoma, Vilniaus dailės akademijoje vykdomos fotografijos ir medijos meno studijos nebuvo vienintelė priežastis, dėl kurios Lietuvą pasiekė postfotografijos reiškinys. Ankstyvųjų postfotografijos bruožų Narušytė įžvelgia XX a. 9 dešimtmečio jaunųjų autorių Vytauto Balčyčio ir Algirdo Šeškaus kūryboje. Po nepriklausomybės atgavimo, pasak fotografijos tyrinėtojos, postfotografijos kryptį išplėtojo Remigijus Pačėsa, Gintaras Zinkevičius, Gintautas Trimakas, Alvydas Lukys, Remigijus Treigys ir pastarųjų trijų fotografų neformali grupė TTL. Agnė Narušytė, „Postfotografijos pėdsakas Lietuvoje: pasižvalgymai po vietinį kontekstą“, in: (Post)fotografija, 2006, Nr. 2 (13), sudarytojas Vytautas Michelkevičius, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006, p. 7–8.
 
Vis dėlto pirmą kartą būtent postfotografijos sąvoka Lietuvos fotografijos ir šiuolaikinio meno kontekste paminėta bei teoriškai pagrįsta 2006 m., Vytautui Michelkevičiui ir Tadui Šarūnui inicijavus projektą komentarai@3xpozicija.lt. Viešojo kuravimo strategijomis paremtas projektas prasidėjo kaip virtualios bendruomenės kuriamas tinklaraštis  www.3xposition.lt.ir išaugo į parodą komentarai@3xpozicija.lt: postfotografinės būsenos šiuolaikiniame mene Vilniuje, Prospekto galerijoje. Pasak Michelkevičiaus, tai nebuvo fotografijos paroda, bet paroda apie fotografiją:
 
[I]r apie pačių fotografijų naudojimą [šiuolaikiniame mene], ir apie reprezentacijos problemos mene sprendimą, ir apie fotografijos komunikatyvumą, ir apie vizualumo pagrindo bei jo suvokimo paieškas, ir apie fotografijos technologines savybes, ir apie fotografijos santykį su kitomis medijomis, ir galiausiai apie jos pačios kaip medijos funkcionavimą. Vytautas Michelkevičius, Gidas po postfotografijos teritoriją internete ir galerijoje, Vilnius: VšĮ „Mene“, 2006.
 
Visą šią problematiką, anot Michelkevičiaus, apima postfotografijos samprata. Kūrybą, kaip mąstymo apie fotografiją, o ne atvaizdų produkavimo būdą, traktavo ir parodos autoriai. Nei vieno jų darbai neapsiribojo tradicine fotografijos, kaip tikrovės atvaizdo, ar kūrinio, kaip estetinio objekto, samprata. Dalis parodoje dalyvavusių autorių „pasiskolino“ savo darbams kasdienybėje sutinkamų vaizdų: laikraščių iliustracijų (Lina Kynaitė, Iš arčiau, 2006), rentgeno nuotraukų (Edgaras Marozas, Fotoobjektas D, 2005), kompiuterio darbalaukio fono paveikslėlį (Robertas Narkus, Bliss.bmp, 2005). Kiti apskritai atsisakė vizualumo ir priartėjo prie konceptualiam menui būdingo išgryninto, beveik nematerialaus idėjos pateikimo (Akvilė Anglickaitė, (foto)klasika, 2006, Tomas Čiučelis, Keistos tiesos, 2006) ar, kaip būdinga šiuolaikinio meno kūrėjams, viename projekte jungė kelias medijas (Arturas Bumšteinas, Šikšnosparnio projektas, 2006, Lina Miklaševičiūtė, Prospektas, 2006, Gintaras Didžiapetris, Konceptas, 2006).
 
 
 
Tinklaraštyje www.3xposition.lt gimė ir kitas su postfotografijos tematika susijęs projektas foto/karto/istorio/grafijos (išplėstinis projekto pavadinimas: Lietuvos fotografijos žemėlapiai: istorijos ir archyvai). Michelkevičius teigė, kad jo kartu su Narušyte ir Lina Michelkeviče kuruoto projekto tikslas buvo „taikant kartografijos strategijas permąstyti Lietuvos fotografijos raidą, idėjas ir stereotipus“, o patį projektą apibūdino kaip „meninį tyrimą“. Vytautas Michelkevičius, „Įžanga“, in: Fotografijos, istorijos, žemėlapiai, sudarytojai Vytautas Michelkevičius, Agnė Narušytė, Lina Michelkevičė, Vilnius: VšĮ „Mene“, 2007. Šis projektas 2007 m. pabaigoje taip pat išaugo į dvi parodas Prospekto ir Vilniaus fotografijos galerijose. Nors šį kartą kuratoriai nenaudojo postfotografijos sąvokos, tačiau ankstesniame projekte suformuluoto ir kūrybinėje praktikoje išbandyto požiūrio į fotografiją tąsa buvo akivaizdi – kūryba ir vėl tapo fotografijos tyrimo ir mąstymo apie ją būdu, bet ne naujų atvaizdų gimimo priežastimi. Toks požiūris į fotografiją parodų erdvėse šuo atveju įgijo dar radikalesnę išraišką: Prospekto galerijoje eksponuoti projekto dalyvių sukurti Lietuvos fotografijos istorijos žemėlapiai ir schemos. Informacijos vizualizacija ir grafinis tyrimo pavaizdavimas užėmė meno kūrinio vietą ir įgijo jo statusą. Kritinės minties konceptualus pateikimas vėl tapo svarbesnis, nei materialus meno kūrinys.
 
Vėliau postfotografijos idėjas bent iš dalies pratęsė ir kitų kuratorių projektai. 2010 m. kaip tarptautinio fotografijos meno festivalio InFocus programos dalį festivalio vadovė Eglė Deltuvaitė inicijavo projektą Fotosofija. Atviras konkursas kvietė autorius laisvai interpretuoti filosofo Arvydo Šliogerio suformuluotą fotosofijos sampratą, kurią jos autorius apibendrintai aiškina kaip „šviesos išmintį“. http://kulturosmeniu.lt/fotosofijos-konkursas. Tuo tarpu Deltuvaitė teigia, kad projekto rezultatai – knyga ir paroda – „tai [...] nuoroda į mūsų visų mąstymo apie fotografiją sąlyčio taškus“. Eglė Deltuvaitė, „Įžanginis tekstas“, in: Fotosofija, sudarytoja Eglė Deltuvaitė, Vilnius: VšĮ „Kultūros meniu“, 2010, p. 4. Taigi šis projektas ir vėl remiasi kūrybos kaip mąstymo, fotografijos apie fotografiją idėja. Ją ryškiausiai atskleidė Jurgitos Remeikytės darbai iš serijos Interjerai, Aistės Kisarauskaitės serija Paveikslai, Gyčio Skudžinsko serija Rasti daiktai. Tuo tarpu daugelio kitų autorių darbai parodė, kad „mąstyti apie fotografiją“ galima ir kuriant tradicinei fotografijos sampratai artimesnius, estetiškai išraiškingus ar tikrovę dokumentuojančius darbus.
 
Vienas naujausių ryškesnių įvykių fotografijos raidoje „po fotografijos“ – tai 2014 m. Kauno fotografijos galerijoje vykusi paroda Fotografijos grūdas, kuruota šiuolaikinės kultūros tyrinėtojo Jurijaus Dobriakovo. Ši paroda, panašiai kaip ir pirmasis Lietuvoje postfotografijai skirtas projektas komentarai@3xpozicija.lt, pasižymėjo tarpdiscipliniškumu ir kūrybos formų įvairove, susijusia su fotografija, tačiau patys fotografiniai atvaizdai čia nebuvo eksponuojami.
 
Šiame projekte vėl svarbiausia buvo refleksija, mąstymas apie fotografiją ir konceptualus kūrinių pagrindas. Dobriakovas teigia:
 
Šiandien prasmingiau ieškoti ne vertingų fotografijos reliktų, bet fotografinio mąstymo apraiškų. Šis mąstymas – tai fotografijos branduolys, palaikantis jos gyvybę net ten, kur grynos fotografinės formos nėra, arba sėkla, iš kurios fotografija atgimsta vis iš naujo. Jurij Dobriakov, „Fotografijos Gralis“, in: Fotografijos grūdas: Parodos bukletas, Kaunas: Kauno fotografijos galerija, 2014.
 
Pasak jo, fotografija parodoje dalyvaujančių menininkų (Gyčio Skudžinsko, Rūtos Šatalovaitės, Vitalijaus Červiakovo, Arno Anskaičio, Juliaus Balčikonio ir Tomo Čiučelio) kūryboje pasireiškia kaip „teorinė prielaida, intuityvi nuojauta arba spontaniškas blyksnis, o ne išraiškos priemonė“. Jurij Dobriakov, „Fotografijos Gralis“, in: Fotografijos grūdas: Parodos bukletas, Kaunas: Kauno fotografijos galerija, 2014. „Fotografinis mąstymas“ šios parodos kūriniuose skleidžiasi bent dviem pagrindinėmis kryptimis: pačios fotografijos medijos būsenų refleksijos ir bandymų suprasti fotografijos įtaką supančios tikrovės bei subjektyvių potyrių suvokimui. Bet kuriuo atveju tokia kūryba tarsi žymi fotografijos raidą po fotografijos, ar kitaip – po to, kai imta abejoti įprastais fotografijos panaudojimo kūryboje ir platesniuose sociokultūriniuose kontekstuose būdais.
 
Tarpdisciplininiams ir konceptualiems su fotografija susijusiems projektams galima priskirti ir Juozapo Kalniaus kuruojamą projektą Fotofobija. Šio projekto rėmuose 2015 m. surengtos parodos Klaipėdos fotografijos galerijoje (Menamieji atvaizdai, Nereikalingos fotografijos ir Baimės geometrija) ir tarptautiniame fotomenininkų seminare Nidoje. Kiekvienoje parodoje buvo bandoma konkrečiais aspektais žvelgti ne tik į fotografijos technologinį pagrindą, bet ir į jos vietą šiandienos kultūriniame kontekste.
 
Ypač svarbią vietą fotografija užima Lietuvos šiuolaikinio meno atstovo Ugniaus Gelgudos kūryboje. Be to, fotografijos panaudojimas šio autoriaus darbuose artimas postfotografijos arba fotografijos apie fotografiją kūrybiniams principams – menininkui būdinga kritinė nuostata ir pačios fotografijos medijos, ir jos sociokultūrinio konteksto atžvilgiu. Tokios kūrybinės nuostatos akivaizdžios bene žymiausiame Gelgudos kūrinyje – audiovizualinėje instaliacijoje Žalgiris (2006). Meninę instaliaciją sudaro didelio formato (3 × 14 m) fotografijos projekcija, kurioje matyti šėlstanti jaunimo minia ir girdėti žvangančių senovės ginklų garsas.
 
Viena vertus, šiame darbe Gelguda dekonstruoja atvaizdo prasmės kūrimo mechanizmus. Pavadinimas Žalgiris tampa nuoroda į istorinį Žalgirio mūšį (šią užuominą sustiprina ir instaliacijoje panaudotas garsas) bei Žalgirio krepšinio komandos pergales prieš Maskvos CSKA. Vizualiai fotografijos projekcija primena garsųjį Jano Mateikos paveikslą Žalgirio mūšis (1874), o siautėjanti minia panašėja į pergalę švenčiančius sporto sirgalius. Tačiau iš tiesų nei viena interpretacija neatitinka fotografijos dokumentinės tiesos. Nuotraukoje užfiksuotas jaunimas alternatyvios muzikos koncerte, kuriam būdinga „judesio kultūra“, pasak Gelgudos, „primena kovos šokius ar susirėmimus“. Iš U. Gelgudos el. laiško autoriui, 2016 06 13. Neatitikimas tarp instaliacijoje panaudoto teksto (pavadinimo), vaizdo ir garso prasmės provokuoja kritinį žiūrovo suvokimą, išryškina manipuliaciją jo suvokimu.
 
Kita vertus, klaidingos interpretacijos į sąmoningo suvokimo plotmę iškelia individualioje ir kolektyvinėje lietuvių atmintyje įsitvirtinusius tolimos ir visai nesenos istorijos vaizdinius, o per juos – ir politinius kūrinio kontekstus. Gelgudos darbas „demaskuoja mito kūrimą šiuolaikinėje visuomenėje, kai, naudojantis greitu vaizdo atpažinimu, slepiamos nuorodos į signifikacijos procesą ir politinį kontekstą, o mitas „natūralizuojamas“ kaip reali patirtis“. Agnė Narušytė, Lietuvos fotografija 1990–2010, Vilnius: Baltos lankos, p. 29.
 
Fotografiją atskiruose kūrybiniuose projektuose naudoja ir ne vienas kitas lietuvių šiuolaikinio meno kūrėjas: Deimantas Narkevičius, Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Eglė Rakauskaitė ir kt. Be to, nuo tradicinės „meninės“ fotografijos atsiriboja ir šiuolaikiniam menui artimesnius kūrinius renkasi dalis šiandien kuriančių fotografų, pavyzdžiui, Vytautas Stanionis. Taigi aptartos fotografijos tendencijos neapsiriboja keleto kuratorių iniciatyvomis ir šiandien toliau plėtojasi įvairiomis kryptimis individualioje menininkų kūryboje.
 
Jaunųjų kūryba: ryškėjantys kartos kontūrai
 
XX ir XXI a. sandūroje įvairove pasižyminčioje šiuolaikinėje Lietuvos fotografijoje išryškėjo dar viena tendencija. Ją formavo ne tik ir ne tiek kintantis požiūris į autorių ir meno kūrinį, kiek ryškūs politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kitų sričių pokyčiai, vykę po nepriklausomybės atgavimo. Laisvės sąlygomis kuriantys autoriai paradoksaliai atsigręžė į sovietinį laikotarpį ir savo asmeninę atmintį. Pasak Narušytės, žvilgsnį atgal į praeitį ir jos nykstančių reliktų fiksavimą fotografijoje galima laikyti amžių sandūroje Lietuvos kultūroje vykusio platesnio masto sovietinės atminties atkūrimo dalimi. Tačiau fotografų darbuose ta praeitis dažnai susijusi ne su oficialiąja istorine ar tautos kolektyvine atmintimi, bet su labai subjektyviu sovietinio ir pereinamojo laikotarpių patyrimu.
 
Kitaip nei kontraminties ir tikrosios atminties grąžinimo procese, kai akcentuojami traumos, socialinės kritikos ir nacionalinę tapatybę fiksuojantys vaizdai, sovietmetį kaip nykstančią kultūrą prisimenanti fotografija iš praeities ištraukia į klišes netilpusią kasdienybę, šalia ideologijos sukonstruotos tikrovės tekėjusius žmonių gyvenimus. Agnė Narušytė, Lietuvos fotografija 1990–2010, Vilnius: Baltos lankos, p. 25.
 
Tokios fotografijos pavyzdžiais galima laikyti Valiaugos seriją Apie blynus ir barščius (2002), kurioje jis įamžino paskutinę uždaromos „Dailės“ kombinato valgyklos darbo dieną; jaunosios kartos fotografės Joanos Deltuvaitės ciklą Buitis (2004), kurioje užfiksuota iš sovietmečio išlikusi nuomojamų butų aplinka; iš dalies – kito jauno autoriaus Tado Šarūno seriją Savo vietoje (2004). Sovietinė praeitis, prisimenama per individualių žmonių gyvenimo istorijas ar subjektyvias patirtis, domina ne tik fotografus, bet ir šiuolaikinio meno kūrėjus, kurie fotografiją pasitelkia tik atskiriems projektams. Bene ryškiausias to pavyzdys – Narkevičiaus filmas Genties išnykimas (2005), sukurtas iš mėgėjiško albumo fotografijų ir pasakojantis menininko tėvo gyvenimo istoriją, o kartu perteikiantis tarp fikcijos ir tikrovės balansuojantį praėjusio laikotarpio gyvenimo vaizdinį.
Kokioje kūryboje subjektyvi sovietinio ir posovietinio laikotarpių atmintis įgyja išskirtinių bruožų? Atsakymą vėl sufleruoja ne kokio nors meno stiliaus ar krypties apibrėžimai, bet gyvenimiškos aplinkybės. Iš daugelio istorinei praeičiai skirtų darbų išsiskiria šiandienės jaunosios kartos autorių kūryba, nes kaip tik šios kartos vaikystė prabėgo sovietmečiu, o tolesnis gyvenimas tęsiasi jau visai kitokiomis aplinkybėmis, nepriklausomoje Lietuvoje. Todėl jų požiūris į santykinai netolimą praeitį yra savitas – šiems autoriams sovietmetis reiškia ne tik tam tikrą politinę santvarką, bet ir labai subjektyvius vaikystės prisiminimus. Šių dviejų praeities plotmių persipynimas fotografijoje toks ryškus, kad net gali tapti vienu iš konkrečią kūrėjų kartą siejančių bruožų.
 
XX a. 8–9 dešimtmečiais gimusių autorių asmeninės patirties išskirtinumas tapo tarptautinio projekto Re:Searching the Baltics (Tyrinėjant Baltijos šalis/Ieškant Baltijos šalių) ir parodos Generation of The Place: Image, Memory and Fiction in The Baltics (Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse) Paroda Generation of The Place: Image, Memory and Fiction in The Baltics pirmą kartą rodyta 2011 m. Talino parodų rūmuose, festivalio Talino fotografijos mėnuo metu. 2012 m. paroda eksponuota Lietuvoje, Kauno fotografijos galerijoje ir dalis parodos – Šiuolaikinio meno centre Vilniuje. priežastimi ir teminiu pagrindu. Viena vertus, paroda akcentavo asmenines ir subjektyvias projekto dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos praeities patirtis. Projekto kuratorius Michelkevičius teigė:
 
Dviejų epochų sandūroje užaugusią kartą tebelydi gyvi prisiminimai iš ankstyvosios vaikystės Tarybų Sąjungoje ir paauglystės nepaliaujamai besikeičiančioje posovietinėje aplinkoje. Tokia vietinio fin de siècle patirtis šiai kartai suteikė savitą bendrumo jausmą, aiškiai atskiriantį ją nuo ankstesnės ir vėlesnės, grynai posovietinės kartos. Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse, sudarytojas Vytautas Michelkevičius, Vilnius: VšĮ „Mene“, 2011, p. 6.
 
Kita vertus, šios asmeninės patirtys buvo tyrinėjamos 9 dešimtmečio pabaigos geopolitinių permainų fone, kai Estijai, Latvijai ir Lietuvai tapo svarbus jų kaip Baltijos šalių identitetas.
 
Baltijos šalims teko sukurti savo kaip vietos tapatybę, nes iki tolei visam likusiam pasauliui jos tebuvo Tarybų Sąjungos dalis. Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse, sudarytojas Vytautas Michelkevičius, Vilnius: VšĮ „Mene“, 2011, p. 6.
 
Taigi menininkų kartą šiuo atveju apibrėžia ne tik bendros kūrybinės tendencijos, bet ir panaši gyvenimiška patirtis, nulemta tam tikro geografinio regiono ir politinių aplinkybių.
 
Vis dėlto pačiai jauniausiai, Michelkevičiaus žodžiais tariant, „grynai posovietinei“ kūrėjų kartai tokių ryškių pokyčių patirti neteko. Taigi kokie galėtų būti jau nepriklausomoje Lietuvoje užaugusios kartos kūrybos kontūrai? Vieną iš galimų atsakymų 2013 m. leidinyje Tarsi nebūtų rytojaus. Jaunosios kartos Lietuvos fotografija pabandė pateikti patys jaunieji autoriai. „Kas ir kokia yra „Lietuvos fotografija“ šiandien?“ – klausia Paulius Petraitis ir čia pat pripažįsta, kad „atsakymas į šį klausimą nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio“. Paulius Petraitis, „Lietuvos fotografijos ‘baltoji mitologija’“, in: Tarsi nebūtų rytojaus. Jaunosios kartos Lietuvos fotografija, sudarytojai Paulius Petraitis, Justė Jonutytė, Vilnius: Rupert, 2013, p. 26. Jis, kaip ir kiti leidinio autoriai, jaunųjų fotografiją apibūdina per kone kiekvienos kartos debiutą lydintį maištą prieš praeities fotografijos tradicijas ir naujumo paieškas. Vienas iš leidinyje publikuojamų tekstų autorių Rowanas Learis (Rovanas Lyris) teigė:
 
„Tarsi nebūtų rytojaus“ surinko grupę fotografų, kurių atvaizdus reikia skaityti kitaip. Šios nuotraukos, sąmoningai ar ne, provokuoja ir ragina mus permąstyti savo santykį su fotografija apskritai, atrasti kiekvieno atvaizdo potencialą rodyti ateitį, o ne praeitį. Rowan Lear, „Gelmę suteikiate jūs“, in: Tarsi nebūtų rytojaus. Jaunosios kartos Lietuvos fotografija, sudarytojai Paulius Petraitis, Justė Jonutytė, Vilnius: Rupert, 2013, p. 46.
 
Nors tai skamba kaip modernizmo epochos įkvėpti menininkų manifestai, tačiau kūrybinėje praktikoje jų skelbiamos idėjos kol kas neįgyja radikalių, iki šiol nematytų formų. Jaunieji fotografai, regis, atsiriboja ir nuo Lietuvos fotografijos mokyklai būdingo tikėjimo fotografijos galia fiksuoti tikrovę bei ją apibendrinti, ir nuo aiškiai kūryboje (o ne tekstuose) išreikštos, postfotografinėms tendencijoms būdingos kritinės nuostatos. Jaunieji autoriai tiesiog fragmentiškai fiksuoja aplinkinę tikrovę, o ryškiausiu tokių darbų bruožu tampa sąmoningas bet kokių nuorodų į galimas atvaizdo interpretacijas atsisakymas. Jų darbai žiūrovui byloja apie tikrovės ir pačios fotografijos neišskaitomumą. Pasak Dobriakovo, leidinyje Tarsi nebūtų rytojaus pristatytų autorių darbai, „kurių esmė yra beveik instinktyvus kasdienės aplinkos fiksavimas, idealiai įkūnija į Lietuvą kaip tik dabar atėjusio post-kritinio laikotarpio dvasią“. Jurij Dobriakov, „(Vis dėlto,) kas yra Lietuvos šiuolaikinė fotografija?“, www.artnews.lt.
 
Tokią fotografiją reprezentuoja ne tik leidinio Tarsi nebūtų rytojaus suburtų autorių kūryba. Leidinyje Tarsi nebūtų rytojaus pristatyta Juratės Gačionytės, Paulo Herbsto, Jono Lozoraičio, Agotos Lukytės, Ekvilinos Milaševičiūtės, Ulijonos Odišarijos, Paulo Paperio, Nerijaus Rimkaus, Rasos Staniūnaitės, Ugnės Straigytės, Vulovak, Kimm Whiskie kūryba. Šiai krypčiai artimi ir kitų jauniausios kartos kūrėjų darbai. Pavyzdžiui, Visvaldui Morkevičiui pripažinimą pelnė serija ir albumas Public Secrets (2012–2014) – fragmentiškų, subjektyvių fotografijų rinkinys, kurį įkvėpė ne iš anksto apibrėžta kūrybinė koncepcija, bet naktinio miesto gyvenimo viešose ir privačiose erdvėse stebėjimas, betarpiška jo patirtis ir autoriaus emociniai išgyvenimai. Intuityvios kūrybos strategija vadovaujasi ir kita jaunosios kartos fotografė Geistė Marija Kinčinaitytė, panašų kūrybinį metodą galima atpažinti dalyje Ievos Baltaduonytės serijų.
 
Svarbesni projektai ir ryškesnių autorių kūryba gali padėti punktyriškai nužymėti naujausius fotografijos procesus, bet neleidžia pilnai apibrėžti visos šiuolaikinės Lietuvos fotografijos kontūrų. Šiandienos fotografija nuolat kinta, viena ar kita kryptimi ją kreipia vis nauji projektai, parodos ir leidiniai, kurių vietą Lietuvos fotografijos raidoje bando apibrėžti fotografijos kritikai ir teoretikai. Be to, šalia šiandien ryškėjančių fotografijos tendencijų iškyla ir tyrinėtojų bei kuratorių iš naujo „atrandami“ žymių Lietuvos autorių archyvai, kurie naujuose kontekstuose įgyja aktualių prasmių. Tai patvirtina tarptautinio pripažinimo sulaukusi Vito Luckaus kūrybai skirta Margaritos Matulytės parengta monografija, Margarita Matulytė, Tatjana Luckienė-Aldag, Vitas Luckus. Biografija, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus; Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2014. Vytauto V. Stanionio (jaunesniojo) parodose ir kataloge  Vytautas V. Stanionis, Nuotraukos dokumentams, Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2013.sėkmingai pristatytas jo tėvo Vytauto Stanionio pokario dokumentinių fotografijų archyvas, XX a. 9 dešimtmečio neformalios Kauno fotografų grupės „Plėšriųjų sekcija“, kaip to meto fotografijos avangardo, aktualizavimas  Kauno avangardinė fotografija, sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius; Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2011.ir kiti pavyzdžiai. Taigi bandant užčiuopti šiandien vyraujančias fotografijos tendencijas, svarbu neprarasti ne kartą minėto įvairovės pojūčio bei atsisakyti hierarchinio skirtingų kūrybinių krypčių vertinimo.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Straipsniai, leidiniai

Kauno avangardinė fotografija
Sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius; Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2011
JUDITH BUTLER
„The Drag Act“
Performance Analysis, editors Colin Counsell, Laurie Wolf, London, New York: Routledge, 2001
CHARLOTTE COTTON
The Photograph as Contemporary Art
London: Thames & Hudson, 2007
DOUGLAS CRIMP
„The Photographic Activity of Postmodernism“
On the Museum Ruins, Cambridge: MIT Press, 1993
EGLĖ DELTUVAITĖ
„Įžanginis tekstas“
Fotosofija, sudarytoja Eglė Deltuvaitė, Vilnius: VšĮ „Kultūros meniu“, 2010
JURIJ DOBRIAKOV
„Fotografijos Gralis“
Fotografijos grūdas: Parodos bukletas, Kaunas: Kauno fotografijos galerija, 2014
JURIJ DOBRIAKOV
„Taikymasis į aukščiausią šiuolaikinio meno lygą“
Fotografija, 2015, Nr. 1 (30), sudarytojas Tomas Pabedinskas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2015
JURIJ DOBRIAKOV
„(Vis dėlto,) kas yra Lietuvos šiuolaikinė fotografija?“
www.artnews.lt
RAMINTA JURĖNAITĖ
„Margas fotografijos dešimtmetis“
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien, sudarytojas Skirmantas Valiulis, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1998
ROWAN LEAR
„Gelmę suteikiate jūs“
Tarsi nebūtų rytojaus. Jaunosios kartos Lietuvos fotografija, sudarytojai Paulius Petraitis, Justė Jonutytė, Vilnius: Rupert, 2013
MARGARITA MATULYTĖ, TATJANA LUCKIENĖ-ALDAG
Vitas Luckus. Biografija
Vilnius: Lietuvos dailės muziejus; Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2014
VYTAUTAS MICHELKEVIČIUS
Gidas po postfotografijos teritoriją internete ir galerijoje
Vilnius: VšĮ „Mene“, 2006
VYTAUTAS MICHELKEVIČIUS
„Įžanga“
Fotografijos, istorijos, žemėlapiai, sudarytojai Vytautas Michelkevičius, Agnė Narušytė, Lina Michelkevičė, Vilnius: VšĮ „Mene“, 2007
AGNĖ NARUŠYTĖ
„Keturių kartų žvilgsnis man tiesiai į akis“
Kartos: kintanti fotografija, sudarytoja Agnė Narušytė, Alytus: Menininkų sambūris „Erdvės“, 2005
AGNĖ NARUŠYTĖ
Lietuvos fotografija 1990–2010
Vilnius: Baltos lankos
AGNĖ NARUŠYTĖ
„Postfotografijos pėdsakas Lietuvoje: pasižvalgymai po vietinį kontekstą“
(Post)fotografija, 2006, Nr. 2 (13), sudarytojas Vytautas Michelkevičius, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006
TOMAS PABEDINSKAS
Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010
PAULIUS PETRAITIS
„Lietuvos fotografijos ‘baltoji mitologija’“
Tarsi nebūtų rytojaus. Jaunosios kartos Lietuvos fotografija, sudarytojai Paulius Petraitis, Justė Jonutytė, Vilnius: Rupert, 2013
VYTAUTAS V. STANIONIS
Nuotraukos dokumentams
Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2013

Internetiniai šaltiniai

Fotosofijos konkursas
www.kulturosmeniu.lt
Meno ir komunikacijos projektų tinklaraštis 3XPOZICIJA
www.3xposition.lt/
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.