Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Neoavangardizmas šiandieninėje lietuvių poezijoje: Benediktas Januševičius, Gytis Norvilas
Virginija Cibarauskė
Neornamentuota kalba, avangardas ir vaizdažodinė poezija
 
Vyraujančiai lyrikos tradicijai oponuojanti neornamentuoto eilėraščio sąvoka pirmiausia buvo pasitelkta apibūdinti išeivio poeto Algimanto Mackaus (1932–1964) JAV parašytai poezijai (Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai, 1962). Mackaus eilėms būdingos pabrėžtinai neskambios, „kampuotos“ ir kapotos frazės, apokaliptinės nuotaikos ir šokiruojanti (groteskiška, erotinio pobūdžio) vaizdinija:
 
Skausmą dedikuodamas sau,
sapnuoju homoseksuališkus angelus,
lesbianiškas teresėles.
 
[...]
Braido aukštom pusnim
anapus prisikėlęs Dievas. Algimantas Mackus, „Hermetiškoji daina. 3“, in: Neornamentuotos kalbos generacija ir Augintiniai, Chicago: Santara, 1962, www.tekstai.lt. 
 
Mackus, kaip ir keliais dešimtmečiais anksčiau kūrę lietuvių avangardistai (keturvėjininkai Keturi vėjai Avangardistinis žurnalas Keturi vėjai (1924‒1928) ir to paties pavadinimo XX a. 3 dešimtmetyje veikęs literatūrinis sambūris. Iniciatorius – Kazys Binkis, kiti nariai – Salys Šemerys, Juozas Tysliava, Pranas Morkūnas. Tai pirmoji organizuota vokiečių ekspresionistų ir rusų futuristų įkvėpta lietuvių avangardistų grupuotė, kurios siekis – moderninti literatūrą, nes tik tokia – moderni, aktuali – kūryba atitinka epochos nuotaikas. Šaipėsi iš jausmingo poetiškumo, patetikos, parodijavo lyrikus ir simbolistus, elgėsi drastiškai, iššaukiančiai. Daug dėmesio skyrė raiškai – žodžio skambesiui, ritmikai, fonikos atnaujinimui, grafinei eilėraščio formai., trečiafrontininkai Trečias frontasXX a. 3 dešimtmetyje veikęs kairiosios orientacijos literatūros žurnalas ir rašytojų sambūris, propagavęs aktyvizmą ir neorealizmą. Iniciatorius – Kazys Boruta. Skelbėsi esantys trečiosios kartos atstovai, nes ateina po lyrikų, simbolistų ir keturvėjininkų, su kuriais itin konkuravo. Manifeste „Mes pasiryžome“ išaukštinamas ilgą laiką pasyviai tylėjęs stiprus, vitališkos energijos pritvinkęs lietuviškas bernas, nusprendęs liautis vergauti ponams, atsisakyti Bažnyčios diegto nuolankumo ir tapti savo gyvenimo šeimininku. Judėjimą inspiravo kairieji vokiečių ekspresionistai, rusų konstruktyvistai., vienintelis lietuvių dadaistas imažinistas Pranas Morkūnas Pranas MorkūnasPranas Morkūnas (1900‒1941) – poetas, vertėjas, avangardistas. Eilėraščiai išsiskiria dėmesiu formai, žaidimu fonika, keistais naujadarais, garsažodžiais, erotinių konotacijų gausa, intensyvių emocijų amplitude. Savo laiku pripažinimo nesulaukė, vienintelis rankraštis Dainuoja degeneratas išleistas tik 1993 m.), ironizavo poetines klišes, išryškino jų neadekvatumą aktualiai patirčiai, pirmenybę teikė eksperimentams forma, naujų nedarnių sąskambių paieškai ir tiek kalbinėmis, tiek grafinėmis priemonėmis kuriamam vaizdui. Šiandien literatūrologai neornamentuotais vadina įvairių kartų kūrėjų minėtomis ypatybėmis pasižyminčius tekstus.
 
Vaizdažodinio teksto samprata itin plati: tai ir iliustruota knyga, kurioje vizualinis tekstas derinamas ar paklūsta žodiniam, ir skirtingos prigimties – vaizdinius ir žodinius – elementus apjungiantis tekstas. Kitaip tariant, vaizdažodiniuose tekstuose vienokiu ar kitokiu būdu derinami skirtingos prigimties diskursai. Andrius Grigorjevas, „Sakymas vaizdažodiniuose tekstuose“, Žmogus ir žodis, 2010, Nr. 2, p. 47. Tokie tekstai kartais dar vadinami piešiniais-eilėraščiais.
 
Šiandieninėje lietuvių poezijoje tam tikri neornamentuotos kalbos aspektai bei vaizdažodžiai aptinkami įvairių kartų kūrėjų tekstuose. Pavyzdžiui, Arūno Sprauniaus (g. 1962) poetinio pasaulėvaizdžio centrinis elementas – paradoksalios jungtys ir šokiruojantis jusliškumas, taip pat disharmonija, groteskas, atsirandantis kasdienes situacijas lyginant su aukštosios kultūros ženklais, simbolika. Tuo tarpu Tomas S. Butkus (g. 1975), kurį galima vadinti Mackaus poetiniu sūnumi (nuorodų į „tėvo“ kūrybą itin gausu rinkinyje Generuotos kalbos mutacija (1996, 2003)),  eksperimentuoja žodžio ir vaizdo sąveikomis: rinkinyje greta publikuojami kalbiniai ir vaizdiniai tekstai, spausdintas tekstas trinamas, deformuojamas ryškinant jo vizualią prigimtį, kuri itin akivaizdi ranka rašytuose poetinės prozos fragmentuose. Aušros Kaziliūnaitės (g. 1987) eilėraščiuose neretai groteskiški vaizdai kuriami vien kalbinėmis priemonėmis. Pats eilėraštis tampa detaliu vaizdu, leidžiančiu pamatyti specifines jausmines būsenas, emocijas – baimę, nerimą, pyktį, liūdesį ir pan.
 
aplink mėtosi išdaužto lango šukės
vėjas blaško perregimas užuolaidas
[...]
tavo tiesi nugara stipriai remiasi į kėdės atkaltę
snaigės vos palietę veidą
keičia trajektoriją ir nė neatsisukusios
skrieja šalin
 
ant grindų guli kūnas
diena be gyvybės ženklų
ji šalta
ir išbalusi  Aušra Kaziliūnaitė, Mėnulis yra tabletė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, p. 60.  
 
Vis dėlto žymiausi neoavangardistai – Benediktas Januševičius (g. 1973) ir Gytis Norvilas (g. 1976).
 
 
Performansai ir eilėraščiai-daiktai
 
Poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas ir fotografas Benediktas Januševičius skirtingų diskursų ribas išklibinti, žaismingai komunikuoti su auditorija siekia eksperimentuodamas kalba, garsu ir vaizdu. Pats rašytojas, apibūdindamas savo kūrybą, pabrėžia laisvės, žaismės, dalijimosi svarbą:
 
Kadaise maniau, kad tiesiog būtina kurti, importuoti ir puoselėti poezijos naujoves, vėliau sakydavau, kad tęsiu tradicijas, mat poezija tūkstančius metų ieškojo ir tebeieško visokių naujovių, taigi daugelis vadinamų naujovių jau gerokai pagyvenusios. Dabar man neberūpi, tiesiog smagu ir gera daryti tai, ką darau – kryžminti raides ir vaizdus, triukšmauti, – ir tuo džiaugsmu dalytis su kitais. „Tiesiog smagu ir gera daryti tai, ką darau“. Antanas Šimkus kalbina Benediktą Januševičių, www.rasyk.lt.
 
Pirmojoje knygoje Veidas (1992) prie eilėraščio-daikto artėjama bandant atgaivinti banalius, niekam nereikalingus daiktus, pavyzdžiui, cigaretės nuorūką. Tai padaryti galima kasdienybės daiktus paverčiant poetinio teksto dalimi.
 
Kita vertus, rinkinyje gausu tiek neornamentuotam Mackaus eilėraščiui, tiek ir apskritai XX a. 10 dešimtmečio lietuvių poezijai būdingų apokaliptinių nuotaikų, nykimo, desperacijos:
 
viskas atitinka pasaulio pabaigą
                spalva
                          nuotaika
                                       Moters kvapas
įrėmintas jautis užsimovęs kibirą ant galvos
meldžiasi naujam stabui
                ar jūs turite
                bilietą į kiemą
                prisodintą akacijų
ranka paskutinįkart pakilusi krenta į bedugnę. Benediktas Januševičius, Veidas, Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1992.
 
Antrosios knygos Šalkis (1995) pristatyme žodinio teksto prasminiai potencialai atskleidžiami pasitelkiant garsinius efektus (eilėraščių įrašus, triukšmą) ir trivialius objektus – akmenis. Taip knygos pristatymas virsta performansu, „kūrybine akcija su autoriui būdingais undergroundo elementais“:
 
Akcija prasidėjo folkloro (?) grupės „Skylė“ pasirodymu. Po jos atsirado (nors niekur nebuvo dingęs) ir pats Januševičius su savo knyga, kurią skaitė pritariant tokiems pat iš audiokasetės skambantiems žodžiams. O skambėjo turbūt geriausias knygos eilėraštis „Mes brūžinam akmenis vieną į kitą“, lydimas buitinės technikos ir miesto triukšmo. Triukšmo buvo daug, nes akcijos dalyviai – B. J. ir du jo partneriai – ne tik skaitė ir varijavo tą patį eilėraštį apie akmenis, bet ir patys tuos „gyvus“ akmenis brūžino, daužė, dėliojo nelyg mandalą, kuri iš pradžių pavirto ratu, paskui kryžiumi, ir pagaliau iš tų „gyvų“ (jau nubrūžintų ir apdaužytų) akmenų buvo sudėliota undergroundininkų pamėgta frazė FUCK OFF. Tomas Arūnas Rudokas, Literatūra ir menas, 1995 09 21.
 
Riba tarp daikto ir eilėraščio galutinai panaikinama eilėraštį užrašant ant troleibuso bilieto, degtukų dėžutės (0+6: eilėraščiai-daiktai, 2006). Kitų kūrėjų (Neringos Abrutytės, Sigito Parulskio) poetinių diskursų imitacijos rinkinyje Raugintu krauju (2007) leidžia parodyti, kokia trapi riba tarp savo ir svetimo teksto, kaip intensyviai kultūros žmogus yra veikiamas savos terpės.
 
Prozoje žaidžiama sąlygiškumu, akcentuojamas fiktyvumas, rašymas kaip pramanų kūrimas, fantazavimas, vyrauja absurdo poetika. Pavyzdžiui, tekste „Smulkmenos“ (2003) pateikiami šeši variantai – visiškai skirtingos istorijos – „kaip galėjo būti“, o septintasis bandymas atvirai rodo, kad vienareikšmis pasakojimas nebeįmanomas.
 
Januševičius – vienas svarbiausių Lietuvos poetinio gyvenimo metraštininkų. 2002 m. su Dariumi Pocevičiumi įkūrė literatūros svetainę www.tekstai.lt, kurioje sukauptas ir nuolat atnaujinamas didžiausias skirtingų kartų lietuvių autorių – poetų ir prozininkų – tekstų masyvas, svarbieji kritikos tekstai. Januševičiaus fotografijose užfiksuoti bemaž visi reikšmingi pastarųjų dešimtmečių literatūros renginiai ir jų dalyviai.
 
 
Juslingas primityvizmas: piešiniai-eilėraščiai
 
Poetas, vertėjas, eseistas Gytis Norvilas derina žodyje ir vaizde atpažįstamas mito ir kasdienybės nuoplaišas, žaidžia nestandartinėmis, žodį ir vaizdą apjungiančiomis raiškos formomis, kuria piešinius-eilėraščius ir vadinamuosius paišus – sąmoningai neužbaigtus priešinius. Kritika Norvilo kūrybą vadina maištu prieš sustabarėjusias poezijos normas.
 
Pats poetas kūryboje visų pirma regi ne maištą, o galimybę suprasti save, savo psichiką ir pasaulį. Eilėraštis svarbus visų pirma kaip galimybė prisijaukinti patirtis, kurios antraip varytų iš proto. Įkalbintos ir įvaizdintos, perfiltruotos per kultūros kodų sistemą šios patirtys įgyja struktūrą, yra įvardijamos ir tokiu būdu ištveriamos.
 
Šis supratimas neįmanomas, jei pasiliekama įprastinės kalbos ir jos teigiamos logikos rėmuose:
 
Mane visada traukė vaikų piešiniai, tašizmas, ekspresionizmas, akmens amžiaus piešiniai, ekspresyvi linija – tai, kas gimsta akimirksniu, iš nervo, iš pirštų galų. Protas paprastai viską sugadina, cenzūruoja. „Eilėraštis – prieglobsčio zona“. Gediminas Kajėnas kalbina Gytį Norvilą, www.bernardinai.lt, 2012 02 23.
 
Siekiant išvengti proto ir jo primetamų prasmių bei sampratų, pirmenybė teikiama vaizdui ir garsui, o ne žodžiui. Manoma, kad vaizdu ir garsu įmanoma perteikti tai, kas alogiška, jusliška, pirmapradiška. Pavyzdžiui, eilėraštyje „pavydo litanija per šv. užmarštį ir tyrus“ nuolat kartojama frazė „tavęs pavyzdžiu“ ir paskirų, atsitiktinių objektų vardijimas kuria specifinį ritmą, perteikiantį pulsuojančią emocinę įtampą:
 
tavęs pavydžiu fotopopieriui, ryškalams,
laikrodžiui, į kurį tu vis žiūri laukdama išganymo,
pavydžiu tavo baltai voniai, kempinei ir muilui.
[...] pavydžiu tavęs prunkščiančiam arkliui, kurs
traukia ratu pilną vežimą vaikų, tu žiūri į juos
šypsodama. aš taip tavęs pavydžiu. tu net pati
nežinai, kaip aš tavęs pavydžiu. [...]
pavydžiu švęstam vandeniui, į kurį tu
sumerki pirštus prieš žegnodama, pavydžiu
šuliniui, iš kurio tu geri  Gytis Norvilas, „pavydo litanija per šv. užmarštį ir tyrus“, Literatūra ir menas, 2011 04 29.
 
 Pasak Norvilo, skambesys ir ritmas, o ne žodžiai perteikia intensyviausias emocijas:
 
Tiesą sakant, man visada buvo svarbus kalbos garsas, pats garsas, ne reikšmė, prie kurių mes perdėm prisirišę, tad ta „kartotė“ šiaip ar taip gražina kalbą prie pirminės jos funkcijos – užkalbėjimo, o tai yra tikrieji svaigalai, kurie padeda atsainiau žiūrėti į realybės „marazmą“... „Eilėraštis – prieglobsčio zona“. Gediminas Kajėnas kalbina Gytį Norvilą, www.bernardinai.lt, 2012 02 23.
 
Eilėraščiuose daug gamtos, bet ji ne romantinė, poetizuota, o gaivališka, savaip natūralistiška ir kartu sukultūrinta, subjektyvizuota:
 
ateis ruduo
ir duos į dantų klaviatūrą
kalenančią Mahlerį
rudais krentančių kaštonų kumščiais
lapų delnais ištalžys
gyvaplaukių atolu nusėtus žandus. Gytis Norvilas, „Išankstinis žinojimas“, in: Akmen-skeltės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, www.tekstai.lt.
 
Norvilą itin domina kūno, juslumo tematika. Kita vertus, vaizdo, garso ir žodžio sąveika grindžiamas eilėraštis pats pasirodo kaip kūnas, nenumatantis linijinio skaitymo ir apibrėžtos prasmės. Siekiama nutrinti ribą tarp gamtos ir kultūros, kūno ir daikto. Pavyzdžiui, knygoje Skėrių pusryčiai (2006) Norvilo autoportrete žmogaus veidas, jo dalys pakeistos įvairiais daiktais.  Rinkinyje Išlydžių zonos (2012) autoportrete veido dalys pakeistos dviračio dalimis.
 
Norvilo eseistika skirta įvairioms kuriančiam žmogui aktualioms temoms. Pavyzdžiui, esė „Milošas – vagis“ svarstoma, kaip kanoniniai autoriai, konkrečiai Czesławas Miłoszas (Česlavas Milošas), savo kūryba „nusavina“ ir savaip įprasmina pačiam Norvilui svarbias erdves, kuriose prabėgo jo vaikystė – Šateinius, Kalnaberžę, Sirutiškį... Norvilas yra ilgametis savaitraščio Literatūra ir menas bendradarbis, nuo 2014 m. – redaktorius. Publicistikoje jis svarsto tokias aktualias temas kaip kultūros ir kūrėjų būklė Lietuvoje šiandien, kultūrinių leidinių finansavimas ir pan.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Eilėraštis – prieglobsčio zona“. Gediminas Kajėnas kalbina Gytį Norvilą
www.bernardinai.lt, 2012 02 23
Literatūra ir menas, 2007 10 12
„Tiesiog smagu ir gera daryti tai, ką darau“. Antanas Šimkus kalbina Benediktą Januševičių
http://www.rasyk.lt/ivykiai/tiesiog-smagu-ir-gera-daryti-tai-ka-darau.html
Lietuvių literatūros enciklopedija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 197
VIRGINIJA CIBARAUSKĖ
„Jaunųjų poezija: nyksta, klesti ar stoviniuoja vietoje?“
www.bernardinai.lt [Pradinis šaltinis: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 4]
ANDRIUS GRIGORJEVAS
„Sakymas vaizdažodiniuose tekstuose“
Žmogus ir žodis, 2010, Nr. 2, p. 46‒51
RIMANTAS KMITA
„Gytis Norvilas“
www.šaltiniai.lt
TOMAS ARŪNAS RUDOKAS
Apie Benedikto Januševičiaus eilėraščių pristatymą
www.tekstai.lt [Pradinis šaltinis: Literatūra ir menas, 1995 09 21]
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.