Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Juozas Erlickas
Rimantas Kmita
 
Pirmoji Juozo Erlicko (g. 1953) knygelė Kodėl? pasirodė 1979-aisiais. Vytautas Kernagis, kūręs „Kabaretą tarp girnų“, prisimena bendrą to meto atmosferą, kurią liudijo ir Erlicko kūryba:
 
Aš tada pirmą kartą pasakiau: „Jūsų dėmesiui – vienintelis ir nepakartojamas kabaretas ‘Tarp girnų’!“ Ir ten dar kažką tokio. O paskui išėjo Juozo Erlicko knygutė „Kodėl?“. Buvo šokas, mes mirėm iš juoko. Aš ją skaičiau, tampiau visur, po užkulisius. Rūta Oginskaitė, „Kabaretas ‘Tarp girnų’ – sustabarėjusio laiko žiežirba“, www.lrytas.lt, 2007 12 11.
 
Šios kartos jaunimas buvo persiėmęs kandžia ironija. Be Kernagio Kabareto tarp girnų, buvo ir Antano A. Jonyno ironiška poezija, ir Arvydo Ambraso absurdo dramaturgija studentiškam „Koridoriaus“ teatrui tuometiniame Vilniaus dailės institute. Valentinas Sventickas Antano A. Jonyno, Sauliaus Šaltenio, Leonido Jacinevičiaus kartą yra pavadinęs jaunaisiais ironikais. Neabejotinai jiems priklauso ir Erlickas.  
 
Erlickas studijų metais Vilniaus universiteto teatre debiutavo kaip dramaturgas. 1984 m. Jaunimo teatre Blinkuvą repetavo režisierius Eimuntas Nekrošius, tačiau vėliau spektaklio statymas buvo nutrauktas. Vis dėlto Erlicko kūryba, nors parašyta dramos forma, scenai nėra patogi, jos efektai visų pirma yra kalbiniai. Tačiau Blinkuva buvo pastatyta Šiaulių dramos teatre (1989, rež. Audronė Bagatyrytė), Akademiniame dramos teatre pastatyta pjesė Pakeleivingi (1993, rež. Alvydas Bausys).
 
Skirtingų žanrų sovietmečio kūryba, apibendrinta knygoje Raštai ir kt. (1987), atrodo gana vientisa. Eilėraščiuose, pjesėse, prozoje veikia tie patys veikėjai, kartojasi panašios situacijos, tęsiamos, plėtojamos jau žinomos istorijos. Erlicko poetikoje, kaip ir labai didelėje sovietmečio literatūros dalyje, jaučiamas egzistencializmo ir absurdo dramaturgijos gravitacinis laukas. Susvetimėjimas, racionalaus pasaulio suvokimo krizė, aiškių ir nekvestionuojamų vertybių sistemos žlugimas, sovietinės politikos groteskiškumas – svarbiausi Erlicko skaudaus, juodo humoro šaltiniai.
 
Erlicko, kaip ir absurdo dramaturgijos klasikų Eugeneʼo Jonesco (Eženo Jonesko), Samuelio Becketto (Samjuelio Beketo), Haroldo Pinterio kūriniuose, paprastai nėra išorinio veiksmo, nėra beviltišką, slogią situaciją keičiančių dramatiškų įvykių ir klasikinių dramos konfliktų. Absurdo teatras yra visų pirma nesusikalbėjimo, alogikos teatras. Pasaulis nesuprantamas, neturintis logikos, racionalaus paaiškinimo, tikslo. Išsiblaškę, sutrikę Erlicko personažai nesupranta elementarių klausimų:
 
–  Tai aš! – tarė balsas už durų.
„Aš? – krūptelėjo Kontrimas. – Bet aš juk čia! Juozas Erlickas, Knyga, Vilnius: Tyto alba, 1996, p. 144.
 
Arba juos komplikuoja nepriimdami kasdienės kalbos savaime primetamų reikšmių žodžiams. „Troleibusinėse novelėse“ keleivis įsižeidžia, kai jo pasiteirauja, ar jis lipsiąs kitoje stotelėje, nes supranta klausimą labai asmeniškai, kaip neaiškią užuominą: „O jūsų koks reikalas?“ – atšauna.
 
Erlicko personažai dažnai neturi elgesio motyvacijos, jų veiksmai atliekami be jokios racionalios priežasties, ne dėl kokio tikslo, o greičiau iš nuobodulio. Personažus tarsi valdo nesuvokiama jėga, atsitiktinumas, jie neturi sprendimo galios ir patys nesupranta, kodėl elgiasi būtent taip. Personažai gali keistis vaidmenimis, už jų nėra jokios reikšmingos tapatybės, tvirtų įsitikinimų, už kuriuos norėtų kovoti. Juozas Erlickas, Raštai ir kt.: Humoreskos, humoristiniai eilėraščiai ir pjesės, Vilnius: Vaga, 1987, p. 7. Jie gali būti vienokie ir staiga imti elgtis visiškai priešingai, racionali logika jiems negalioja, jie tiesiog šėlsta karnavalo sūkuryje, o skaitytojas mato personažų-marionečių kaukių kaleidoskopą.
 
Viename dialoge tas pats balsas kalba Maironio, Janonio, Brazdžionio žodžiais:
Sutikau Maironį. Santūriai linktelėjo, tarsi būčiau ne laureatas. Tai man nepatiko.
– Ar graži Lietuva, tėveli? Ar apie tokią svajojai?
– Pasitrauk! – suriko Maironis. – Nekliudyk!
Tada aš pamačiau, kad tai ne Maironis, o Janonis, todėl pasakiau:
– Pūslėtosios rankos, veidai prakaituoti... Mes sukuriam viską! O kaip gyvenam?
– O man nerūp! – atšovė ne Janonis, o Brazdžionis, ir išsigandęs nuėjau.
Atsigręžęs pamačiau, kad tai ne Brazdžionis, o stulpas, bet jau nebevaliojau grįžt. Juozas Erlickas, History of Lithuania (proza, eilėraščiai), Vilnius: Tyto alba, 2000, p. 484.
 
 
Erlickas, kalbėdamas su naivaus kvailelio kauke, naudojasi pasaulinės literatūros siužetais, jo tekstai pilni aliuzijų ir citatų. Kalbama pasitelkiant įvairius žanrus (romansą, lyrinį eilėraštį, laišką, novelę), parodijuojama romansinės meilės lyrika, psichologinės novelės giliamintiškumas, aukštoji, rimtoji literatūra, pseudoliteratūrologinis stilius, naujųjų laikų naujakalbė ir sovietinės biurokratijos kalbos stilius:
 
Sovietmečio realijų romantizavimas nepaliko abejingo Vytauto Kernagio ir jo Kabareto tarp girnų:
Tave aš kas dieną kabinoj matau,
Laukus sau linksmai kultivuojantį,
Kas dieną dainuoju aš tau, tiktai tau –
Vieta širdies mano vakuojanti!... Juozas Erlickas, Raštai ir kt., Vilnius: Tyto alba, 1987, p. 23.
 
Šalia karnavališkumo ir intertekstualumo dar vienas esminis Erlicko poetikos bruožas yra apvertimas: metaforos verčiamos į tiesioginę kalbą, o buities vaizdeliai – į simbolius, kalbos klišės, priežodžiai, patarlės sugyvinamos, vietomis sukeičiamos abstrakcijos ir konkretūs dalykai („Eiti į Europą“ visada reiškia konkretų ėjimą, kai galima pasiklysti ar atsitrenkti į stulpą, o ne bendrus, abstrakčius integravimosi procesus). Personažų dorybių vietoje iškeliamos ir idealizuojamos ydos, pvz., kyšininkavimas, apgaudinėjimas, sukčiavimas aprašomas kaip amžinąjį gyvenimą garantuojantis dalykas. Sukeičiamos ir sumaišomos situacijos, pvz., biblinėmis scenomis kalbama apie mūsų laikų muitininkus ir politikus, arba vaizduojamas policininkas, saugantis plėšiką.
 
 Nežinau, ar džiaugtis, ar verkti, kad J. Erlickas talentingai moka perdirbti, atgaivinti, prikelti pasenusius, susidėvėjusius motyvus, įvaizdžius, žodžius. Sigitas Parulskis, „Šiuolaikinis Kudirka – Juozas Erlickas ir besijuokiantys Pavlovo šunys“, Lietuvos rytas, 1995 07 14, p. 36.
 
Dėl to Erlicko kūryba dažnai matoma kaip visuomenės kritika. Sigitas Parulskis pavadino Erlicką sanitaru, jautriai diagnozuojančiu visuomenės būklę, kiti – šiandienos metraštininku, naujuoju Kudirka. O Vygantas Šiukščius yra stebėjęsis, kad, regis, kurdamas visišką groteską Erlickas „priartėja arčiausiai mūsų gyvenimo realybės, socialinės tikrovės, adekvačiausiai geba ją išreikšti“. Vygantas Šiukščius, Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, p. 121. 
 
Noriu pasakyti ką nors kritiško apie Juozo kūrybą, bet pažvelgiu į jo knygos puslapius, perskaitau pirmą pasitaikiusį sakinį: „Štai jinai, laisvė! Gali eiti, kur nori... O kur aš vakar nuėjau?“ – ir ima juokas. Net nežinia iš ko. Iš savęs, žinoma. Nes vakar aš ir pats niekur nenuėjau. Ir kai pagalvoju, kad šiandien, net rytoj nenueisiu, suima siaubas. Egzistencinis. O kai perskaitau Erlicką, ši kraupi situacija tampa komiška. Sigitas Parulskis, Uola, kuri juokėsi, Šiaurės Atėnai, 2001 01 20, p. 10.
 
Nors keičiasi politinės santvarkos, aktualijos, visuomenės veikėjų pavardės, žmogaus kvailumas ir valdžios cinizmas išlieka ir teikia vis naujos medžiagos Erlicko tekstams.
 
Artėjant rinkimams darėsi vis neramiau. Dūmelis perbėgo pas Rėmelį, Rėmelis pas Žemelį, Žemelis pas Katelį, o Katelis pas Dūmelį. Paskui jie perbėgo ta pačia kryptimi dar tris kartus.
– Dabar jau gerai! – sakė Rėmelis.
– Dabar laimėsim! – pritarė Žemelis.
O Dūmelis ūmai pašoko, perbėgo pas Susukytę ir suriko:
– Darom bloką!
Ir padarė. O anie liko it rusą kandę. Juozas Erlickas, History of Lithuania (proza, eilėraščiai), Vilnius: Tyto alba, 2000, p. 37.
 
Juozas Erlickas vienu metu buvo toks pat garsus ir atpažįstamas, kaip didžiausios popžvaigždės. Be savo knygų ir skilties didžiausiame šalies dienraštyje, jis koncertavo, dalyvavo televizijos laidose, o kavinė „Pas Erlicką“ veikia iki šiol. Turbūt nėra Lietuvoje žmonių, kurie nebūtų girdėję jo pavardės. Tai vienas iš tų retų Lietuvos rašytojų, kurie visuomenėje yra susikūrę labai aiškų įvaizdį. Jo paties prisiimtas gyvojo klasiko vaidmuo buvo „įteisintas“ Nacionaline kultūros ir meno premija (1997). Tarp įvaizdžio ir „tikrovės“, atrodo, nėra jokio tarpo. Savo biografiją erlickišku stiliumi pateikia netgi solidžiuose žinynuose. Kas yra kas Lietuvoje 2000, Kaunas: UAB „Neolitas“, 2000. Sunku pasakyti, ar už juokdario rimtu veidu kaukės yra „tikrasis“ Erlickas, ar tai priaugusi kaukė, o gal radikalus nuoširdumas?  
 
Jo bičiulis poetas Vladas Braziūnas pasakoja:
 
Jeigu rašyčiau kokią psichodisertaciją, galėčiau ten išklostyt visa, ką žinau apie Juozą, o tema būtų daugmaž tokia: žmogaus drovybė, kaip jo didybės ir grožio versmė. Kūrybos didybės ir grožio. [...] Irgi mokytasi ilgai ir sunkiai. Savo kailiu. Pirmas interviu per televiziją, išleidus minėtą knygą, buvo toks. Laiko duota nemažai. Vedėja jaudinasi, kaip čia pasiseks prakalbint, tai pirma beria beria žodžius kelias minutes, ir tai pirmas klausimas. Juozas nuodugniai jį patvirtina: „Taip“. Vedėja dar labiau susijaudina ir klausia dar ilgiau. Juozas nuodugniai paneigia: „Ne“. Vedėja laikosi iš paskutiniųjų ir paklausia: „Kokie jūsų kūrybos planai?“ Juozas nuodugniai lėtai: „Parašysiu du eilėraščius“. Oi kaip visiems patiko, oi kaip visi manė: tai gerai žmogus humorą skelia. Vladas Braziūnas, „Juozas kaip Juozas. Užtat jo didybė ir grožis!..“, Literatūra ir menas, 2003 03 07.
 
Lakoniški atsakymai į nuobodžius ir kvailus klausimus – ne poza, o įžūlus nuoširdumas.
Turbūt nebus perdėta pasakyti, kad gerus dvidešimt metų literatūrinėje lietuviško humoro scenoje dominuoja Erlickas. Tai nieko gero nesako apie lietuvių humoristiką, bet nieko blogo – apie Erlicką. Erlicko pavardė jau tapo juodojo humoro sinonimu, gyvenimo absurdas dažnai pavadinamas „erlickyne“.
 
Juozas Erlickas tapo tokiu pat svarbiu Lietuvos simboliu kaip lietuviškas gandras, cepelinai ir gintaras. Sigitas Parulskis, „Uola, kuri juokėsi“, Šiaurės Atėnai, 2001 01 20, p. 10.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Kas yra kas Lietuvoje 2000
Kaunas: UAB „Neolitas“, 2000
VLADAS BRAZIŪNAS
„Juozas kaip Juozas. Užtat jo didybė ir grožis!..“
Literatūra ir menas, 2003 03 07
JUOZAS ERLICKAS
History of Lithuania (proza, eilėraščiai)
Vilnius: Tyto alba, 2000
JUOZAS ERLICKAS
Raštai ir kt.: Humoreskos, humoristiniai eilėraščiai ir pjesės
Vilnius: Vaga, 1987
RŪTA OGINSKAITĖ
„Kabaretas ‘Tarp girnų’ – sustabarėjusio laiko žiežirba“
www.lrytas.lt, 2007 12 11
SIGITAS PARULSKIS
„Šiuolaikinis Kudirka – Juozas Erlickas ir besijuokiantys Pavlovo šunys“
Lietuvos rytas, 1995 07 14
SIGITAS PARULSKIS
„Uola, kuri juokėsi“
Šiaurės Atėnai, 2001 01 20
VYGANTAS ŠIUKŠČIUS
Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.