Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Dailininkų portretai
Erika Grigoravičienė
 
Apibendrintos, supaprastintos 7 dešimtmečio „teminių“ paveikslų figūros ne itin gerai įkūnijo herojinį „naujo žmogaus“ idealą, tad 8 dešimtmečio pradžioje nauju SSRS dailės politikos šūkiu tapo „humanistinis portreto patosas“. LSSR kultūros ministras Lionginas Šepetys karštai pritarė, kad esą „būtina kaupti ir ateinančioms kartoms palikti mūsų žymiųjų amžininkų portretus“.
 
1973 m. portreto tema buvo dažnai svarstoma Dailininkų sąjungos Komunistų partijos skyriaus susirinkimuose. 1973 m. Dailės salone vykusioje jaunųjų dailininkų autoportretų parodoje eksponuota tapyba, grafika, skulptūra ir net keramika (į ją nepriimti Vinco Kisarausko, Lino Katino darbai). 1974 m. Vilniuje surengta visos SSRS portretų paroda Draugystė. 1974 m. balandžio 12 d. Dailės parodų rūmuose Vilniuje atidaryta respublikinė portretų paroda, kurioje eksponuoti 158 dailininkų sukurti 363 darbai, per mėnesį sulaukė 23 618 lankytojų.

1974 m. balandį, prieš parodos atidarymą, vyko diskusija savaitraščio Literatūra ir menas redakcijoje, o gegužės 13 d. DS valdyba surengė parodos aptarimą. Ten dalyvavęs marksistinės estetikos žinovas Gytis Vaitkūnas įspėjo: kai ima „dominuoti menininko individualybė“, portretas priartėja prie natiurmorto. „Šiuolaikinis portretas (pokalbis)“, Literatūra ir menas, 1974 04 06.  Tapytojas Augustinas Savickas dar anksčiau pastebėjo, kad figūrinių drobių meistrai vengia naudotis portretavimo patirtimi, antai Sofijos Veiverytės anoniminių merginų ir jaunuolių portretai mažai vieni nuo kitų skiriasi, o paveiksle Sutartinė (valstybės įsigytame už 2 000 rb.), „meistriškai ir jautriai perteikusi drabužius, autorė paliko vos pažymėtus jų veidus“. Augustinas Savickas, „Žmogaus paveikslas tapytojų drobėse“, Literatūra ir menas, 1970 02 14.  „Natiurmortiški“ žmonių atvaizdai netiko atminties funkcijai. Pasak Algimanto Švėgždos, „dekoratyvi deformacija visiems įgriso, norisi kūryboje panaudoti konkrečius, net dokumentinius, superobjektyvius dalykus, kurie lyg kontrastuotų ligšioliniam tapybinio portreto supratimui“. „Šiuolaikinis portretas (pokalbis)“, Literatūra ir menas, 1974 04 06.
 
Dailininkai, įgiję teisę patys pasirinkti portretuojamuosius, dažniausiai apsiribojo draugų ir artimųjų aplinka, tad 1974 m. parodoje akivaizdžiai dominavo kūrybinės nomenklatūros atstovų atvaizdai. Savickas suskaičiavo, kad iš 100 tapybos darbų 38 buvo anoniminiai, 55 – menininkų, 28 – dailininkų, 9 – aktorių (4 – „mūsų gero prieteliaus“ Laimono Noreikos, vienas – paties Savicko), 14 – tėvų ir artimųjų, 11 – mokslininkų, 4 – darbininkų. Kūrėjų portretų galerija, savotiškas socialinių tinklų atitikmuo, netiesiogiai patvirtino juos priklausant nomenklatūriniam elitui. Tuomet ir pastebėtos dailininkų dinastijos, lemiančios „uždarumą, profesinį išskirtinumą, netgi kastiškumą“. Vytenis Rimkus, „Dailininkų dinastijos“, Kultūros barai, 1974, Nr. 10, p. 31–32.
 
Po 1974-ųjų respublikinių portreto parodų daugiau nebuvo, nors ir ketinta jas reguliariai rengti, bet itin daug šio žanro kūrinių eksponuota kitose parodose. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osioms metinėms skirtos parodos (1975) plane buvo numatyti menininko tėvų, giminių, artimųjų, Kauno galerijos steigėjų, žymiausių vadovų ir darbuotojų, M. K. Čiurlionio menų mokyklos įkūrėjų, pedagogų ir mokslo žymūnų, iškilesnių M. K. Čiurlionio kūrybos tyrėjų, menotyrininkų, muzikologų bei jo muzikos atlikėjų portretai. Parodoje Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579–1979 (1979), skirtoje universiteto įkūrimo jubiliejui, buvo gausu ne vien amžininkų, bet ir istorinių asmenų („imaginacinių“) atvaizdų.
 
 
1973–1974 m. portreto žanro gaivinimo kampanija buvo dailininkų drausminimo priemonė, pirmiausia skirta auklėti jauniausiajai jų kartai. Tinkamai pavaizduoti gyvą žmogų, konkretų asmenį nėra lengva ir įgudusiam tapytojui, tad reikalavimas kurti portretus menkino jų pasitikėjimą savimi, taip pat trukdė greitai štampuoti valstybės užsakomas drobes.
 
Dar Renesanso laikais atsiradę dailininkų autoportretai, jų ikonografija ir vaizdo sandaros principai reprezentavo jų visuomeninio statuso pokyčius, tapatumo ir savimonės raidą, požiūrį į dailės praktiką. Tačiau dailininko portretas – visai nepopuliarus tapybos žanras: sunku įsivaizduoti, kad dailininkas užsakytų sukurti savo atvaizdą kitam dailininkui ir už jį sumokėtų. Dailininkų portretai galėjo suklestėti tik sovietmečiu, kai užsakovas buvo valstybė.
 
XX a. 7–8 dešimtmečių Lietuvos dailėje menininkų portretų ypač gausu. Bene daugiausia jų nutapė Vladas Karatajus. 6 dešimtmečio viduryje tapęs sausokus akademistinius Lietuvos dailės klasikų portretus (Juozo Mikėno 1955, Antano Gudaičio 1956), 7 dešimtmečio pradžioje jis rado savą produktyvią portreto formulę. Karatajaus portretuojamieji vos išsitenka paveikslo formate, todėl atrodo esantys labai arti žiūrovo, bet kartu ir nuo jo atsiriboję, nes žvelgia į šalį, yra susimąstę, susikaupę, užsidarę savyje, sunėrę rankas. Toks vaizduojamojo susitelkimas į save, neretai išreikštas netiesioginiu žvilgsniu ir „uždarais“ rankų gestais, – esminis klasikinio portreto bruožas, rodantis, jog tai yra konkretaus asmens atvaizdas, o ne simbolinė žmogaus figūra. Dailininkų portretų fone kartais matyti jų kūrinių fragmentai, bet dažniausiai jie be jokių papildomų atributų, dėl to kartais dailininkus nelengva atskirti nuo kolūkio žymūnų. Visiems Karatajaus portretams būdingas panašumas, gyvumas, nuosaikus pozos, gestų ir mimikos išraiškingumas, perteiktas tiesiais plačiais potėpiais, spalvų ir tonų kontrastais.
 
7–8 dešimtmečiais Karatajus sukūrė ištisą įvairių kartų dailininkų portretų galeriją (Algirdo Petrulio 1960, Aloyzo Stasiulevičiaus 1962, Vytauto Jurkūno 1964, Algimanto Švėgždos 1967, Vytauto Mackevičiaus 1969, Jono Kuzminskio, Konstantino Bogdano 1971, Juozo Balčikonio, Antano Jonyno, menotyrininko Vlado Drėmos 1974, Šepečio su žmona 1975). Dauguma portretų yra menininkų vyrų, ir šiandien sakytume, jog Karatajų domino vyro tapatumas, kultūrinės vyriškumo normos. Apie vitražininko Kazio Morkūno portretą (1967) Jonas Umbrasas rašė: „Stamboko formato drobėje tapytojas įkomponavo masyvią, vyriškumu bei sukaupta energija dvelkiančią žinomo mūsų vitražisto figūrą“. Jonas Umbrasas, „Kūrybinio subrendimo metas“, Literatūra ir menas, 1972 02 05.  Morkūnas, kaip ir Algimantas Stoškus (1971), nutapyti stovintys savo vitražų fone, įkalinti tarp dviejų plokštumų – realios paveikslo paviršiaus ir vaizduojamos vitražo paviršiaus, tarsi priešinasi apžiūrimo objekto statusui, atrodo susirūpinę, kompetentingi ir kupini charizminės asmenybės žavesio. Kitoks Kisarausko (1969) portretas: jaunasis menininkas pavaizduotas sėdintis prie stalo lango ar įrėminto paveikslo fone, ranka parėmęs smakrą, pasisukęs profiliu, tarytum vengiantis tapytojo (ir žiūrovo) žvilgsnio ir siekiantis išsiveržti iš simbolinio įrėminimo.
 
Žanro ribas pranoksta menotyrininkų Veronikos ir Stasio Budrių portretas (1965), vaizduojantis nebylią šeimos dramą. Įdomi ne tik paveikslo kompozicija – abi figūros nustumtos į šoną, moterį užstoja vyro nugara, o jos veidą apibrėžia jo pakaušio siluetas. Taip parodytas įprastas lyčių konfliktas, vyro egoizmo susidūrimas su moters nuolankumu.
 
 
Dailininkų portretų taip pat nutapė Antanas Gudaitis (Algimanto Švėgždos 1964, Vytauto Kalinausko 1974, Rimo Bičiūno 1975), Sofija Veiverytė (Vincento Gečo 1966, Augustino Savicko 1968, Vytauto Igno 1973, Jono Kuzminskio 1976), Vincentas Gečas (Leopoldo Surgailio 1967, Sofijos Veiverytės), Vytautas Ciplijauskas (Aloyzo Každailio, Kazės Zimblytės 1972, Birutės Žilytės 1973, Antano Gudaičio 1974, Liudo Truikio) ir kiti. Dailininkai dažniausiai sėdi krėsle sunėrę rankas arba prie stalo ranka parėmę galvą, jiems už nugarų matyti kūriniai, liaudies skulptūros ar į vazas sudėti teptukai. Kartais dailininkas vaizduojamas kaip nervingas, vidinių prieštaravimų draskomas amžininkas, o kartais – it eilinis pozuotojas. Dailininkų portretai taip išpopuliarėjo, kad papildė anoniminių „jaunuolių“, „studentų“ ir „arklininkų“ gretas.
 
Nebuvo sukurta ikonografijos, tinkamos pristatyti dailininką kaip „meninę individualybę“, – jis tik individualus asmuo, o kartais net anonimas. Tačiau menininkai sukūrė ironiškų portretų, šaržų (Vincentas Gečas Moteris ir dailininkė, 1981). Sofija Veiverytė, Vincentą Gečą nutapiusi vos matomą už didžiulio dogo, įžymų tapytoją ir dailės kritiką Augustiną Savicką pavaizdavo susigūžusį, tarsi išsigandusį ar kiek įžeistą, įtariai žvelgiantį į šoną. Tačiau komišką atvaizdą gaubia masyvus ornamentuotas rėmas, portretuojamojo šešėlis krenta ant įrėmintos plokštumos, kurioje matyti didelis užrašas „Tapytojas Augustinas Savickas 1968“. Tai aiškios nuorodos į portreto žanro istoriją, „portreto prieš paveikslą“ ikonografijos ištakas, XVI a. humanistų portretus ir XVII a. LDK didikų atvaizdus. Vaizdavimo apmąstymo užuominų yra ir Gečo nutapytame Surgailio portrete (1967): dailininko figūra čia taip iškraipyta, kad primena kreivo veidrodžio atspindį, už jos – dviprasmis liaudies skulptūros arba paveikslo su skulptūriška figūra vaizdas.
 
Portreto žanrą tapytojai esmingai atnaujino, arba veikiau išnarstė ir sužlugdė, tik kurdami autoportretus. Silvestras Džiaukštas 1974 m. portreto parodose eksponavo darbą, kuriame nutapė save panašų į tautodailės rūpintojėlį. Vincas Kisarauskas į paso nuotrauką panašų nespalvotą savo atvaizdą kartojo paveiksle daug kartų, įsprausdavo jį į geometrinių formų dėžes. Algimantas Švėgžda Autoportrete su moliūgu (1977) ne tik pavaizdavo tapymo procesą, bet ir patį save kaip patyrusį meistrą ir būtent kaip šio paveikslo kūrėją. Požiūriu į kūrybą ir save jis skyrėsi nuo kitų savo kartos tapytojų, kurie mėgavosi saviironija ir savigriova. Antai Kosto Dereškevičiaus galvą puošiantis auksinis nimbas iš tiesų tėra geltonos pieno cisternos galas. Arvydas Šaltenis savo galvą įgrūdo į špižinę šiukšliadėžę, Mindaugas Skudutis įkasė žemėn, pastatė ant kėdės, Šarūnas Sauka nukirto ir įmetė į pilną glitėsių dubenį. Beveik visi Saukos paveikslų veikėjai turi jo veidą. Tai iš esmės reiškia portreto žanro baigtį.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Archyviniai dokumentai
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 146, ap. 1, b. 530, 546.
Archyviniai dokumentai
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 350, ap. 1, b. 503

Portretų paroda
Katalogas, sudarytoja L. Ramanauskaitė, įž. str. P. Gudyno, Vilnius: LDM, 1974
„Šiuolaikinis portretas“
Pokalbis, Literatūra ir menas, 1974 04 06
Vytenis Rimkus
„Dailininkų dinastijos“
Kultūros barai, 1974, nr. 10, p. 31–32
Augustinas Savickas
„Žmogaus paveikslas tapytojų drobėse“
Literatūra ir menas, 1970 02 14
Lionginas Šepetys
„Estetinė gerovė“
Pergalė, 1972, nr. 7, p. 116
Jonas Umbrasas
„Kūrybinio subrendimo metas“
Literatūra ir menas, 1972 02 05
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.