Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
„Teminis“ paveikslas
Erika Grigoravičienė
 
Pokario metais sovietų valdžios prižiūrimi ir Dailininkų sąjungos (DS) vadovaujami Lietuvos dailininkai ėmė vaizduoti „revoliucinę praeitį“, „pirmųjų tarybinių metų įvykius“, karo kovas bei pergales, „kolektyvinio darbo džiaugsmą“, „į socializmą žengiantį“ Lietuvos kaimą. Stalinizmo laikotarpiu įsigaliojo totalitarinei dailei būdinga hierarchinė tapybos temų bei žanrų tvarka: „teminiam“ paveikslui atstovavo du žanrai – „istorinis revoliucinis“ ir „buitinis“, jie tapo prioritetiniais, mažiau buvo vertinamas portretas, dar mažiau – peizažas ir natiurmortas.
 
„Buitiniam“ žanrui priklausė žemės ūkio kolektyvizacijos metais išplėtota „kolūkinė“ ir vėliau, prasidėjus industrializacijai, atsiradusi „pramoninė“ tema, arba darbo ir poilsio scenos, o „istoriniam revoliuciniam“ – karas bei pramanyti „revoliuciniai“ 1917–1918 m. ir 1940 m. įvykiai; netrukus jį papildė „pokario klasių kova“, t. y. patetiški kovų, smurto, džiūgavimo ir gedulo vaizdai. DS būstinėje kasmet būdavo iškabinami „gerų temų“ sąrašai, o dailininko užduotis buvo realistine peredvižnikų PeredvižnikaiPeredvižnikai [rus. k.], XIX a. pab.—XX a. pr. rusų dailininkai realistai, Kilnojamųjų dailės parodų draugijos nariai. maniera nutapyti figūrinę kompoziciją, pasakojančią apie svarbų įvykį. Kaip mažai dailininkams terūpėjo paveikslo siužetas, byloja tai, jog jie tokius darbus vadino tiesiog kompozicijomis – pagal Dailės institute dėstomą discipliną.
 
Pasibaigus stalinizmo epochai Rytų Europos šalyse „teminės“ drobės buvo greitai pamirštos, o sovietiniame mene po trumpo atokvėpio prasidėjo naujas jų plėtros etapas. 1957 m. vykęs pirmasis SSRS dailininkų suvažiavimas reformavo ir kartu apgynė socrealizmą, ir iki 8 dešimtmečio pradžios SSKP politika dailės srityje vis griežtėjo. Iš menininkų imta reikalauti kūrybingumo, individualios raiškos, įsijautimo.
 
Stengiantis teoriškai apibrėžti naujus „teminio“ paveikslo kokybės kriterijus, iškilo pora keblumų: vieną lėmė išryškėjęs skirtumas tarp ideologiškai reikšmingų ir mažų, kasdieniškų, intymių temų, kitą – skirtis tarp figūrinės kompozicijos ir tam tikro „meninio ir idėjinio“ kūrinių lygio. Nereikšminga tema esą gali išaugti į didelį, svarbų kūrinį, o kasdienis įvykis – virsti herojišku, jei bus perteiktas „nauja, mūsų dienų esmę atspindinčia plastine forma“, bet smulkūs „anekdotiniai“ siužetai buvo laikomi nedovanotinu trūkumu. Platesnė „teminio“ paveikslo samprata leido suabejoti figūrinės kompozicijos būtinumu: ne tik portretas, bet ir „naujo gyvenimo dvasia persunktas peizažas“ galėjo tapti „teminiu“ (žmogaus ir gamtos tema), ypač kai apie 1960 m. kaimo motyvus pakeitė statybų vaizdai. Stengdamiesi iškovoti šį peizažo statusą, dailininkai vis dėlto nepasiekė savo pagrindinio tikslo, nes valstybės užsakymų sutartyse figūrinė kompozicija vis tiek vertinta brangiau. Pripažinti tapytojai už ją gaudavo 1 500–2 000 rb., o už peizažą – tik apie 500 rb.
 
Po 1968 m. Prahos įvykių SSKP dar sugriežtinus kultūros priežiūrą, SSRS DS aptiko, jog lietuvių tapytojai pernelyg nukrypo į formos, ypač kolorito dalykus. „Teminio“ paveikslo klausimas visu aštrumu iškilo ruošiantis visos SSRS parodai Lenino keliu. 1969 m. Lietuvoje surengtas dviejų turų eskizų konkursas, Kultūros ministerijos Meno reikalų valdybai nurodyta rengiant „personalines“ 1970–1971 m. parodas „pirmoje eilėje atsižvelgti į aktyvų ir našų autorių dalyvavimą jubiliejinėje parodoje“. Bet į šią parodą pateko tik 8 lietuvių drobės iš 28 pasiūlytų, be to, tapytojai sulaukė rimtų priekaištų dėl blogo piešinio, gilesnės temų analizės stokos ir pernelyg plačios socrealizmo sampratos. Geriausiai buvo įvertintas „pokario klasių kovos dramatizmą“ vaizduojantis spalvingas, supaprastintų formų Silvestro Džiaukšto paveikslas Aktyvisto mirtis.
 
1971 m. vasario 3 d. vykusiame DS valdybos plenume ir prieš tai Literatūros ir meno redakcijos surengtame pokalbyje dailininkai ir dailėtyrininkai bandė apginti platesnę, į raiškos būdus orientuotą „teminio“ paveikslo sampratą: tai esą ne žanro, o „visuomeninio skambėjimo“ dalykas, greta siužeto egzistuojąs ir antrasis, epochos, turinys, kuriam priklausąs net menininko individualus „braižas“. Bet tuometis kultūros ministras Lionginas Šepetys atmetė bandymus kvestionuoti figūrinę kompoziciją – vienintelį aiškų teminio paveikslo kriterijų, nors ir pripažino, kad teminis paveikslas „tam tikra dalimi yra vertinimo kategorija“, o 65 procentus ministerijos įsigytų darbų sudaro peizažai. Jis taip pat paskelbė karą „koloristinei“ tapybai, kuri galinti nuvesti net iki abstrakcijos. Miglotą skirtį tarp figūrinės kompozicijos ir „meninio ir idėjinio lygio“ pakeitė aiški figūrinės ir abstrakčios tapybos priešprieša.
 
 
Tapybos „tematika“ buvo plėtojama ir koordinuojama pirmiausia rengiant „jubiliejines“ (skirtas bolševikinio perversmo, SSRS pergalės Antrajame pasauliniame kare, sovietų valdžios Lietuvoje metinėms) ar kitas temines parodas (Mūsų jūra, Tarybinė tėvynė, Taikos sargyboje). 7 dešimtmečiu iš Maskvos atsiųstos parodų programos apsiribojo keletu įprastų teiginių:
 
Pagrindinę vietą parodoje užims amžininko – kūrėjo ir kovotojo, komunistinės visuomenės statytojo – paveikslas [...]. Dailininkai turi skirti dėmesį kūriniams, įkvėptai pasakojantiems apie darbininkų, kolūkiečių ir inteligentijos pasiaukojamą darbą, tarybinės armijos karių ir laivyno drąsą ir heroizmą [...]. Tėvynės grožis ir turtai, gamta, pakeista tarybinių žmonių darbu, privalo rasti savo atspindį epiniuose ir industriniuose peizažuose, natiurmortuose. SSRS Ministrų tarybos ir Dailininkų sąjungos nutarimas apie 1972 m. rengiamą parodą „TSRS – mūsų Tėvynė”, LLMA, f. 146, ap. 1, b. 442, l. 44.
 
Ministras Šepetys ragino dailininkus temą suvokti plačiai ir ieškant siužetų nesivaržyti:
 
Daugelis save varžo, ne valstybė varžo, bet save įpratę varžyti, [...] kartais sakot: „Laisvės maža“. Mes kalbėjome visiems dailininkams [...], kad paroda „Mūsų jūra“ [...] apima tą mūsų kraštą nuo giliausios senovės iki šių dienų, nuo prūsų veikėjų iki nežinau ten ko. [...] Duokit Herkų Mantą, duokit dabartį, duokit peizažą, duokit jūrininkus, duokit to krašto inteligentiją, duokit papročius, duokit viską, kas yra susiję su pajūriu [...]. Kas yra paroda „Tarybinė Tėvynė“? Tai yra viskas. Aš nežinau nuo ko, nuo naujagimio iki pušies šakos. Lionginas Šepetys, 1971 02 03 LSSR DS valdybos plenumo stenograma, LLMA, f. 146, ap. 1, b. 466, l. 125–126.
 
Paveikslo temą sukonkretindavo jo pavadinimas, kurį Parodų komitetas galutinai aprobuodavo parodos atidarymo išvakarėse.
 
8 dešimtmečio pradžioje SSSR DS Propagandos skyrius ėmė kurti išsamius parodų teminius planus. 1971 m. „Dailės kūrinių užsakymų plane“ dailininkams rekomenduojamos tokios temos: „lenininės nacionalinės politikos triumfas“, „aukšta tarybinių karių moralė“, „Varšuvos sutarties šalių karinis bendradarbiavimas“, „SSRS pagalba Vietnamo liaudžiai“, „menas liaudies gyvenime“, „industriniai peizažai, išreiškiantys galingą tarybinių žmonių, keičiančių tėvynės gamtą, energiją“. Dailininkai taip pat turėjo „parodyti vadovaujantį komunistų partijos vaidmenį visose tarybinio gyvenimo sferose“ bei „išryškinti naujus tarybinio žmogaus, materialių ir dvasinių gėrybių kūrėjo, bruožus, parodyti kūrybinį jo darbo pobūdį“. Visos SSRS parodos Šlovė darbui (1975) teminiame plane dailininkai supažindinami su SSKP sprendžiamomis problemomis, tai: materialaus ir kultūrinio liaudies gyvenimo lygio kėlimas, visų ideologinio darbo formų plėtojimas, teisėtvarkos, sovietinės demokratijos bei visuomenės socialinės-politinės ir idėjinės vienybės stiprinimas. Lietuvos dailės parodų planuose dar buvo „liaudies gynėjų kova prieš buržuazinius nacionalistus“, „Spalio revoliucija ir Lietuva“, „Lietuvos įstojimas į SSRS“.
 
Sunkiai suprantami uždaviniai (regimojo atitikmens neturintys teiginiai) buvo mažai susiję su valstybės įsigyjamų kūrinių vertinimo ir atrankos kriterijais. Valdžiai labiau rūpėjo formali dailės kokybė ir jos tolygiai auganti kiekybė. Ne be reikalo Respublikinę dailės tarybą sudarė iš esmės vien dailininkai. Jos posėdžių protokoluose, kaip ir parodų recenzijose spaudoje, apsiribojama formalia kūrinių analize. Reikalavimų ir vertinimo kriterijų neatitikimas, dvigubi standartai kūrė dailininkų pasipriešinimo ir valdžios tolerancijos jiems iliuziją. Tačiau svarbiausia dailės užduotis Brežnevo laikais jau buvo ne auklėti piliečius ar įvaizdinti komunistines idėjas, o liudyti, kad SSRS klesti kultūra. Tad kuo labiau dailė buvo panaši į vakarietišką modernizmą ir autonomišką meną, tuo labiau palaikė sistemą, tarnavo sovietų valdžios puoselėjamam „mažųjų Vakarų Pabaltijy“ mitui. Tapytojams ne be reikalo buvo gausiai skiriama dažų. Antai 1968–1972 m. Dailės fondas gavo ir neva išdalijo 73 tonas aliejinių dažų (292 tūkst. tūbelių vienam dailininkui), 10 tonų kazeininės temperos, 102 tūkstančius teptukų, t. y. po 204 teptukus kiekvienam DS nariui. Spalvingi paveikslai išsiskyrė sovietinės pilkumos ir stygiaus fone.
 
Kūrybinga socrealizmo plėtra – subjektyvus tikrovės interpretavimas ištobulintomis raiškos priemonėmis – dailės praktikoje tapo individualių vaizdavimo schemų išradimu ir kartojimu. „Teminio“ paveikslo prievolė ir oficialus abstrakcijos draudimas tik paakino tapytojus vengti bet kokio vizualaus pasakojimo ir siekti raiškos priemonių autonomijos. Taip jų kūrybiniai ieškojimai buvo nukreipti į ne per sudėtingą, lengvai kontroliuojamą sritį.
 
8 dešimtmečiu parodose ėmė mažėti didingų drobių ideologiškai reikšmingais siužetais. Jaunosios kartos tapytojai, nutolę nuo socrealizmo, atsigręžė į sovietinę tikrovę.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Archyviniai dokumentai
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 146, ap. 1, b. 395, 442, 451, 466, 517
Archyviniai dokumentai
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 342, ap. 4, b. 328, 394
SSRS Ministrų tarybos ir Dailininkų sąjungos nutarimas apie 1972 m. rengiamą parodą „TSRS – mūsų Tėvynė”
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 146, ap. 1, b. 442, l. 44
Lionginas Šepetys
1971 02 03 LSSR DS valdybos plenumo stenograma
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 146, ap. 1, b. 466, l. 125–126

„Iš L. Šepečio kalbos LTRS DS vald plenume, skirtame tapybos problemoms“
Dailė, 1971
„Tapyba: teminis figūrinis paveikslas“
Pokalbis, Literatūra ir menas, 1971 01 30
Jonas Švažas
„Mūsų paveikslai turi alsuoti gyvenimu“
Literatūra ir menas, 1958 11 07
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.