Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Aleksandra Jacovskytė
Aleksandra
Trumpa biografija
  • Scenografė, grafikė, fotomenininkė.
  • Gimė 1945 m. Vilniuje, čia ir gyvena.
  • Fotografuoja nuo vaikystės, eksponuoja pradedant nuo 1964 m. padarytas nuotraukas.
  • 1970 m. baigė grafikos ir scenografijos studijas LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Nuo 1973 m. dalyvauja parodose.
  • Nuo 1981 m. kuria scenografiją, kostiumus Lietuvos bei užsienio teatrams, kino filmams.
  • Nuo 1994 m. dirba Gaono žydų muziejuje.
  • 2009 m. apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi.
  • Kūrinių yra Lietuvos ir užsienio muziejuose, privačiose kolekcijose.
Apie kūrybą
Aleksandra Jacovskytė pirmiausiai žinoma kaip teatro dailininkė, sukūrusi scenografijų, kostiumų daugybei teatro, operos, baleto spektaklių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tačiau nuo studijų laikų ji fotografavo draugus, pažįstamus, šiaip žmones Vilniaus senamiestyje. Ilgainiui šios nuotraukos įgauna vis didesnę vertę – jose išliko senojo Vilniaus atmosfera, išnykusios miesto vietos, architektūros fragmentai, o taip pat daug garsių veidų, jų šypsenos, rimtis, prabėgusio laikmečio nuotaika.
 
Giedrė Jankevičiūtė:

Šios nuotraukos turėjo sulaukti savo laiko. Sunku įsivaizduoti, kaip Jacovskytės septintojo ir aštuntojo dešimtmečio portretai, nufotografuoti ne visada laikantis techninių ir tuomet galiojusių estetinių profesionaliosios fotografijos standartų, būtų galėje atsidurti Fotomenininkų sąjungos parodose greta Algimanto Kunčiaus, Romualdo Rakausko ar Antano Sutkaus darbų. Ji nepritapo nė prie jaunesnės kartos – „nuobodulio“ estetikos išpažinėjų. Aleksandra nekonstuoja ir nedekonstruoja, tik ramiai stebėdama fiksuoja tai, kas jai įdomu, kas ją intriguoja: žmogaus veido bruožai, išraiška, judesys. Visada svarbi nuotaika, kuri kartais priklauso nuo apšvietimo arba aplinkos, kartais nuo detalės. Dažniausiai tai kostiumo dailininkės žvilgsniu pamatyta smulkmena: šukuosena, kosmetiniu pieštuku apvestas akies vokas, audinio faktūra, neįprastasdrabužio kirpimas. Jos nuotraukos regimai neutralios, bet tas neutralumas apgaulingas. Šura nutildo fotografuojamus objektus, kad girdėtųsi jos pasakojimas, atsiradęs rafinuotos estetės ir skvarbios psichologės žvilgsnių sandūroje.
 
Cituota iš: Aleksandra Jacovskytė. Vilniaus veidai 1964-1993, Vilnius, 2014, 11 psl.
 
Violeta Juškutė:

Dailininkės scenografės akis reaguoja ir kontroliuoja žvilgsnį. Vis dėlto neatrodo, kad yra pozuojama ar fotografuojama pagal išankstinį scenarijų. Toks neatsitiktinio atsitiktinumo dualizmas Jacovskytės fotografijose primena italų neorealizmo filmų kadrus: ryški šviesokaita, ideali kompozicija, veidus modeliuojanti šviesa, neprofesionalūs aktoriai, interjeras ar dekoracijos sąmoningai nekeičiami. Viskas tinka ir viskas pritaikoma. Svarbiausia – žmogus ir šviesa. Kompozicijoje daug detalių, jos visos svarbios, bet vaizdas nesubyra į smulkmę, veidai nepasimeta tarp daiktų. Net miesto eksterjeras yra visavertis veikėjas... Fotografijos – lyg ilgos, tylios scenos be aktyvaus veiksmo, dialogų. Spalvotas monochrominis Michelangelo Antonioni filmas.
 
Cituota iš: Aleksandra Jacovskytė. Vilniaus veidai 1964-1993, Vilnius, 2014, 8 psl.
 
Ais­tė Pau­li­na Vir­bic­kai­tė:
 
Ži­nau, kaip ji tai da­ro. Pa­ti ma­čiau – ga­liu pa­pa­sa­ko­ti. Pir­miau­sia bū­na šyp­se­na, žvilgs­nis, tuo­met pa­si­girs­ta: „Pa­lau­kit pa­lau­kit, la­bai ge­rai at­ro­dot, tu­riu jus nu­fo­tog­ra­fuo­ti!“ Bai­dau­si fo­to­apa­ra­tais it žir­klė­mis ček­šin­čių žmo­nių. O su ja – ne­skau­da, vi­sai. Lū­pos ne­si­vy­nio­ja į „ho­li­vu­diš­ką“ šyp­se­ną, lie­muo ra­mus ir ran­kos ne­si­blaš­ko. Jo­kios su­maiš­ties, nu­ro­dy­mų sto­tis čia ar ten, žiū­rė­ti pir­myn ar at­gal, kel­ti smak­rą, kreip­ti ko­ją ir pa­na­šiai. Ke­lios se­kun­dės ra­my­bės, ke­li kad­rai. Vi­si – pa­vy­kę. Taip ir sto­vi­me ne­spal­vo­to­je fo­to­gra­fi­jo­je, lyg at­ei­viai iš ki­to lai­ko, dvi­de­šimt pir­mo am­žiaus gat­vė­je. Štai šis jos su­ge­bė­ji­mas pats įdo­miau­sias. Kaip jį pa­va­din­ti? In­tui­ci­ja? Psi­cho­lo­gi­ja? Mei­le žmo­gui? Kom­po­zi­ci­ja, švie­sa, ap­lin­ka – vi­sa tai pa­aiš­ki­na­ma ir iš­moks­ta­ma. Ta­čiau ką da­ry­ti su fo­to­gra­fi­jo­je gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, ku­rie, ne­abe­jo­ji, tik nu­spau­dus myg­tu­ką, ra­miai to­liau sau nu­ė­jo pirk­ti pie­no, už­bai­gė sa­ki­nį ar pri­si­de­gė ci­ga­re­tę.
 
Rolandas Rastauskas, ra­šy­to­jas:
 
Šu­ros nuo­trau­kos man vi­sa­da pri­me­na gar­sų­jį dak­ta­ro Če­cho­vo po­sa­kį apie už­kan­džiau­jan­čius ir ar­ba­tą ge­rian­čius žmo­nes li­ki­mams dūž­tant. Ma­žy­čia­me kam­ba­rė­ly­je ant­ra­me na­mo Kra­žių gat­vė­je aukš­te, ži­no­ma, ge­ria­ma bu­vo ne tik ar­ba­ta, bet li­ki­mo al­sa­vi­mas at­sto­jo mu­zi­ki­nį fo­ną: abi­pus įvai­riau­siais smul­ku­čiais ob­jek­tais už­vers­to šei­mi­nin­kės sta­lo it fil­me pra­plau­kė gra­žiau­sie­ji ir skau­džiau­sie­ji Vil­niaus ir Var­šu­vos žmo­nės. Šu­ra sa­vo drau­gus por­tre­ta­vo ne tik čia, tar­si be­lai­kė­je už­sta­lė­je, bet ir trum­pam pa­si­grę­žu­sius į ka­me­rą ver­ni­sa­žuo­se ar ple­ne­ruo­se. Ir vi­sur ši­tie stop kad­rai bu­vo pa­šne­ke­sio pau­zė, o ne su­stin­gu­si po­za. Ta­sai ben­dra­vi­mo ar­chy­vas jau ne­įkai­no­ja­mas: fo­to­gra­fi­ja čia ne nu­ma­ri­na, o prie­šin­gai – iš­plė­šia iš nie­ky­bės nas­rų vi­są ple­ja­dą per­so­na­žų, pa­ža­dė­da­ma nors ir ma­žą, vos ne­pa­sa­kiau – vien­kar­ti­nę, bet vis tiek am­ži­ny­bę.
 
Cituota iš: „Vilniaus veidai“, Šiaurės Atėnai, 2012 09 21.
 
Monika Krikštopaitytė: 

Galime išryškinti dar vieną santykį, kuris svarbus Jacovskytės fotografijoje – žmogaus su aplinka. Vaizduojami žmonės, kad ir kokie skirtingi būtų, aplinkos visai nesureikšmina, tai dar ne ta vaizdų kultūra, kurioje mes gyvename dabar, kai kartais labiau atrodome nei esame. Svarbu tai, kad čia beveik apčiuopiamai užfiksuotas sovietinio žmogaus atsietumas nuo „realybės“. Tačiau kartu jai pavykta parodyti buvimą paraleliniame gyvenime, kuris vyksta galvoje, viduje, tarp bendraminčių. Aleksandra sugeba tai nufotografuoti... Ir tai paprasta paaiškinti: menininkė fotografavo sau, jai nereikėjo rūpintis savicenzūra, jai nereikėjo įterpti to elemento, kuris duotų jai leidimą būti viešumoje. Tuo šis vaizdų klodas savaip pranašesnis už bet kuriuos ikoniškus to laiko vaizdus.
 
Cituota iš: Monika Krikštopaitytė, „Tai rimta“, 7 meno dienos, 2012 09 11.
 
Parengė Danguolė Butkienė
 
Autorė apie save
Fotografavimas labai dažnai iš dalies būdavo bendravimo su žmonėmis forma. Žinoma, su draugais ir artimais žmonėmis buvo pakankamai lengva. Tik manyje vis tiek buvo kažin kokio perdėto delikatumo. Todėl fotografavimas buvo tarsi duoklė tiems žmonėms. Jų grožis buvo ryškus, negalėjau būti abejinga. Itin traukė ir fotografavimo, ir nuotraukos darymo procesas.
 
Pati viską spausdindavau. Mane tėvas išmokino. Jis padarė labai gerą fotolaboratoriją rūsyje. Ypač įdomu buvo kadruoti, formalios galimybės: ką išryškinti, ką mažiau. Praktiškai niekuomet nespausdinau viso kadro. Vis norėdavosi išryškinti žmogų ir nerodyti to, kas, atrodė, atsitiktinai pateko į kadrą.
 
[...] Man gaila, kad ne visada ryžausi fotografuoti. Reikėjo elgtis kaip H. Cartier Bressonui – nekreipti į nieką dėmesio. Visada galėti nuspaust mygtuką. Tarp kitko, jis man padarė didžiulę įtaką. Na, ne tik jis. Bet labai aiškiai atsimenu, kurią jo fotografiją pamačiau pirmą kartą. Tai buvo Henri Matisse’o portretas. Tada supratau, ko aš noriu. Iškart atsiminiau vardą ir pavardę, iškart nuėjau į Mažvydo biblioteką ir gavau pavartyti A5 formato knygelę. Tai buvo maždaug 1966 metai. O po poros metų Maskvoje mačiau aštuonių žymiausių fotografų (daugelis iš Prancūzijos) parodą Manieže. Ten buvo Bressonas, Brassaï, Doisneau, dar keli. Jie fotografavo maždaug tuo pat metu, bet kiekvienas išlaikė savo individualybę.
 
[...] Negalvojau tada apie laiką, kuris taps anuo laiku. Ir aplinka man buvo pažįstama, mažai terūpėjo. Man buvo įdomus gyvenimas kaip procesas. Net nenumaniau, kad tas laiko efektas bus toks svarbus.
 
[...] Pagal ano laiko supratimą, didelė dalis mano nuotraukų buvo laikomos ne itin techniškai gerai atliktos. Dabar ne visai ryškūs planai, keista šviesa, pilkumai ar sodrumai įgauna kitokią prasmę ir skambesį. Matyti didelio formato profesionalų darbai buvo idealūs. O mano visai kitokie. Kaip kadaise pasakė Gediminas Kavaliauskas – lyg Vilniaus senamiestis.
 
[...] Norėjau fotografuoti žmones, kai jie yra tokie, kokius pažįstu, natūralūs. Man svarbu, kad net tie, kas pozuoja, išliktų savimi. Fotografavau dėl estetinių paskatų. Tai buvo pasąmoninė kompensacija to, ko aš galbūt nepadarau vaizduojamajame mene. Kadangi fotografija nėra mano specialybė, man čia buvo mažiau atsakomybės, daugiau laisvės. Vidinio laisvumo, kuris labai svarbus kūryboje apskritai.
 
Cituota iš: Monika Krikštopaitytė, „Ir ramiai pažiūrėjo į objektyvą“, 7 meno dienos, 2012 09 11.
 
Parengė Danguolė Butkienė
Parodos, scenografija ir kostiumai
Parodos
2013 m. fotografijų paroda Vilniaus veidai (1963–1993). LR kultūros institutas, Varšuva; „Laiptų galerija“, Šiauliai; Kauno paveikslų galerija
2012 m. fotografijų paroda Vilniaus veidai (1963–1993). VDA parodų salė „Titanikas“
2007 m. Žmonės ir statulos fotografijose (su K. Jaroševaite). VVGŽ muziejus
2006 m. Piešiniai ir fotografijos (su K. Jaroševaite). Šiaulių dailės galerija
2005 m. Kalendorius (su K. Jaroševaite). Galerija „Baroti“, Klaipėda
 
Scenografija ir kostiumai
2014 m. M. Frisch, Biografija. Vaidinimas, kostiumai. Nacionalinis Kauno dramos teatras
2014 m. I. Kalmanas, operetė Misteris X, kostiumai. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
2014 m. R. Tuminas (pagal G. Kanovičiaus knygas), Nusišypsok mums, Viešpatie, kostiumai. Valstybinis akademinis J. Vachtangovo teatras, Maskva
2013 m. Peter Uray, Romeo ir Džiuljeta, kostiumai. Lietuvos rusų dramos teatras
2012 m. R. Wagner, H. De Vlieger, Tristanas ir Izolda, kostiumai. Nacionalinis operos ir baleto teatras
 
Daugiau
Audiogidai
Straipsniai, interviu
Autoriaus darbai
Fotografija
Rezultatų nėra.
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.