Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Poetocentriška poezija: Rimvydas Stankevičius, Gintaras Bleizgys
Poezija – žmogiškojo pasaulio viltis
 
Poetai, eseistai Rimvydas Stankevičius (g. 1973) ir Gintaras Bleizgys (g. 1975) dėl ypatingo poezijos ir ją rašančiojo išaukštinimo atstovauja vadinamajai poetocentrinei PoetocentrizmasPoetocentrizmas – poeto Aido Marčėno sąvoka, kurią jis pavartojo Stankevičiaus eilėraščių rinkinio „Ryšys su vadaviete“ (2012) pasaulėvaizdžiui apibūdinti: „Tai ne egocentrizmas, tai poetocentrizmas. Jei poetas R. S. įtikinamai pareikalautų, žmogus R. S. susinaikintų. Ar yra galimybių žmogui išsigelbėti, įveikti pražūtingą poeto puikybę? Nusilenkiant kalbai? Pripažįstant jos, kaip Aukštesnės jėgos, viršenybę?“ kūrybos sampratai. Poetocentrizmo ištakos – visų pirma romantinė meno kaip „aukštesnės dvasinės tvarkos“ nešėjo ir poeto kaip mediumo, kenčiančio pranašo sampratos. Kita vertus, poetocentrizmą Lietuvoje maitina ir sovietmečiu bei pirmaisiais nepriklausomybės metais paplitęs meno sureikšminimas, poetui priskirta tautos vedlio misija. Poetocentrizmo pasekėjai eilėraštį suvokia kaip tautos kultūros ir net žmonijos išlikimo pamatą ir sąlygą, o poetą – kaip dėl kultūros išlikimo kovojantį, kenčiantį, save aukojantį pašvęstąjį.
 
Lietuvių literatūros lauke poetocentrizmas užima vieną centrinių pozicijų. Pavyzdžiui, ypatingą poezijos svarbą, pasitikėjimą jos ugdančia ir dorinančia galia akcentuoja profesorė Viktorija Daujotytė. Stankevičių ir Bleizgį literatūrologė vadina kariais, kovojančiais už „aukštesnę būtį“:
 
[P]oezija saugo, turi atkuriamosios galios. [...] Taip, kol gyva poezija, pasaulis turi viltį. Žmogus gyvas, gyvas žmogiškumas, kol lieka nors lašas poezijos. Viktorija Daujotytė, Lašas poezijos, Vilnius: Tyto alba, 2013, p. 5‒7.
 
Iš poetocentrinės nuostatos kylanti Stankevičiaus ir Bleizgio bendrystė pasireiškia ne tik poeto misijos ir pasiaukojimo kančios ją vykdant akcentavimu, bet ir abipusiu palaikymu: rašytojai rengia bendrus knygų pristatymus, ima vienas iš kito interviu, rašo vienas kito knygų recenzijas. Bleizgio ir Stankevičiaus tandemui svarbus poetiniu tėvu abiejų vadinamas Aidas Marčėnas. Prie vyresnių kolegų šliejasi panašią poetinę pasaulėjautą išpažįstantys jaunieji – Aivaras Veiknys, Vytautas Stankus, iš dalies – Vainius Bakas, Mindaugas Nastaravičius.
 
Nors Bleizgio ir Stankevičiaus kūryba vienijama to paties substrato, poetiniai pasaulio modeliai skiriasi. Stankevičius akcentuoja poezijos kaip tilto tarp skirtingų kartų poetų ir literatūrinių tradicijų svarbą, o Bleizgiui eilėraštis – tikėjimo išpažinimo ir šventenybės apsireiškimo vieta.
 
 
Poezija – kultūros pamatas
 
Stankevičius lietuvių poezijoje išsiskiria dėmesiu kultūros bei literatūros atminčiai, tradicijai, kuriai suteikiamas šventumo matmuo. Poezija – galimybė išsiveržti iš kasdienio pasaulio ir kasdienės kalbos pasaulio, įveikti sąstingį, mirtį:
 
[V]ienintelis kalbėjimo būdas, pajėgus nulaužti antspaudą, skiriantį nuo mirusiųjų. Viktorija Šeina, „Suplėkęs užantis tarp mirties ir gyvybės“, Metai, 2008, Nr. 8–9. 
 
Taigi, eilėraštis tampa erdve, kurioje poetas atlieka slaptas apeigas, leidžiančias kalbėtis su mirusiaisiais – literatūros kanonu.
 
Pasak poeto, visi kuriantieji kenčia, nes yra tarsi be odos, todėl jiems skausmingas bet koks išorinio pasaulio prisilietimas. Kita vertus, ypatingas jautrumas lemia, kad gebama išgirsti, patirti, pajusti subtiliausius sąskambius. Taigi, poeto prigimtis yra ir dovana, ir prakeiksmas: būdamas kitoks, balansuojantis ties anapusybės riba, jis pasmerktas vienatvei, nuolatinei kančiai, vidinėms kovoms.
 
Nuo dalies savo kartos kūrėjų, mėgstančių su tradiciniais įvaizdžiais, kanoninių autorių kūryba žaisti ironiškus literatūrinius žaidimus, Stankevičius skiriasi itin pagarbiu santykiu su kanonu. Pavyzdžiui, naujausiame rinkinyje Kertinis skiemuo (2015) pagrindiniai knygos skyriai dedikuojami įvairių kartų poetams – Maironiui, Vytautui Mačerniui, Marcelijui Martinaičiui ir Aidui Marčėnui. Eilėraščių tikslas – atverti vien tik Stankevičiui, poetiniam sūnui, regimus tėvų kūrybos aspektus, neišsakytas, bet numanomas prasmes, kūrybines intencijas.
 
Pavyzdžiui, skyriuje „Silabotonika“ į klasiko Maironio kūrybą ir literatūrinę biografiją žvelgiama tarsi iš vidaus:
 
Sunku patikėti –
Šitiek metų Mairony lindėjau! Rimvydas Stankevičius, „Kaune, prie Rotušės“, in: Kertinis skiemuo, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015, p. 20.
 
Ryškinami iki tol neva nežinoti, nepastebėti rašytojo asmenybės, jo likimo ir kūrybos kontekstai:
 
Man rūpi, kiek liko tavo
Neišeikvoto šalčio, užgniaužtų
Skerdžiamųjų riksmų, budėjimų
Prie ligonių?
Kiek bebalsių tavo pirštuose liko
Paskutinių patepimų. Rimvydas Stankevičius, „Palikimas“, in: Kertinis skiemuo, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015, p. 34.
 
Kita svarbi tema – pranašo misija. Svarbus pats būties principų atskleidimo procesas, kurį eilėraštis fiksuoja, ir principai, tokie kaip kūno ir sielos dualizmas, dieviškosios tiesos nesuvokiamumas žmogiškam protui, kalbos ir tradicijos totalumas, rašančiojo viduje vykstanti poeto ir žmogaus kova. Šiems principams perteikti pasirenkama konkrečių vaizdinių kalba: karo laukas, kuriame vadų apleisti kariai beprasmiškai žudo vienas kitą, ligoninės palatoje besiblaškantis ir niekaip išėjimo nerandantis beprotis, piktųjų dvasių gundomas vienuolis, pūgoje pasiklydęs keleivis. Intonacijų spektras itin platus: natūralų, kasdienei kalbai artimą tembrą keičia rečitatyvinis šnabždėjimas, patosas, egzaltuotos dejonės:
 
Visuomet suglumstu paklaustas už ką meldžiuosi – nežinau –
Mano kelias visuomet buvo aklas lytėjimas, amžinas plaštakų nusitvilkymas
Į verdančius puslapius,
Maldų eilučių painiojimas –
 
Taip ir nežinau, ar baruosi, ar taikaus su Viešpačiu –
Tik springstu ir springstu išdraskytomis gerklomis,
Tik klausinėju ir teisinuos
Užmiršęs už kurį kalbu. Rimvydas Stankevičius, „Tarpinės stotys. Apsėdimai“, in: Laužiu antspaudą, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008, p. 88.
 
Stankevičius išleido septynis poezijos rinkinius, dvi eseistikos knygas ir miniatiūrų apysaką. Apdovanotas Jotvingių, Poezijos pavasario, Jurgos Ivanauskaitės ir kitomis premijomis.
 
 
Poezija – tikėjimo liudijimas
 
Gintaras Bleizgys – vieną labiausiai intriguojančių biografijų turintis Lietuvos poetas. Humanitarinį išsilavinimą įgijęs rašytojas užsiima verslu, investicijų konsultavimu. Apkaltintas mokesčių slėpimu mėnesį kalėjo Lukiškėse. Ši patirtis, poetui reiškusi atsidūrimą už laiko ir erdvės ribų, yra viena svarbiųjų jo pastarųjų metų kūrybos temų ir poeto kaip kenčiančio pranašo savivaizdžio pagrindas.
 
Pasak poeto, ištverti tekusius išbandymus pavyko tik tikėjimo dėka. Bleizgys išpažįsta baptistų tikėjimą, o viena svarbiausių šios konfesijos tiesų – visi, kurie tiki, yra šventi. Iš dalies tai motyvuoja Bleizgio lyrinio subjekto ypatingą savijautą – „aš“ prisiima pranašo, kitiems nepasiekiamų mistinių patirčių skelbėjo vaidmenį. Skirtingai nei Stankevičiaus poezijoje, kurioje ryšys su Vadaviete yra nuolat ieškomas ir tikrinamas, Bleizgio lyrinis subjektas savo pašaukimu nė karto nesuabejoja:
 
ir nors atrodo, kad neįstengsiu bet lieku
visiškai vienas
supančiotas
tuštėjančiuos tarpekliuos
sizifas
prometėjas
jonas krikštytojas pilnas
neišsakytos ugnies ir žiogų
 
žengiantis
 
ir vis dar bijantis žengti. Gintaras Bleizgys, Kai sėlinsi manęs, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, p. 36‒37.
 
Įvairioms kasdienėms patirtims, tokioms kaip įkalinimas, motinos mirtis ir slaugymas, gamtos reiškinių stebėjimas, suteikiamas sakralusis matmuo. Pavyzdžiui, rinkinyje Jonas Krikštytojas (2010) įkalinimas Lukiškėse perteikiamas bibliniais įvaizdžiais: kalbančiojo balsas prilyginamas Jono Krikštytojo balsui tyruose:
 
kai užtrenki kameros duris išeinu kiaurai
 
[...] iš dykumos iš negyvenamos
iš išprotėjusių plynės atsikeliu baisiai kliedėdamas
 
tyruose plyštantis kūnas
tyruose šaukiantis balsas. Gintaras Bleizgys, „kai užtrenki kameros duris“, in: Jonas Krikštytojas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 58–59.
 
Taigi Bleizgio poezijoje kultūrinis kontekstas ir autobiografinės patirtys persipina.
 
Skiriamieji poetikos ypatumai – eilėraščiai nerimuoti, jungtys asociatyvios, neretai tekstas primena neapdorotą, įvairiakryptį sąmonės srautą. Kadangi siekiama perteikti mistines, transcendentines patirtis, joms įvardinti ne visuomet užtenka įprasto žodyno. Tokiais atvejais teksto audinyje atsiranda tarpų, žyminčių nušvitimo vietas, kurioms įvardinti, nusakyti įprastų žodžių nebepakanka.
 
Bleizgys parašė aštuonias poezijos ir vieną eseistikos knygą. Už eilėraščių rinkinį Kai sėlinsi manęs (2014) apdovanotas Jotvingių premija.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Ant kurio laiptelio bestovėtum“. Su poetais Rimvydu Stankevičiumi ir Gintaru Bleizgiu kalbasi Tomas Vaiseta
Naujasis židinys-Aidai, 2013, Nr. 7, p. 488–492
„Tebūsiu prakeiktas, jei poezija neveda aukštyn“. Į poeto Gintaro Bleizgio klausimus atsako poetas Rimvydas Stankevičius
www.šaltiniai.info [Pradinis šaltinis: Metai, 2013, Nr. 4]
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Lašas poezijos
Vilnius: Tyto alba, 2013
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
„Kita gravitacija“
www.tekstai.lt [Pradinis šaltinisi: Metai, 2012, Nr. 7]
VALDEMARAS KUKULAS
Vertybių apžvalgos ratas
Kaunas: Kauko laiptai, 2012
VIKTORIJA ŠEINA
„Suplėkęs užantis tarp mirties ir gyvybės“
www.tekstai.lt [Pradinis šaltinisi: Metai, 2008, Nr. 8–9]
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.