Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Rimtautas Vincentas Gibavičius
 
Rimtautas Vincentas Gibavičius (1935–1993) sovietmečiu buvo vienas iš moderniausių ir labiausiai apsiskaičiusių menininkų. Jis ne tik kūrė itin naujovišką grafiką, plakatus, scenovaizdžius, bet ir rūpinosi, kad lietuvių dailė taptų intelektualesnė ir panašesnė į vakarietišką. Dirbtuvėje Rūdininkų gatvėje turėjo sukaupęs nemenką užsieninių dailės leidinių biblioteką, mokėjo lenkų ir anglų kalbas, bendravo su įvairių šalių menininkais. 1960 m. baigė Dailės institutą, ir jo diplominis darbas, 8 medžio raižinių serija Jaunystė, tąmet jau buvo eksponuotas respublikinėje parodoje, „Vagos“ leidyklos išleistas atskiru aplanku, o serijos raižinys Laukų mergaitė pateko į 1962 m. Maskvos Puškino dailės muziejuje rengtą XV–XX a. medžio raižinių parodą.
 
1963 m. priimtas į DS, nuo 1962-ųjų dėstė Dailės institute, nuo 1965-ųjų – M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Jaunystėje aplankė daugelį Rytų bloko šalių, taip pat Suomiją ir Islandiją. 1967 m. lankėsi Paryžiuje, dalyvavo čia vykusioje tarptautinėje jaunųjų dailininkų bienalėje, vėliau paviešėjo Italijoje (1971), Londone (1979). Dalyvavo pirmojoje (1966) ir kitose Krokuvos grafikos bienalėse (1968, 1972), taip pat pirmojoje (1968) ir kitose (1971, 1974, 1977, 1980) Talino trienalėse, tarptautinėse plakatų, ekslibrisų, scenografijos, knygos meno parodose. Asmeninės dailininko parodos surengtos Maskvoje ir Varšuvoje (1973), Belgrade (1974), Magdeburge (1977) ir Veimare (1980), Taline (1979), Vilniuje (1986). 1968 m. už estampų seriją Vilnius pelnė LSSR premiją, 1977 m. suteiktas LSSR nusipelniusio meno veikėjo vardas. 1990 m. tapo VDA profesoriumi.
 
Ankstyvieji Gibavičiaus darbai – tai stiliaus požiūriu labai skirtingi formos eksperimentai. Pasirinkęs kokį nors vieną tautinei grafikos mokyklai būdingą formos principą, dailininkas pabandydavo jį interpretuoti moderniai. Daugiafigūrėms Jaunystės kompozicijoms suteikė daugiau nei įprasta gamtovaizdžio erdvės, estampe Lietuvaitė (1963) naivi folklorinė stilizacija įgijo geometrinės abstrakcijos bruožų. Linoraižiniuose lietuvių liaudies pasakoms Nė velnio nebijau (1964) ir Jono Biliūno apsakymams Žvaigždė (1965) pabrėžė figūrų judesį, iliustruodamas Eduardo Mieželaičio Lyrinius etiudus (1964) suteikė tvarkos ir griežtumo išplaukusiems tušo piešiniams drėgname popieriuje. Linoraižiniuose Juliaus Janonio eilių knygai Pūslėtomis rankomis (1966) juodi kampuoti figūrų siluetai baltame fone atrodo lyg popieriaus karpiniai. Pirmuosiuose, 7 dešimtmečio pradžios, ofortuose lanksčiomis pavienėmis linijomis vaizduojamos indų šokėjos, jauni azijiečiai.
 
 
1963 m. dailininkas kelis mėnesius plaukiojo Ramiajame vandenyne. Po kelionės sukūrė 20 linoraižinių seriją Vandenynų gyventojai (1964), kurią 1966 m. išleido „Vaga“. Tolygiai linijų zigzagais padengtuose estampuose matyti vandenyje panirę moliuskai, krabai, koralai, žuvys. Jų pavidalai neturi linijomis apibrėžto silueto, bet dėl skirtingo zigzago ritmo ir pobūdžio bežiūrint darosi vis ryškesni. Išbandyti šį optiniam menui būdingą efektą dailininką įkvėpė kajutėje kabėjusios džiovintos žuvelės žvynų raštas. Antrojoje serijos dalyje vandenų gyviai matomi baltame fone lyg enciklopedijos iliustracijose. Pomėgis naudoti kvadratinio formato klišes ir negausias vienarūšes raiškos priemones, kurti daug to paties motyvo variacijų ir net mechaniškai dauginti tą patį motyvą būdingas ir kartono raižinių serijai Pajacai (1965), kur vaizduojamas šokantis, krentantis ar liūdnas hampelmanas šachmatų lentos langelių fone, taip pat – M. K. Čiurlioniui atmininti skirto diptiko Skrendantis paukštis (1965) estampams, atspaustiems skirtingomis spalvomis nuo tos pačios linoleumo klišės.
 
Dailininko netenkino vien modernūs formos atradimai, jam buvo svarbus ir turinys, prasmė. Jos šaltiniais tapo poezija ir Lietuvos praeitis, miesto kultūros, architektūros, profesionaliosios dailės ir tipografijos istorija.
 
Medžio raižinių serijoje Vilnius (1964–1967) įamžintas senamiestis nuo Bekešo kalno, Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios, Domininkonų bažnyčia, Tilto gatvė ir Šv. Jurgio bažnyčia, Aušros vartai, Didysis Vilniaus universiteto kiemas su Stepono Batoro atvaizdu medalione, kiti sostinės architektūros paminklai ir panoraminiai vaizdai. Vaikystėje gyvendamas Kaune, Gibavičius, kaip ir visi to meto vaikai, svajojo persikelti į Vilnių; tai ir padarė 1945 m. Vėliau skaitė Jono Griniaus knygą Vilniaus meno paminklai (1940), kur rašoma, kad architektūra – tai sustingusi muzika ir visų menų motina. Kurdamas savo Vilnių, dailininkas susipažino su giliomis šio miesto vaizdavimo tradicijomis, studijavo VU bibliotekoje saugomus senuosius raižinius ir spaudinius. Kvadratinio formato estampuose, šiek tiek primenančiuose raižyto stiklo paviršių, nėra žmonių, kasdienių smulkmenų, dažnai – ir perspektyvos, bet daug heraldinių ženklų, emblemų. Kiekvieną peizažą aprėmina keturių skirtingų miestą šlovinančių tekstų eilutės – lietuvių liaudies dainų žodžiai, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eilės, Simono Stanevičiaus odės strofa, Vinco Mykolaičio-Putino, Balio Sruogos, Juditos Vaičiūnaitės, Janinos Degutytės, Sigito Gedos eilėraščių citatos. Kai kuriuos tekstus poetai specialiai parašė dailininko paprašyti. Šiame daugialypiame, intertekstualiame kūrinyje Vilnius atrodo amžinas kaip Roma.
 
 
Iliustruodamas Degutytės eilėraščių rinkinį Pilnatis (1967) dailininkas sukonstravo nesudėtingą motyvą iš masyvaus, griežtos struktūros rėmo, sudaryto iš daugybės kvadratinių kesonų, ir lanksčios, judrios liepsną, vandenį, lapiją, plaukus ir draperiją menančios formos, kuri tarsi plaikstosi vėjyje, raitosi, srūva, neišsitekdama perspektyvinėje lango ertmėje. Šis nesvarumo ir nesuvaržytos laisvės įvaizdis stipriai paveikė tolesnę lietuvių grafikos raidą. Simetriška centrinė perspektyva ir judėjimas vėjyje dar asocijuojasi su Florencijos ankstyvojo renesanso daile. Tolesnės motyvo variacijos 35 cinkografijos estampų serijoje Pilnaties langai (1970) rodo autoriaus aistrą matematikai ir formaliai logikai, taip pat – siekį sujungti kūryboje modernizmo ir istorizmo principus. Jurgio Baltrušaičio Poezijos iliustracijų (1967) motyvas, aukuras su virš jo degančiomis žvaigždėmis, nelengvai perskaitomas (pasak dailininko, „Linijinis dekoratyvumas laiko motyvą paslapty... Ingrida Korsakaitė, Rimtautas Gibavičius: Albumas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995​, p. 47.). Trapių baltų linijų piešinys juodame fone artimas geometrinei abstrakcijai. Motyvo raida ir įvairovė vėliau atsiskleidė 52 linoraižinių serijoje.
 
Lango motyvas pasikartoja šilkografijų serijoje Virš miesto (1974), atsiradusioje bekuriant žurnalo Kultūros barai viršelį, ir didžiausiame dailininko darbe – cinkografijos raižinių serijoje Vaikystės prisiminimai (1977–1982). 126 estampus Gibavičius sukūrė įkvėptas Justino Marcinkevičiaus eilėraščio Pasiilgau arklio, dar 1966 m. jis iliustravo poeto knygą Liepsnojantis krūmas. Vaikystę praleidęs pas močiutę Kupiškyje, su kaimu turėjo atsisveikinti per pirmą sovietų okupaciją, tad pražuvusio sodžiaus prisiminimai ir ilgesys – neišgalvotas. Iš 9, 16, 25, 36, 64 ar šimto kesonus primenančių kvadratėlių sudarytuose lakštuose tėra keli kaimo motyvai – pro langą arba praviras duris matomas arklys prie vežimo, arklys su kumeliuku, karvė, troboje padengtas stalas su ąsočiu. Kiekvienas vaizdas, architektūrinės konstrukcijos įrėmintas tolimas prisiminimas, turi savąją „negatyvo“ versiją – baltų linijų juodame fone. Dėl monotonijos, beribio tų pačių elementų kartojimo Gibavičiaus kūrinį kritikai lygino su šiuolaikine muzika.
 
Kartotė, dauginimas, serijiškumas ir „grotelės“ būdingos modernizmo, skirtingas erdves sujungiančio lango ar durų motyvas – baroko dailės vaizdo sandarai. Apie praeitį ir paveldą Gibavičius stengėsi kalbėti šiuolaikiškai, tautinė tradicija jam buvo ne akla dailės formos principų tąsa, o sąmoningai pasirinktas kūrinio prasmės, turinio dalykas. Praeities reliktai, vaizdai, prisiminimai jo kūriniuose įgyja citatos pobūdį.
 
Poezijos knygų iliustracijas labai dažnai lydėjo estampų serijos. Kuklios vinjetės su žydinčios pievos vaizdu ovale Alfonso Maldonio knygai Kelionė (1975) tapo spalvotais raižiniais. Mėgstamiausia dailininko poetė, regis, buvo Judita Vaičiūnaitė; jis iliustravo ir apipavidalino visus tuo metu leidžiamus jos eilėraščių rinkinius. Tai Pakartojimai (1971) su Zodiako ženklais, Klajoklė saulė (1974) su mįslingais vaizdais masyviuose apskritimo formos rėmuose, Smuikas (1984) su degančiomis žvakėmis, apvirtusiomis vazomis, nutrūkusiomis smuiko stygomis ir kitais būties laikinumo simboliais, Nemigos aitvaras (1985), Žiemos lietus (1987). Pagal Vaičiūnaitės poezijos iliustracijas dailininkas 1986–1987 m. sukūrė paskutinę estampų seriją. 22 spalvotuose šilkografijos lakštuose, kurių pagrindas – ekpresyvus, laisvas, greitas piešinys teptuku, romantiški parkai ir senamiesčiai atgyja, nes į juos atkeliauja pajacai, muzikantai, donkichotai.
 
 
Gibavičius visada pats kūrė savo iliustruojamų knygų maketo dizainą. Apipavidalinęs daugiau kaip 100 leidinių, daug nusipelnė knygos meno raidai ir estetinei kokybei. Šioje srityje taip pat eksperimentus ir naujoves derino su klasikos normomis. Degutytės eilių rinkiniui Neužpūsk pienės pūko (1984) nupiešęs iliustracijas tušu ir akvarele, knygoje jas sugretino su nuotraukomis iš poetės archyvo, jos rankraščių ir autografų faksimilėmis. Sudarė ir apipavidalino daugumą Lietuvos grafikos albumų, reprezentacinius iliustruotus leidinius Vilniaus universiteto rūmai (1979), Vilniaus universitetas dailėje (1986), Vlado Drėmos knygą Dingęs Vilnius (1991). Taip pat sukūrė apie 80 ekslibrisų.
 
9 dešimtmečiu estampų kūrė mažai ir daugiausia dirbo knygų grafikos, plakato, scenografijos ir sienų tapybos srityse. Sukūrė scenovaizdžius dvidešimčiai Lietuvos teatrų ir televizijos spektaklių: Eduardo Balsio baletui Eglė žalčių karalienė (1976, VAOBT), Aldonos Liobytės pjesei Devyniabrolė (1976, VADT), Williamo Shakespeare’o (Viljamo Šekspyro) pjesei Audra (1978, Panevėžio dramos teatre), Mozarto (Mocarto) operai Don Žuanas (1980, KVMT), Puccini (Pučinio) operai Bohema (1983, VAOBT), Marcinkevičiaus dramai Daukantas (1985, VJT). Greta scenografijos sukurdavo ir vieningo stiliaus spektaklio plakatą, programėlę, kvietimą į premjerą. Kūrė tik teatro ir dailės parodų plakatus. 1986 m. asmeninės parodos Vilniaus parodų rūmuose plakate panaudojo Vaičiūnaitės Nemigos aitvaro iliustracijų – ore skriejančio vyro su špaga – motyvą.
 
Dar 1969 m. dailininkas sukūrė sgrafitą Devynios mūzos Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vestibiulyje. Kiekvieną iš trijų vestibiulio sienų suskaidęs į tris vienodus stačiakampius, juose įkomponavo mūzų, mitinių mokslų ir menų globėjų figūras su joms būdingais atributais, o koridoriaus pradžioje – jų visų motiną, atminties deivę Mnemozinę. Greta figūrų graikiškai užrašyti jų vardai ir globos sritys. Klasikinis baltos, juodos ir raudonos spalvos derinys primena graikų vazas, o bordiūro ornamentas – ir meandrą, ir optinio meno kūrinį. Beveik visos mūzos žingsniuoja viena kryptimi, tarsi ateitų, atskrietų, įsiveržtų iš praeities.
 
1976 m. Gibavičius nutapė spalvingą dekoratyvią freską Klaipėdos restorane „Jūra“, o 1979–1990 m. kūrė dar vieną sgrafitą VU Filologijos fakulteto rūmuose – žymių Lietuvos meno, mokslo, kultūros veikėjų portretų galeriją. Tai buvo paskutinis didelis dailininko darbas. Pagrindinis vaizdo sandaros schemos elementas – ore sklendžiantis langas ar rėmai – dažnai pasikartoja ir estampuose. Istorinių asmenybių figūros ir jų atributai vaizduojami taip, tarsi rėmuose neišsitektų, iš menamo pasaulio pereitų į realų, iš praeities – į dabartį. Kūrinyje daugybė simbolių ir alegorinių gyvūnų pavidalų, vaizdinių ir žodinių citatų, senų paveikslų, portretų kartočių. Šalia dailininko parašo ir kūrinio baigimo datos – autoportretas Šv. Kazimiero bažnyčios bokšto fone su užrašu Ex nihilo nihil fit („Iš nieko niekas neatsiranda“). Pasak Sigito Gedos, patardavusio dailininkui ikonografijos ir šaltinių klausimais, šis kūrinys – tai subjektyvi kultūros istorijos versija ir tylioji dailės rezistencija. Ingrida Korsakaitė, Rimtautas Gibavičius: Albumas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995, p. 98.1994 m. rudenį, netrukus po Rimtauto Vincento Gibavičiaus mirties, minint 415-ąsias VU įsteigimo metines, istorinių portretų galerija buvo iškilmingai pristatyta visuomenei. Tuometinis rektorius Rolandas Pavilionis ją pavadino tautos panteonu – nuo Sarbievijaus iki Rimtauto. Prie dailininko autoportreto degė žvakė.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Ingrida Korsakaitė
Rimtautas Gibavičius
Albumas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.